ทะเบียนคุมบัตร.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKOPQRSTUVWXYZ
1
2
ทะเบียนคุมเงินประจำงวดส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560
3
ที่แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
เลขที่จัดสรร
เลขที่ส่งออก
รหัสงบประมาณ
รหัสกิจกรรมหลัก
จำนวนเงิน
ผูกพัน(Po)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
4
ได้รับอนุมัติ
แล้ว
5
1แผนงานบุคลากรภาครัฐ
6
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณการศึกษา
โอนครั้งที่ 11
7
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
04276/ว 97
04002/ว155
2000453008000000
200049000L3564
58,482,800#ERROR!#ERROR!#ERROR!เยาวรัช
8
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10-ต.ค.-5812-ต.ค.-58
9
งบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างพนักงานราชการ
10
ตามกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.25560- 2563
04276/ว 97
04002/ว155
2000453008000000
200049000L3564
1,909,800#ERROR!#ERROR!#ERROR!เยาวรัช
11
ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)
10-ต.ค.-5812-ต.ค.-58
12
งบบุคลากร 58,482,800 บาท
13
งบดำเนินงาน 1,909,800 บาท
14
รวม 60,392,600 บาท
15
16
2แผนงานบุคลากรภาครัฐ
17
ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณการศึกษา
18
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
โอนครั้งที่ 6
19
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
04006/ ว474
04002/ว 170
2000453008000000
200049000K3564
1,987,200#ERROR!#ERROR!#ERROR!ปราโมทย์
20
งบดำเนินงาน รายการค่าเช่าบ้าน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10-ต.ค.-5813-ต.ค.-58
21
เบิกจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้ ข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
22
23
3แผนงานพื้นฐาน
24
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
หนังแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ที่ ศธ 04147/
25
กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ
โอนครั้งที่ 12
26
สำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
04002/ว1829
04006/ว 191
2000426002420135
200049000L3522
14,708,800#ERROR!#ERROR!#ERROR!
อรุณี/ปิยะรัตน์
27
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาท (งบผูกพันเดิมปี 2558-2560)
30-ต.ค.-5914-ต.ค.-59
28
สำหรับใช้เป็นงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบการ
29
และสิ่งก่อสร้างอื่นตามความขาดแคลน วัดศรีวิเทศสังฆาราม
30
31
4
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
32
ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
33
กิจกรรมคืนครูให้โรงเรียน สำหรับนักเรียนพิการ
โอนครั้งที่ 14
34
งบดำเนินงาน รายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
04002/ว 2700
04010/ว 200
2000426004000000
200049000L3537
4,376,400#ERROR!#ERROR!#ERROR!เยาวรัช
35
เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
26-ก.ย.-5917-ต.ค.-59
36
ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559- 31 มีนาคม 2560 )
37
38
5
แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
โอนครั้งที่ 22
39
โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อน
04276/28
04002/ว297
40
และสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ งบดำเนินงาน เพื่อเป็น
10/13/195910/20/19592000428041000000
200049000L3559
74,200#ERROR!#ERROR!#ERROR!
มยุรี/ศน.ปรีดา
41
ค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนา Core Smart Trainer
42
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
43
44
6
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โอนครั้งที่ 27
45
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
04006/ว446
04002/ว298
46
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
10/13/195910/20/19592000426042000000
200049000L3546
500,000#ERROR!#ERROR!#ERROR!
อรุณี/ปิยะรัตน์
47
งบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนา
48
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2559
49
ระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บิช รีสอร์ท จังหวัดสงขลา
50
51
7
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
หนังแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ที่ ศธ 04147/ว 5106 ลว 17 พฤศจิกายน 2559
52
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น
โอนครั้งที่ 32
53
สำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
04006/ว392
04002/ว336
597,500#ERROR!#ERROR!#ERROR!
อรุณี/ปิยะรัตน์
54
รร. บ้านกระอาน10/30/195910/25/1959
2000426002110AJP
200049000L3524
137,800#ERROR!#ERROR!#ERROR!
55
รร.ไทยรัฐวิทยา 180
2000426002110YJ4
200049000L3524
67,300#ERROR!#ERROR!#ERROR!
56
รร.บ้านเคลียง
2000426002110YJ5
200049000L3524
67,300#ERROR!#ERROR!#ERROR!
57
รร.บ้านป่าโอน
2000426002110CNK
200049000L3524
67,300#ERROR!#ERROR!#ERROR!
58
รร.บ้านพระพุทธ
2000426002110CNL
200049000L3524
67,300#ERROR!#ERROR!#ERROR!
59
รร.วัดสองพี่น้อง
2000426002110CNM
200049000L3524
67,300#ERROR!#ERROR!#ERROR!
60
รร.บ้านเคลียง
2000426002110DED
200049000L3524
61,600#ERROR!#ERROR!#ERROR!
61
รร.บ้านสะพานเคียน
2000426002110ZN9
200049000L3524
61,600#ERROR!#ERROR!#ERROR!
62
63
8
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
หนังแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ที่ ศธ 04147/ว 5176 ลว 22 พฤศจิกายน 2559
64
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
โอนครั้งที่ 9
65
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล
04006/ว 401
04002/ว 343
66
งบลงทุน ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนา
3-ต.ค.-59
ลว 26 ต.ค. 59
67
วิชาการและการเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพให้กับโรงเรียนดีประจำตำบล
400,000#ERROR!#ERROR!#ERROR!
อรุณี/ปิยะรัตน์
68
วัดทุ่งพระ2000426002110298
200049000L3547
200,000#ERROR!#ERROR!#ERROR!
69
วัดนาหมอศรี2000426002110299
200049000L3547
200,000#ERROR!#ERROR!#ERROR!
70
71
9
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โอนครั้งที่ 34
2000426042000000
3200049000L3546
18,000#ERROR!#ERROR!#ERROR!มยุรี
72
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
04006/ว 611
04002/ว 387
73
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
19-ต.ค.-5927-ต.ค.-59
74
งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุม ผอ.สพป.โรงเรียนแม่เหล็ก 26 ต.ค. 59
75
ณ โรงแรมปริ้นพาเลช กทม
76
77
10
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โอนครั้งที่ 56
2000426004000000
200049000L3523
2,551,500#ERROR!#ERROR!#ERROR!เยาวรัช
78
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
04006/ว 707
04002/ว 440
79
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
25-ต.ค.-5931 ต.ค 59
80
งบดำเนินงาน ค่าจ้างนักการภารโรง 45 อัตรา (ต.ค.59 - มี.ค. 60)
81
82
11
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ
หนังแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ที่ ศธ 04147/ว 5046 ลว 15 พฤศจิกายน 2559
อรุณี/ปิยะรัตน์
83
โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
โอนครั้งที่ 11
84
ชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษฯ
04221/586
04002/ว 451
85
งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง จำนวน 42 โรงเรียน
4-ต.ค.-59
ลว 31 ต.ค. 59
30,119,400#ERROR!#ERROR!#ERROR!
86
บ้านพักครู 203/27 บ้านบาโหย
2000401014410211
200049000L3516
824,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
87
บ้านพักครู 207 บ้านคอลอมุดอ2000401014410040
200049000L3516
923,600.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
88
บ้านพักครู 207 บ้านควนหรัน
2000401014410041
200049000L3516
923,600.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
89
บ้านพักครู 205/26 บ้านกระอาน
2000401014410212
200049000L3516
723,400.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
90
บ้านพักครู 205/26 บ้านวังใหญ่
2000401014410213
200049000L3516
723,400.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
91
บ้านพักครู 203/27 บ้านถ้ำตลอด
2000401014410042
200049000L3516
824,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
92
บ้านพักครู 207 บ้านป่างาม
2000401014410214
200049000L3516
923,600.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
93
สปช.301/26 บ้านป็อง
2000401014410043
200049000L3516
584,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
94
สปช.301/26 บ้านห้วยบอน
2000401014410044
200049000L3516
584,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
95
บ้านพักครู 203/27 วัดคลองยอ
2000401014410045
200049000L3516
824,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
96
บ้านพักครู 205/26 บ้านทุ่งไพล
2000401014410215
200049000L3516
723,400.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
97
บ้านพักครู 207 บ้านล่องควน
2000401014410216
200049000L3516
923,600.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
98
บ้านพักครู 205/26 บ้านลำเปา
2000401014410046
200049000L3516
723,400.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
99
สปช.301/26 บ้านใหม่ อ.เทพา
2000401014410047
200049000L3516
584,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
100
บ้านพักครู 203/27 ทองอยู่นุตกุล
2000401014410217
200049000L3516
824,100.00#ERROR!#ERROR!#ERROR!
Loading...
 
 
 
ทะเบียน