3.ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอศรีบุญเรือง ปี 2560 ระบบจะบันทึกอัตโนมัติ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCG
1
ที่รหัส percodeรหัส10หลักรหัส smisตำบลอำเภอชื่อโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน ปีการศึกษา 2560 ชื่อ-สกุลลักษณะพื้นที่รร.ที่อยู่ใกล้ที่สุด (โรงเรียนรัฐบาล)การประเมินจาก สมศ. (ถ้ายังไม่ประเมิน กรอก ยังไม่ประเมิน)จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ภาคเรียนที่2/2560 (เติมเฉพาะตัวเลข)รวมโรงเรียนหลักที่ไปเรียนรวมชั้น/จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 นำไปเรียนรวมข้อมูลติดต่อ สื่อสาร (ผู้ประสานงาน ร.ร.ขนาดเล็กได้)
ข้อเสนอเเนะ / ข้อมูลที่ต้องแก้ไข
2
ผู้บริหาร (คน)ครู (คน) สพฐ./สพป. จัดสรรนักการภารโรงอื่น ๆ ระบุชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอระยะทางครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3ชื่อระยะทางอ.1อ.2ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6โทรศัพท์โทรสารชื่อ-สกุลข้อคิดเห็นอื่นๆ
3
ผอ.ร.ร.
รอง ผอ. ร.ร.
รักษาการ
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว
ครูพี่เลี้ยง
ครูธุรการ
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
จำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพื้นที่ปกติ/พื้นที่สูง/เกาะกิโลเมตรพ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.
ผลการประเมิน
พ.ศ.
ผลการประเมิน
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
จำนวน(คน)
(
อยากให้ออกตรวจเยี่ยม ร.ร.โปรดเเจ้ง
4
1760145103976014539010139กุดสะเทียนศรีบุญเรืองบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองว่าที่ ร.ต.ทินกร สุวรรณพรหมบ้านนาทมกุุดสะเทียนศรีีบุญเรือง20
5
2760146103976014639010140กุดสะเทียนศรีบุญเรืองบ้านกุดแท่น10041110.2501
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุลปกติบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง22558ดีมาก
ยังไม่ประเมิน
67916191018209000114885634512
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล
6
3760147103976014739010141กุดสะเทียนศรีบุญเรืองบ้านวังคูณ10030210.2510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
2บ้้านนาชุมเเสง3.22549
ดีเยี่ยม
2551
ดีเยี่ยม
2556ดี
ยังไม่ประเมิน
3143137107800065065-3178988
นางสาวนภัทร ยอดวัฒนกุล
7
4760148103976014839010142กุดสะเทียนศรีบุญเรืองบ้านนาทม00111100.2500
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
ปกติบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง22548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557ดี
ยังไม่ประเมิน
2531343400025089-5764866-
นางเยาวลักษณ์ ภูสง่า
8
5760149103976014939010143กุดสะเทียนศรีบุญเรืองบ้านนาชุมแสง10010100.2510นางสาวชลธิชา ชัยชนะปกติบ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรือง22557ดี
ยังไม่ประเมิน
2422202100015085-4590891
9
6760150103976015039010144กุดสะเทียนศรีบุญเรืองบ้านโนนเสถียร1061110.510
ครูผู้ทรงคุณค่า
นายสุภาพ เทศสนั่นปกติบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรือง62547
ต้องปรับปรุง
2554ดี2557ดีมาก128161614171516114093-0898549
นางสาวบุญนำ หาริตวัน
10
7760190103976019039010146ทรายทองศรีบุญเรืองบ้านหนองอุ1015220110จิตรอาสา1นายวีระ โพธิ์ศรีปกติบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดีทรายทองศรีบุญเรือง32544ดี2549ดีี2555ดีมาก
ยังไม่ประเมิน
7710761111211111093081-9655749
นายวีระ โพธิ์ศรี
11
8760191103976019139010147ทรายทองศรีบุญเรืองบ้านหนองขามท่างาม1006000110ครูจิตอาสา1นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุนปกติบ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืือง4913811149131188089-6046897
นายตริณวัชร์ นิตย์ด่านกลางกุน
12
9760192103976019239010148ทรายทองศรีบุญเรืองบ้านดอนข่า100211001นายชัยณรงค์ ไชยโยปกติบ้านเหล่านาดี สาขาบ้านกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรือง58247565400041087-2269553
นายชัยณรงค์ ไชยโย
13
10760193103976019339010149ทรายทองศรีบุญเรืองบ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด0010000000นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
ปกติบ้านดอนข่าทรายทองศรีบุญเรือง51302102200011บ้านดอนข่า
5087-1267761
นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา
14
11760194103976019439010150ทรายทองศรีบุญเรืองบ้านหนองอุสาขาเหล่านาดี0012000000นางสาวแก้วใจ อินทรเพชรปกติบ้านดอนข่าทรายทองศรีบุญเรือง51502335700026บ้านดอนข่า5095-6528966
นางสาวแก้วใจ อินทรเพชร
15
12760186103976018639010151นากอกศรีบุญเรืองบ้านห้วยบ่อทอง1002000001นายฐปนวัฒน์ ศรีโมสารปกติบ้านนาหนองทุ่มสระแก้วตาลเดี่ยววิทยานากอกศรีีบุญเรือง3
44-49
-2552-2557ผ่าน52265510600041
บ้านนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
3081-3207680
นางสาวราตรี ยางศรี
16
13760174103976017439010152นากอกศรีบุญเรืองชุมชนบ้านนากอก10061100.3301
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายขจิต โจมศรีปกติบ้านกุุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุุญเรือง2.52548ดี2552ดี2557
ไม่ผ่าน
810141312241717000115085-6070125นายขจิต โจมศรี
17
14760175103976017539010153นากอกศรีบุญเรืองโคกม่วงทองวิทยาบ้านกุดดุกสุขเกษม1.50
18
15760176103976017639010154นากอกศรีบุญเรืองบ้านกุดดุกสุขเกษม10051010.3301
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายมงคลธรรม ศรีเคนาปกติชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรือง2.52546
ไม่ผ่าน
2549
ไม่ผ่าน
2554ดี1797911191516000103085-7421738-
นางศิรัญญา หล่าเพีย
19
16760177103976017739010155 นากอกศรีบุญเรืองบ้านโคกล่าม1000010000
ครููผู้ทรงคุณค่า
1นายภัทรพล จันทร์สดปกติิบ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีีบุญเรือง3๒๕๔๘ดีี2553ดี2557ดี2003544800026
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง
5 กม.๐๘๗๒๑๔๒๘๐๘-
นายภัทรพล จันทร์สด
20
17760179103976017939010157นากอกศรีบุญเรืองบ้านโคกสนั่น1002010101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
ชุุมชนบ้านนากอก1.52548ดี2553ดี2557พอใช้
ยังไม่ประเมิน
564312110700048064-2089897
นายสมบัติ เขียวอาสา
21
18760180103976018039010158นากอกศรีบุญเรืองบ้านหนองผือท่าปากเป่ง1002011001
ครูผู้ทรงคุณค่า
1นายบุญตา ค่าภูเขียวปกติบ้านโคกล่ามนากอกศรีบุุญเรือง32548พอใช้2553ดี2557พอใช้668710127700063บ้านโคกล่าม5 กม.094-0910684-
นายบุญตา ค่าภูเขียว
22
19760181103976018139010159 นากอกศรีบุญเรืองบ้านแกท่าวารี15001001
ครููจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสุรวิศ กุลวงศ์ปกติบ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีีบุญเรือง42548ดี2553ดีมาก2557ดี59108129131700083097-3206946
นายสรวิศ กุลวงศ์
23
20760183103976018339010161 นากอกศรีบุญเรืองบ้านวังไฮ10051000010บ้้านโนนสำราญสมสนุก2547พอใช้2553ดี2557
ไม่ผ่าน
59918814161000089098-0163369-
นายประไพ ศรีวรรณวงษ์
24
21760184103976018439010162นากอกศรีบุญเรืองบ้านโนนข่า(พอง)001310011000นายชโลทร จิตราปกติบ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรือง42548
ปรับปรุง
2553ดี2557ดี6197491112900077091-8635166นายชโลทร จิตรา
25
22760158103976015839010166โนนม่วงศรีบุญเรืองบ้านตะเคียนทอง1003011101
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1ฝายหินประชารักษ์3พอใช้ดีดีมาก8637868900055094-5049229
26
23760161103976016139010169โนนสะอาดศรีบุญเรืองบ้านโนนสะอาด1004110110นายธวัตชัย ปุริโสปกติโนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรือง42555ดีมาก1077911691100070081-7495188-ธวัตชัย ปุริโส
27
24760164103976016439010172โนนสะอาดศรีบุญเรืองบ้านโต่งโต้น1004111001
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
ปกติิ
โนนคูณวิทยา
โนนสะอาด
ศรีีบุญเรือง
22544ดีมาก2550ดีมาก2555ดีมาก128514111081400082089-5734925
นายสุพรรณ บุตรวิเชียร
28
25760166103976016639010173โนนสะอาดศรีบุญเรืองบ้านวังโปร่ง10020100.3501นายณัฐพล สุสุวรรณปกติบ้านป่าคายางหล่อศรีบุญเรือง3.52553ดี2557ดี6686276445
โรงเรียนบ้านป่าคา
3.5097-3019193
นายณัฐพล สุสุวรรณ
29
26760165103976016539010174โนนสะอาดศรีบุญเรืองบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง0012100010
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นางสาวสุภาพ ปองไปปกติหินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุุญเรือง52548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557
ต้องปรับปรุง
414733541000050
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
500000043084-4199712-
นางสาวสุภาพ ปองไป
อยากให้นักเรียนได้เรียนที่โรงเรียนของตนเอง
30
27760168103976016839010176โนนสะอาดศรีบุญเรืองหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง0013000001นางสุชัญญา ศรียอดปกติิหินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรือง42548
ปรับปรุง
2553ดี2557ดี69489710700060
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
4080-7639836
นายธีระพงษ์ คำพระธิก
31
28760188103976018839010178โนนสะอาดศรีบุญเรืองบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)100300111
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1วังเเคนวังคูณวิทยา147314599800059091-867-9389
นายธีรวัจน์ ชัยมา
32
29760130103976013039010180เมืองใหม่ศรีบุญเรืองบ้านห้วยไผ่10030000.3301นายโยธิน ทองทิพย์ปกติหนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง3.72547ดี2550
ต้องปรับปรุง
2555ดี5532973200036
หนองม่วงชมพูทอง
3.7081-2608830-
นายโยธิน ทองทิพย์
33
30760138103976013839010181เมืองใหม่ศรีบุญเรืองบ้านมอใต้00110100.500
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายสนาน สิงห์โคตรปกติบ้านโนนข่าประชาสรรค์เมืองใหม่ศรีบุญเรือง42558ดี2550ดี2555ดี12658224000304800115713
นายสนาน สิงห์โคตร
34
31760125103976012539010183เมืองใหม่ศรีบุญเรืองบ้านหนองทุ่งมน10070010.510
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0ว่าที่ร.ต.กฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญาปกติิหนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรือง22548ดี2550ดี2555ดีมาก961011615161500088091-3675649-
ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญา
35
32760126103976012639010184เมืองใหม่ศรีบุญเรืองบ้านโนนสว่าง10050000.3310
นายจีระศักดิ์ สุ่มมาตย์
ปกติ
บ้านดินทรายอ่อน
หัวนา
เมือง
1.572548
ปรับปรุง
2553ดีมาก2556ดี129661176500062
บ้านดินทรายอ่อน
1.57094-5233777-
นายนิพนธ์ นามแก้ว
36
33760169103976016939010185ยางหล่อศรีบุญเรืองบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย00141010.501
ลูกจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1ปกติิบ้านดอนเกล็ดยางหล่อศรีีบุญเรือง22548ดีี2553ดี2557ดี142614911121213000111093-4269945
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา
37
34760171103976017139010187ยางหล่อศรีบุญเรืองบ้านป่าคา10051000.510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายอนุสรณ์ ชัยสงค์ปกติบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรือง32549พอใช้2553ดี2557ดี141011101021111115000113081-0547755-
นายอนุสรณ์ ชัยสงค์
38
35760172103976017239010188ยางหล่อศรีบุญเรืองบ้านสันป่าพลวง10030101010บ้านดอนเกล็ดยางหล่่อศรีบุญเรือง62548พอใช้2553ดี2557ดี84213148300043บ้านดอนเกล็ดุ6088-7383479
นายเสมือน อุดมรักษ์
39
36760173103976017339010189ยางหล่อศรีบุญเรืองโนนสมบูรณ์วิทยา1001110011นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์ปกติบ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรือง32548
พอใช้้
2533ดี2557ดี0313131216181013697120087-8559599
นางสุวิมล พรหมมาหล้า
40
37760135103976013539010192ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองบ้านโคกสูงโคกสวรรค์0014100001นางรัศมี โพธิสาร ปกติโคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรือง2.52548
ไม่ผ่าน
2553ดี2557ดี9119666111000068083-3517214
นางรัศมี โพิสาร
41
38760136103976013639010193ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองบ้านหนองบัวน้อย1004100101นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีปกติบ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง32545ดี2549ดี2554ดี16129911761200082093-3280111
นางธิดาพร เสริมเปล่งศรี
42
39760137103976013739010194ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองบ้านหนองแตง1004010001
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายนิคม แสนบัวปกติบ้านศรีีบุญเรืองศรีีบุญเรืองศรีบุญเรือง32548ดีี2552ดี2557ดี356912131561000079095-1870984-
นายนิคม แสนบัว
43
40760195103976019539010195ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองบ้านห้วยหว้าวังทอง10061000.510นายปัญญา วาชัยยุงปกติบ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง22545พอใช้2550ดีมาก2555ดีมาก12141679141418000104086-2189424-
นายปัญญา วาชัยยุง
44
41760196103976019639010196ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองบ้านนาแพง10031000.510
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นายราชันย์ ผลวัฒนาปกติิบ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีีบุญเรือง32546พอใช้2549พอใช้2554ดี814989109300070087-2134731
นางเอื้อมอรุณ บุญครอง
45
42760199103976019939010199หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองบ้านคอกวัว140000.3300
ครูจ้างชั่วคราวเงินโรงเรียน
1นางชนม์ชนิกา ใบลีบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุุงแก้วศรีบุญเรือง1.52548ดี2552ดี2557
ต้องปรับปรุง
4811446600034081-0518295
นายวิิชิต คำมีภา
46
43760200103976020039010200หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองบ้านผาสุก1004100010นายเนติวิศว์ ชารัมย์ปกติบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นาโนนป่าซางผาขาว (เลย)32549
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557ดี1010531179500060067-4199789
นายเนติวิศว์ ชารัมย์
47
44760201103976020139010201หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองบ้านหนองคังคา00111100.3301ปกติิบ้้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุุงแก้วศรีบุญเรือง๑.๗2548
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557
ต้องปรับปรุง
33280104000๓๖081-0518295
นายวิชิต คำมีภา
48
45760203103976020339010203หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองบ้านผาเสด็จนายนเรนทร์ เขียวเสนปกติบ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง50
49
46760204103976020439010204หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองบ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์นายวิมล ระวิพันธ์ปกติบ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง30
50
47760153103976015339010208หนองแกศรีบุญเรืองบ้านสำราญสุข17110.51
ครูจ้างชั่วครางเงินโรงเรียน
นายเกริก กุลกั้งปกติหนองแกสระแก้ววิทยาหนองแกศรีบุญเรือง252547
ต้องปรับปรุง
2553ดี2557ดี11781451041178590095-2155565
นายวันเพ็ญ ถานอาจนา
51
48760141103976014139010211หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองบ้านนาทับควาย1004100110นายสมพงศ์ โคตะหาปกติหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุุญเรือง4.30
52
49760142103976014239010213หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองบ้านหนองโนนายประชา ไชยศรีปกติโคกกลางกลางใหม๋โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู1.20
53
50760143103976014339010214หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองบ้านสร้างเสี่ยน0
กรอกเลข ๘ (ตัวเลขจำนวนครู)ไม่ได้
นายทิวากร ศรีชาติปกติดอนปอวิทยาหนองบััวใต้ศรีบุญเรืือง2.90
54
51760129103976012939010216หันนางามศรีบุญเรืองโนนข่าประชาสรรค์0013001010นายมานะ ถนอมจิตรปกตินาดี ครุราษฎร์บำรุงหันนางามศรีบุญเรือง1.72547
ไม่ผ่าน
2552พอใช้2555ดีมาก3354443400030062-1695014
นายมานะ ถนอมจิตร
55
52760131103976013139010217หันนางามศรีบุญเรืองบ้านโปร่งแจ้ง0011010101กุดจิิกวิทยา22549ดี2553ดี2557ดี3342402400022081-9748661
042-354164
นางพิไลลักษณ์ สดีเดช
56
53760132103976013239010218หันนางามศรีบุญเรืองบ้านห้วยกวางทอง0011010101กุดจิกวิทยาศรีบุญเรือง3.52549ดี2553ดี2557ดี3342402400022081-9748661
042-354164
นางพิไลลักษณ์ สดีเดช
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...