KPI_content.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
2
การติดตามเครื่องชี้วัดคุณภาพ โรงพยาบาลบางพลี
3
เรื่องผู้รับผิดชอบ
4
ทีมนำ (Lead Team)
5
การนำองค์กรเลขาฯทีมนำ
6
การบริหารเชิงกลยุทธ์เลขาฯทีมนำ
7
การมุ่งเน้นผู้ป่วย/ผู้รับผลงานเลขาฯทีมนำ
8
การวัดวิเคราะห์ performance ขององค์กร และการจัดการความรู้
เลขา IM
9
การดูแลผู้ป่วยเลขาฯทีมนำ
10
การเงิน สภาพคล่องงานการเงิน
11
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเลขาฯ HRD (กิตติยา)
12
13
ทีมระบบงาน
14
คณะกรรมการความเสี่ยง (RM)เลขาฯ RM
15
องค์กรพยาบาลกลุ่มการพยาบาล
16
องค์กรแพทย์เลขาองค์กรแพทย์
17
คณะกรรมการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IC)ICN
18
คณะกรรมการเภสัชกรรมบำบัดเลขาฯกรรมการเภสัชกรรมบำบัด (คุณ กิตติยา)
19
เวชระเบียนเลขาฯ คณะกรรมการ IM
20
สิ่งแวดล้อมเลขาฯ ENV
21
เครื่องมือเลขาฯ เครื่องมือ
22
23
ทีมดูแลผู้ป่วย (Patient care team)
24
PCT ศัลยกรรมเลขาฯ PCT ศัลยกรรม
25
PCT อายุรกรรมเลขาฯ PCT อายุรกรรม
26
PCT กุมารเวชกรรมเลขาฯ PCT กุมารเวชกรรม
27
PCT ศัลยกรรมกระดูกเลขาฯ PCT ศัลยกรรมกระดูก
28
PCT สูติกรรมเลขาฯ PCT สูติกรรม
29
ตัวชี้วัดกระบวนการ การดูแลผู้ป่วย
30
การเข้าถึงและเข้ารับบริการเลขาฯ PCT
31
การประเมินผู้ป่วยเลขาฯ PCT
32
การวางแผนเลขาฯ PCT
33
การดูแลผู้ป่วยเลขาฯ PCT
34
การระงับความรู้สึกงานวิสัญญี
35
งานห้องผ่าตัดงานห้องผ่าตัด
36
งานโภชนาการงานโภชนาการ
37
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหอผู้ป่วยสามัญชาย
38
การฟื้นฟูสภาพงานกายภาพบำบัด
39
การให้ข้อมูลการเสริมพลังแก่ผู้ป่วย / ครอบครัวเลขาฯ PCT
40
การดูแลต่อเนื่องเลขาฯ PCT
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตัวชี้วัดคุณภาพ
ผลการดำเนินงาน
 
 
Main menu