ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
OJT EVALUATION
2
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN OJT
3
4
Tên doanh nghiệp:
OJT employer:
From4th Jan 2022To11th Apr 2022Tổng thời gian làm việc:
Total Working Day:
14 weeks (750h)
5
6
TT
No
Mã SV
Student ID
Mã nhân viên
Staff ID
Họ tên
Fullname
Bộ phận
Division
Cán bộ quản lý
Line Manager
Trợ cấp làm việc
Allowance (if have)
Các công việc chủ yếu đã hoàn thành (mô tả ngắn gọn)
Major tasks performed in the OJT
(Brief description)
EmailKiến thức, kỹ năng ngành:
Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để hoàn thành công việc được giao
Kỹ năng mềm: (Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc nhóm, hòa nhập văn hóa công ty/doanh nghiệp...)Thái độ:
(Sự tuân thủ kỷ luật của sinh viên tại doanh nghiệp, sự tôn trọng của sinh viên đối với văn hóa của cơ quan/doanh nghiệp nơi sinh viên thực thập, tinh thần học hỏi của sinh viên và thái độ với công việc và đồng nghiệp)
Điểm
Grade
7
40% (Max point: 10)30%% (Max point: 10)30% (Max point: 10)100%
8
100001 <1500000>8998.6
9
200002 <1200000>9798.4
10
300003 <1500000>91099.3
11
400004 <1500000>10698.5
12
500005
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
24
<Ho Chi Minh City, dd/mm/yyyy>
25
Người duyệt/ Manager approval
Người lập/ Document Creator
26
Chức vụ/Position
Chức vụ/Position
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100