2_10 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกิตติธัช ใคร่ครวญ
1 20 8 2547 30 5 2561 50 162
15
2
เด็กชายกิตติศักดิ์ วัฒโนภาส
1 3 8 2547 30 5 2561 49 165
16
3
เด็กชายจิรศักดิ์ บุญเพ็ง
1 14 1 2547 30 5 2561 48 170
17
4
เด็กชายชัยชนะ กลับมา
1 10 2 2547 30 5 2561 49 159
18
5
เด็กชายณัฐภูมิ โตเรือง
1 8 4 2548 30 5 2561 45 152
19
6
เด็กชายธนพัฒน์ ยอดศรี
1 22 8 2547 30 5 2561 56 167
20
7
เด็กชายธัญธร นาคดี
1 9 5 2548 30 5 2561 60 151
21
8
เด็กชายธีรภัทร เร่งเทียน
1 18 1 2548 30 5 2561 45 150
22
9
เด็กชายธีรภัทร นาควัน
1 8 9 2547 30 5 2561 82 169
23
10
เด็กชายนพกร หนูคำ
1 7 3 2548 30 5 2561 35 157
24
11
เด็กชายนันทิพัฒน์ อ้นนา
1 17 9 2547 30 5 2561 62 161
25
12
เด็กชายนันทิพัฒน์ ปานยิ้ม
1 1 5 2548 30 5 2561 35 147
26
13
เด็กชายบดินทร์ ฤทธิ์พันธิ์
1 7 7 2547 30 5 2561 55 165
27
14
เด็กชายปรัชญา ชนะเทพ
1 28 4 2548 30 5 2561 40 159
28
15
เด็กชายปิยะวัฒน์ เพ็ชรสุวรรณ์
1 1 8 2547 30 5 2561 69 170
29
16
เด็กชายพงศพัศ ไผ่เผียว
1 29 11 2547 30 5 2561 65 165
30
17
เด็กชายพงศ์ภัค สง่าเมือง
1 15 11 2547 30 5 2561 33 155
31
18
เด็กชายพชรพล สุขชื่น
1 19 7 2547 30 5 2561 54 170
32
19
เด็กชายพรชัย ใหม่หลำ
1 30 12 2547 30 5 2561 38 156
33
20
เด็กชายพีรวัฒน์ วัชระ
1 2 2 2548 30 5 2561 45 160
34
21
เด็กชายภูวดล ดีเหลือ
1 5 12 2547 30 5 2561 73 162
35
22
เด็กชายเมธพนธ์ เทศธรรม
1 23 4 2548 30 5 2561 55 162
36
23
เด็กชายวชิรพล สืบศรี
1 25 7 2547 30 5 2561 68 166
37
24
เด็กชายวรพรต พุ่มส้ม
1 4 4 2548 30 5 2561 48 173
38
25
เด็กชายวรพล เนี่ยมมา
1 2 5 2548 30 5 2561 112 173
39
26
เด็กชายวิทวัส เกิดแก้ว
1 18 12 2547 30 5 2561 65 163
40
27
เด็กชายศรัญญู ภู่ระหงษ์
1 16 9 2547 30 5 2561 53 153
41
28
เด็กชายศรายุทธ มีมาก
1 25 1 2548 30 5 2561 65 167
42
29
เด็กชายศิวกร วงศ์แปง
1 20 11 2546 30 5 2561 48 165
43
30
เด็กหญิงกรกนก วงศ์คำจันทร์
2 31 8 2547 30 5 2561 63 153
44
31
เด็กหญิงกรรณิการ์ วะอินทร์
2 16 10 2547 30 5 2561 48 165
45
32
เด็กหญิงกษิรา แจ้งเปลี่ยน
2 6 10 2547 30 5 2561 47 159
46
33
เด็กหญิงกัญญ์ณพัชญ์ ศรีฉ่ำ
2 27 3 2548 30 5 2561 45 155
47
34
เด็กหญิงกุลพัทร์ศร กรมไธสง
2 5 1 2548 30 5 2561 42 156
48
35
เด็กหญิงจิราภา แก่นจันทร์
2 6 12 2547 30 5 2561 49 160
49
36
เด็กหญิงชนากานต์ เจนตนา
2 15 12 2547 30 5 2561 49 155
50
37
เด็กหญิงชนิกานต์ ข้องหลิม
2 18 6 2547 30 5 2561 41 155
51
38
เด็กหญิงชนิดา ลดโต
2 10 12 2547 30 5 2561 60 154
52
39
เด็กหญิงณัชชา ลอยบรรฑิตย์
2 31 10 2547 30 5 2561 45 165
53
40
เด็กหญิงณัฎฐา จ้อยจันทร์
2 12 10 2547 30 5 2561 52 148
54
41
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวทอง
2 20 10 2547 30 5 2561 60 158
55
42
เด็กหญิงธนัญญา อิ่มสบาย
2 22 10 2547 30 5 2561 45 164
56
43
เด็กหญิงธารารัตน์ เอี่ยมฤทธิ์
2 26 3 2548 30 5 2561 65 158
57
44
เด็กหญิงนิรุชา อินรุ่ง
2 27 6 2547 30 5 2561 53 163
58
45
เด็กหญิงไพลิน หนุนกลาง
2 11 7 2547 30 5 2561 52 168
59
46
เด็กหญิงรุ่งฟ้า หยวกทอง
2 30 9 2547 30 5 2561 87 167
60
47
เด็กหญิงสุธินันท์ บุญทอง
2 3 8 2547 30 5 2561 49 166
61
48
เด็กหญิงสุภัสสร มาเทศ
2 16 9 2547 30 5 2561 40 147
62
49
เด็กหญิงอมร สังข์ประเสริฐ
2 7 3 2548 30 5 2561 53 153
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
PrintMenu
94
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
95
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
96
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
97
{branch \0}
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu