1.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (SPBB Monitoring)
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
4
ที่รายการ งบประมาณเงินงวดผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ
5
แจ้งจัดสรร
ที่ได้รับ
6
1. งบบุคลากร
7
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
8
1. เงินเดือนข้าราชการ 107,351,781.67 107,351,781.67 107,351,781.67 0.00
9
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 3,520,140.00 3,520,140.00 3,520,140.00 0.00
10
3. ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 37,618.47 37,618.47 37,618.47 0.00
11
4. เงินประจำตำแหน่ง 9,709,294.82 9,709,294.82 9,709,294.82 0.00
12
5. ค่าตอบแทนวิทยฐานะ 9,760,856.58 9,760,856.58 9,760,856.58 0.00
13
6. เงินพ.ส.ร. 21,064.50 21,064.50 21,064.50 0.00
14
7. กบข.สมทบ , ชดเชย 3,679,741.69 3,679,741.69 3,679,741.69 0.00
15
8. กสจ. 68,784.00 68,784.00 68,784.00 0.00
16
1.2ค่าจ้างชั่วคราว 559,680.00 559,680.00 559,680.00
17
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ระดับก่อนประถม)0.00
18
- ระดับก่อนประถมศึกษา0.00
19
1. ครูพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา 0.00
20
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ภาคบังคับ)0.00
21
- ระดับการศึกษาภาคบังคับ0.00
22
1. ครูจ้างสอน ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา 0.00
23
2. กรอบไม่ใช่จ้างเหมา(สพท.พบ.1) 1 อัตรา 0.00
24
เงินสมทบประกันสังคม 25,400.00 25,400.00 25,400.00
25
รวมงบบุคลากร 134,734,361.73 134,734,361.73 - 134,149,281.73 585,080.00
26
2. งบดำเนินงาน
27
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
28
1ค่าเช่าบ้าน 1,768,000.001,768,000.001,768,000.00
29
2ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด/ขับรถ/ยาม/ทำความสะอาดของสพป.พบ.เขต 1 540,000.00 540,000.00 540,000.00
30
- พนักงานพิมพ์ดีด 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
31
- พนักงานขับรถยนต์ 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
32
- เวรยาม 9,000 บาท/2 ผลัด/เดือน 216,000.00
33
- พนักงานทำความสะอาด 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
34
เงินสมทบประกันสังคม 13,500.00 13,500.00 13,500.00
35
3ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 720,000.00 720,000.00 720,000.00
36
จำนวน 8 อัตรา 15,000 บาท/เดือน
37
1. วัดนาพรม 90,000.00
38
2. วัดหนองปรง 90,000.00
39
3. วัดห้วยโรง 90,000.00
40
4. วัดเขมาภิรัติการาม 90,000.00
41
5. วัดกุญชรวชิราราม 90,000.00
42
6. บ้านลิ้นช้าง 90,000.00
43
7. มิตรภาพที่ 34 90,000.00
44
8. วัดเกาะแก้ว 90,000.00
45
9. วัดคุ้งตำหนัก 90,000.00
46
10. วัดบางลำภู 90,000.00
47
- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน 36,000.00 36,000.00 36,000.00
48
4ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง (9,000 บาท/เดือน) 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00
49
1. บ้านหนองรี 108,000.00
50
2. วังตะโก 108,000.00
51
3. วัดนาพรม 108,000.00
52
4. วัดมณีเลื่อน 108,000.00
53
5. บ้านดอนมะขามช้าง 108,000.00
54
6. วัดปากอ่าว 108,000.00
55
7. บ้านหนองชุมพล 108,000.00
56
8. ไทยรัฐวิทยา 13 108,000.00
57
9. วัดห้วยโรง 108,000.00
58
10. วัดหนองส้ม 108,000.00
59
- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 27,000.00 27,000.00 27,000.00
60
5ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560) อัตราละ 17,000 บาท/เดือน จำนวน 26 อัตรา 2,210,000.00 2,210,000.00 2,210,000.00
61
1. วัดเขาสมอระบัง 85,000.00
62
2. วัดหนองปรง 85,000.00
63
3. บ้านไร่ดอน 85,000.00
64
4. วัดนาพรม 85,000.00
65
5. บ้านไทรงาม 85,000.00
66
6. วัดราษฎร์ศรัทธา 85,000.00
67
7. บ้านดอนนาลุ่ม 85,000.00
68
8. วัดโรงเข้ 85,000.00
69
9. วัดเพรียง 85,000.00
70
10. บ้านบ่อโพง 85,000.00
71
11. วัดท้ายตลาด 85,000.00
72
12. วัดดอนทราย 85,000.00
73
13. บ้านหนองชุมพล 85,000.00
74
14. บ้านแหลม 85,000.00
75
15. วัดต้นสน 85,000.00
76
16. วัดบางขุนไทร 85,000.00
77
17. วัดดอนผิงแดด 85,000.00
78
18. บ้านดอนมะขาม 85,000.00
79
19. วัดสิงห์ 85,000.00
80
20. บ้านบางหอ 85,000.00
81
21. บ้านโตนดน้อย 85,000.00
82
22. วัดเกาะแก้ว 85,000.00
83
23. บ้านหนองรี 85,000.00
84
24. วัดยาง 85,000.00
85
25. วัดไทรทอง 85,000.00
86
26. บ้านยางน้ำกลัดใต้ 85,000.00
87
6ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 20 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท
1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00
88
1. วัดเพรียง
89
2. บ้านไร่ดอน
90
3. บ้านพี่เลี้ยง
91
4. บ้านดอนนาลุ่ม
92
5. บ้านหนองชุมพล
93
6. วัดห้วยโรง
94
7. วัดกุฏิ (ชุ่ม)
95
8. วัดหนองปรง
96
9. บ้านวัง
97
10. วัดท้ายตลาด
98
11. วัดเขาสมอระบัง
99
12. วัดต้นสน
100
13. บ้านแหลม
Loading...
Main menu