งานชิ้นที่ 1 สูตรพื้นที่และปริมาตร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุล
เลขที่
ส่งงานตรงนี้
2
26/12/2016, 22:27:32นางสาวน้ำฝน ประพาน 3
https://docs.google.com/presentation/d/1q2TquUxg8qtITjF5wsMgfDf7KKFreiDoQ7RNY183t5E/edit?usp=sharing
3
26/12/2016, 14:57:04
นางสาวปิยะธิดา นามจำปา
5
https://docs.google.com/presentation/d/1L6T24nVOOGUTDjcJZsTj4vohlLkjfGMgvs5BID4VIrQ/edit?usp=sharing
4
26/12/2016, 14:44:38นายปริญญา มะศรีหา10
https://docs.google.com/presentation/d/1zHnZnanIVCqAXF8CaxB5Tl_OhrrA7SFIxonAi36wSXs/edit?usp=sharing
5
27/12/2016, 0:19:48
นางสาวจิราวรรณ วรรณประภา
17
https://docs.google.com/presentation/d/18PqKjtkbnkwl4XBFtxQW6eUyifbVKjt6Yn636C4Qgrc/edit?usp=sharing
6
26/12/2016, 14:27:38นายศักรินทร์ เรืองขำ21
https://docs.google.com/presentation/d/1Cp6Mt9KrQ5S5sZHAqmGWQMIZUjB6Jr7BWs5q3ORcoLo/edit?usp=sharing
7
26/12/2016, 14:40:02
นางสาววิริยา กลิ่นบุปผา
23
https://docs.google.com/presentation/d/1jegtg79EA13gvcJawRf-w0uBZv49IXs-pGwyrOuis2I/edit?usp=sharing
8
26/12/2016, 14:52:53นายมรุเดช ทองพันธ์25
https://docs.google.com/presentation/d/12e02dHDPRucbsAwvx-VvZVv8yT81omYSg3n0fbxEhr0/edit?usp=sharing
9
26/12/2016, 14:42:55ธนธรณ์ คำนะโส29https://docs.google.com/presentation/d/1qg8njU4MJ-LmwOJInLwT3lzj09IpjlGgTo8piFxzoUU/edit?usp=sharing
10
26/12/2016, 14:32:05นายนพดล วงค์คูณ32
https://docs.google.com/presentation/d/1FoePagHQDqpm8_y7lXcdshtpyFALCLgX3Bzgw3U5i_k/edit?usp=sharing
11
26/12/2016, 14:32:47นายปฏิภาณ โพธิสาร34
https://docs.google.com/presentation/d/1JcxaEES67h6hMQJKefsAhEqyFq24DLGTB3MYwE0FPds/edit?usp=sharing
12
26/12/2016, 14:55:43
นายสุรทิน เจียงกระโทก
39https://docs.google.com/presentation/d/1dhDI0kHpIPUAAtatXQffaIO7iCbYIZK2t_syJmRa-Jw/edit?usp=sharing
13
26/12/2016, 14:37:12นางสาวสุวิมล กำไมล์40
https://docs.google.com/presentation/d/1m0OvUaGW8Uv0U4l2PY7DiacnxdOFivJ8vuqGTn4L4eg/edit?usp=sharing
14
26/12/2016, 14:31:28นางสาว เมษา สาวิสา41
https://docs.google.com/presentation/d/1_R8ywkV6l9LidW63suIk28LDIxlNa2tROvzXqlCfD7s/edit?usp=sharing
15
23/1/2017, 13:11:05
นางสาวปัทมวรรณ อำนวยโภชน์
4
https://docs.google.com/presentation/d/1QqJcQojFu_jqJLc3tTzxGebDanWTK9Y6PArvgVAxTTc/edit?usp=sharing
16
23/1/2017, 13:24:12นางสาวธันยพร คนรู้2
https://docs.google.com/presentation/d/12osV-Sr-wfcxXIMYYGFOhQkcDUngDfss3bs87RRhAsc/edit?usp=sharing
17
23/1/2017, 13:29:01นางสาวพรสุดา เทวา35
https://docs.google.com/presentation/d/1baer6B50876vDmafCnQKsBw7sssnnqSWbKazhSJJOJ0/edit?usp=sharing
18
23/1/2017, 13:34:20
นางสาววริศรา แซ่เอี๊ยว
23
https://docs.google.com/presentation/d/1yBhQ0IuX0yE1-7cTn828wRNPGRqwc7g2QdluQk0YHUQ/edit?usp=sharing
19
23/1/2017, 13:44:27
นางสาวธารารัตน์ เอ้โทบุตร
15
https://docs.google.com/presentation/d/1eD_Ev0WFdjv1lzE-RjR4rSYwJXPZW2N1IiJWghLQ5YQ/edit?usp=sharing
20
23/1/2017, 13:55:14
นางสาวสุภาพร อนุวรรณ์
8
https://docs.google.com/presentation/d/1enJj_Rtfpx3UA1Uv6KoG4HM4hd0MUtUfZrzB7O5uJlQ/edit?usp=sharing
21
23/1/2017, 14:18:10นางสาวนัฏชริดา คำปุย12
https://docs.google.com/presentation/d/1XcsjqQsExqs1UVumOrxOZZ_6UwqLKYtdZ1c8FOCqb7Y/edit?usp=sharing
22
23/1/2017, 14:19:27
นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์บุตร
7
https://docs.google.com/presentation/d/1hkhLLrnoyLTus-zsvIxuUqDE0o4cqlX7heKiR89CVUc/edit?usp=sharing
23
23/1/2017, 14:22:07
นางสาวพรศิริ โพธิ์คลัง
20
https://docs.google.com/presentation/d/1gifpk_EZSqLrcZkr_ayDs4ThsjR5vZlUPuL6Qnb1-Mc/edit?usp=sharing
24
23/1/2017, 14:23:37
นางสาวกัญญารัตน์ โสภา
11
https://docs.google.com/presentation/d/1ao2MAxHXGf1jjM_NAcf94pZG6DV7SnPxYkTh5_fdzJA/edit?usp=sharing
25
23/1/2017, 14:40:50วาสนา สุพิชญ์13
https://docs.google.com/presentation/d/1qSVtG54tsTQSw2B4NvnuTrmBvFwHgaZpvEZY2z41HKM/edit?usp=sharing
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...