แบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมการอ้างอิงผลงานวิชาการ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ประทับเวลาเพศ
ประเภทของผู้เข้าร่วมอบรม
หน่วยงานที่สังกัด
การจัดโครงการ [ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมโครงการ]
การจัดโครงการ [ได้ฝึกปฏิบัติการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม]
การจัดโครงการ [ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้]
เนื้อหา [เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่ตั้งไว้]
เนื้อหา [ความรู้ที่ท่านได้รับตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ]
วิทยากรในการอบรม [ความสามารถของวิทยากร]
วิทยากรในการอบรม [ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้]
วิทยากรในการอบรม [มีการตอบคำถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น]
ระยะเวลา [ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดโครงการมีความเหมาะสม]
ระยะเวลา [ช่วงเวลาในการจัดโครงการ]
สถานที่ [ความสะดวกและความเหมาะสมของสถานที่]
สถานที่ [อาหารว่างและเครื่องดื่ม]
ข้อเสนอแนะ
2
26/2/2020, 9:20:30หญิงอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
3
26/2/2020, 9:40:39ชายบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางมากปานกลางปานกลาง
4
26/2/2020, 9:45:10ชายอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุดมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมาก
5
26/2/2020, 10:14:00หญิงอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
6
26/2/2020, 10:15:22หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุด
7
26/2/2020, 10:29:08หญิงอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
8
26/2/2020, 10:35:40หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากมากที่สุดมากมากมากมากปานกลาง
9
26/2/2020, 10:36:12หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
10
26/2/2020, 10:43:39หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมาก
11
26/2/2020, 10:48:15หญิงบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
12
26/2/2020, 10:48:17หญิงบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมาก
13
26/2/2020, 11:01:30หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
14
26/2/2020, 11:20:25หญิงบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมาก
15
26/2/2020, 11:32:39หญิงอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากปานกลางมากมากมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากมากปานกลาง
16
26/2/2020, 11:34:25หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
17
26/2/2020, 11:35:31หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดน้อย
18
26/2/2020, 11:42:08หญิงอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลาง
19
26/2/2020, 11:50:13หญิงนักศึกษาคณะครุศาสตร์มากมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมากมากที่สุดมากน้อย
20
26/2/2020, 12:01:52หญิงบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
21
26/2/2020, 13:09:41หญิงอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลาง
22
26/2/2020, 13:21:11หญิงบุคลากรภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากมาก
23
26/2/2020, 13:58:31หญิงอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากน้อยมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุด
24
26/2/2020, 14:00:07หญิงอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มากที่สุดปานกลางมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
25
8/4/2020, 12:40:32หญิงอาจารย์คณะวิทยาการจัดการมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุด
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...