สำเนาของ ม.1/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ผู้ประเมิน 1. นางเจิดจรรย์ ศรีสุข 2. นายวิทย ธานี
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อที่8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกฤษฎา ชูหา
4343333334333.25ดี
8
2
เด็กชายกิตติพันธ์ ทองมาก
4333334324333.17ดี
9
3
เด็กชายจิรวัชร สมศรี
4333334424333.25ดี
10
4
เด็กชายณภัทรพงศ์ รงค์โยธิน
4333334324333.17ดี
11
5
เด็กชายณัชณนนท์ วิเชียรสกุลโชติ
4333334324333.17ดี
12
6
เด็กชายธนภัทร กองสุข
4333334424333.25ดี
13
7
เด็กชายธิติวุฒิ นามวิเศษ
4333334324333.17ดี
14
8
เด็กชายธีรภัทร พละสิงห์
4333334424333.25ดี
15
9
เด็กชายน่านฟ้า เกณทวี
4333334324333.17ดี
16
10
เด็กชายปณชัย มีวงศ์
4333334424333.25ดี
17
11
เด็กชายปรัชญากรณ์ วันคำ
4333334324333.17ดี
18
12
เด็กชายปิยวัฒน์ มีสุข
4333334324333.17ดี
19
13
เด็กชายพิณทอง พวงธรรม
4333334324333.17ดี
20
14
เด็กชายภราดา รัตนิล
4333334424333.25ดี
21
15
เด็กชายยุทธพิชัย สุขประมูล
4333334424333.25ดี
22
16
เด็กชายรัฐภูมิ สายสุวรรณ์
4333334424333.25ดี
23
17
เด็กชายวัชรายุทธ นิพระขัน
4333334324333.17ดี
24
18
เด็กชายวัทธิกร วี
4333334324333.17ดี
25
19
เด็กชายสรอรรถ จันทร์นนท์
4333334324333.17ดี
26
20
เด็กชายอัครเดช สายเสมา
4333334324333.17ดี
27
21
เด็กหญิงวิชุดา ตรีรักษา
4432334243333.17ดี
28
22
เด็กหญิงกนกพร มนัส
4342334333333.17ดี
29
23
เด็กหญิงกรกนก จันทร์เขียว
4343334333333.25ดี
30
24
เด็กหญิงกัลยารัตน์ มาชะสาร
4343334333333.25ดี
31
25
เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยชนะ
4343334333333.25ดี
32
26
เด็กหญิงชนัญชิดา สอนเลิศ
4343334333333.25ดี
33
27
เด็กหญิงญิญาดา จันทรุกขา
4343334333333.25ดี
34
28
เด็กหญิงณัฐฐาพร ถามูลตรี
4343334334333.33ดี
35
29
เด็กหญิงนฤมล ศรีสุข
4343334333333.25ดี
36
30
เด็กหญิงนันทิชา มะลิลา
4343334333333.25ดี
37
31
เด็กหญิงปรียาภรณ์ เข็มเพ็ชร
4343334333333.25ดี
38
32
เด็กหญิงปวีณา ธงศรี
4343334333333.25ดี
39
33
เด็กหญิงปานไพลิน ทองวิเศษ
4343334333333.25ดี
40
34
เด็กหญิงปารีณา แก่นคูณ
4343334333333.25ดี
41
35
เด็กหญิงผกาวรรณ สีไพร
4343334333333.25ดี
42
36
เด็กหญิงพัชรดา บุญแจ้ง
4343334333333.25ดี
43
37
เด็กหญิงศมาพร ประเสริฐศรี
4343334333333.25ดี
44
38
เด็กหญิงสิวพร สายหอม
4343334333333.25ดี
45
39
เด็กหญิงอโนชา เนียมเมือง
4343334323333.17ดี
46
40
47
41
48
42
49
43
50
44
51
45
52
46
53
47
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu