สำเนาของ ม.1/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกฤษฎา ชูหา
0.00FALSE
8
2
เด็กชายกิตติพันธ์ ทองมาก
0.00FALSE
9
3
เด็กชายจิรวัชร สมศรี
0.00FALSE
10
4
เด็กชายณภัทรพงศ์ รงค์โยธิน
0.00FALSE
11
5
เด็กชายณัชณนนท์ วิเชียรสกุลโชติ
0.00FALSE
12
6
เด็กชายธนภัทร กองสุข
0.00FALSE
13
7
เด็กชายธิติวุฒิ นามวิเศษ
0.00FALSE
14
8
เด็กชายธีรภัทร พละสิงห์
0.00FALSE
15
9
เด็กชายน่านฟ้า เกณทวี
0.00FALSE
16
10
เด็กชายปณชัย มีวงศ์
0.00FALSE
17
11
เด็กชายปรัชญากรณ์ วันคำ
0.00FALSE
18
12
เด็กชายปิยวัฒน์ มีสุข
0.00FALSE
19
13
เด็กชายพิณทอง พวงธรรม
0.00FALSE
20
14
เด็กชายภราดา รัตนิล
0.00FALSE
21
15
เด็กชายยุทธพิชัย สุขประมูล
0.00FALSE
22
16
เด็กชายรัฐภูมิ สายสุวรรณ์
0.00FALSE
23
17
เด็กชายวัชรายุทธ นิพระขัน
0.00FALSE
24
18
เด็กชายวัทธิกร วี
0.00FALSE
25
19
เด็กชายสรอรรถ จันทร์นนท์
0.00FALSE
26
20
เด็กชายอัครเดช สายเสมา
0.00FALSE
27
21
เด็กหญิงวิชุดา ตรีรักษา
3232324223332.67ดี
28
22
เด็กหญิงกนกพร มนัส
4343334333333.25ดี
29
23
เด็กหญิงกรกนก จันทร์เขียว
4343334333333.25ดี
30
24
เด็กหญิงกัลยารัตน์ มาชะสาร
4343334333333.25ดี
31
25
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยชนะ
4343334333333.25ดี
32
26
เด็กหญิงชนัญชิดา สอนเลิศ
4343334333333.25ดี
33
27
เด็กหญิงญิญาดา จันทรุกขา
4343334333333.25ดี
34
28
เด็กหญิงณัฐฐาพร ถามูลตรี
4343334334333.33ดี
35
29
เด็กหญิงนฤมล ศรีสุข
4343334333333.25ดี
36
30
เด็กหญิงนันทิชา มะลิลา
4343334333333.25ดี
37
31
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เข็มเพ็ชร
4343334333333.25ดี
38
32
เด็กหญิงปวีณา ธงศรี
4343334333333.25ดี
39
33
เด็กหญิงปานไพลิน ทองวิเศษ
4343334333333.25ดี
40
34
เด็กหญิงปารีณา แก่นคูณ
4343334333333.25ดี
41
35
เด็กหญิงผกาวรรณ สีไพร
4343334333333.25ดี
42
36
เด็กหญิงพัชรดา บุญแจ้ง
4343334333333.25ดี
43
37
เด็กหญิงศมาพร ประเสริฐศรี
4343334333333.25ดี
44
38
เด็กหญิงสิวพร สายหอม
4343334333333.25ดี
45
39
เด็กหญิงอโนชา เนียมเมือง
4343334323333.17ดี
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1