ประกาศชื่อผู้เข้าอบรมครูวิชาการและทะเบียนวัดผล รุ่นที่ 2.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ที่โรงเรียน
ศูนย์ที่
ศูนย์เครือข่ายชื่อครูวิชาการตำแหน่งชื่อครูทะเบียนวัดผลตำแหน่งรุ่นที่อบรม
2
1
บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง
3โนนพะยอมวังแสงนายธวัช คำศิริ
ครู อันดับ คศ. 3
นางสมทรง สะเดา
ครู อันดับ คศ. 3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
3
2ชุมชนบ้านหัวขัว9
ปราสาทเปือยน้อย
นางพักตร์พิมล ภูมิกองครูนายพฤหัส เสนไสยครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
4
3ไตรคามประชาพัฒนา9
ปราสาทเปือยน้อย
นางเบญจพร พรมเกตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทองใส สิงห์สุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
5
4บ้านโกน้อย9
ปราสาทเปือยน้อย
นางเทวิน คำจันทร์ครู คศ.3นางเทวิน คำจันทร์ครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
6
5บ้านนาเสียวโคกสว่าง9
ปราสาทเปือยน้อย
นางสาวนันท์นภัส พลจ่าครูนางสาวนันท์นภัส พลจ่าครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
7
6บ้านวังผือ-ขามป้อม9
ปราสาทเปือยน้อย
นางดอกอ้อ บุญสิงห์ครู คศ.2นางดวงดาว เลนคำมีครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
8
7บ้านส้มป่อย9
ปราสาทเปือยน้อย
นางวิจิตรา ทรงอาจครูนางนิตยา เจริญใจครู ค.ศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
9
8
บ้านสระแก้วประชาสรรค์
9
ปราสาทเปือยน้อย
แคทรียา อุดมครูอรอนงค์ ประวันนาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
10
9
บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร
9
ปราสาทเปือยน้อย
นางณัฐณิชา บุตรเนียรครู คศ.3นางณัฐณิชา บุตรเนียรครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
11
10บ้านหินฮาวลำวังชู9
ปราสาทเปือยน้อย
นางสาวบานเย็น ศรีรงไชย
ครู คศ. 2นางสาวบานเย็น ศรีรงไชยครู คศ.2
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
12
11บ้านโนนสว่าง10วังม่วงนางจิราภรณ์ ธัญรังสีครูนายธีรภัทร บัวระบัดทองครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
13
12บ้านวังม่วง10วังม่วงนางสาวปทิตตา พงษาค.ศ 1นางจุฑาภรณ์ เอมสรรค์ค.ศ 3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
14
13บ้านวังหินเก่าค้อ10วังม่วงนางสาวอรวรรณ เงาปัดชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเชวงศักดิ์ เสนาวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
15
14บ้านโสกนาค10วังม่วงนางสาวอมร สุนาอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุลีพร สีหาเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
16
15บ้านห้วยโป่ง10วังม่วงนางสาวมนฤดี คิดเข่มครูนางสาวมนฤดี คิดเข่มครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
17
16บ้านห้วยแร่10วังม่วงนางอัญชรา สีพลครู คศ.1นางเกศรินทร์ นามแก้วครู คศ.2
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
18
17
ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี
11เมืองมัญจานางดารณี ซื่อตรง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
19
18บ้านขุมดิน11เมืองมัญจานายแสวง แก่นพรมมาครูนางภารดี แก่นพรมมาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
20
19บ้านเขวา11เมืองมัญจา
นางสาวหทัยทิพย์ สิงห์หลง
ครูธุรการนางเทวัญ รอบรู้
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
21
20บ้านโจด11เมืองมัญจานางสุภาวดี ทวีวัฒน์ครูนางบัวเงิน ทัพซ้ายครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
22
21บ้านบัว11เมืองมัญจานายประณต มิ่งขวัญครู คศ.3นายประณต มิ่งขวัญครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
23
22บ้านบัว11เมืองมัญจานางสุมิตรา สมาธยานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายประณต มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
24
23บ้านหนองขามบ่อหิน11เมืองมัญจาน.ส.พัช อุทัยกัลครู คศ. 1นางนัตรนา จันทร์ลุทิน
ผู้อำนวนการโรงเรียน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
25
24
บ้านหนองโนประชานุเคราะห์
11เมืองมัญจานายธนพงษ์ คาดสนิทครู คศ.1นายธนพงษ์ คาดสนิทครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
26
25บ้านหนองม่วงหลุบคา11เมืองมัญจา
นางสาวทัศนีย์ พรมสาศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล คงพาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
27
26ห้วยยางมัญจาคีรี11เมืองมัญจานายอภิชพัฒน์ มาสาครูนายอภิชพัฒน์ มาสาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
28
27ไตรมิตรศึกษา12สวนหม่อนนางสาววรรณวดี ไกรบำรุงครูนายมานิต โคตรธนูครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
29
28โนนเขวาประชารักษ์12สวนหม่อนนางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะครู คศ.3นางเพ็ญศรี ปัดตาลาคะครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
30
29บ้านกอกป่าผุวิทยา12สวนหม่อนนางมยุรา นามหงษาครูนางนงลักษณ์ เหมาะดีครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
31
30
บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
12สวนหม่อน
นางพรประดิษฐ์ ศิริมั่งมูล
ครู คศ.3นางมณเฑียร ตู้หงษาครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
32
31บ้านมูลตุ่น12สวนหม่อนนางวนิดา คงแสนคำครูนางนภาภรณ์ วรรณพงษ์ครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
33
32บ้านวังแคน12สวนหม่อนนางพรนภา กมลปรีดีครูนางพรนภา กมลปรีดีครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
34
33บ้านสวนหม่อน12สวนหม่อนนางสุภาวดี ชัยเลิศครูนางพอใจ ปิ่นสุวรรณครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
35
34บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง12สวนหม่อน
นางนงลักษณ์ เทียมจันทร์
ครูนางจิระประภา ศรีสุธรรมครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
36
35บ้านแจ้ง13หนองแปน
นางสาวศิริรัตน์ เรืองสมบัติ
ครู คศ.1นางอัจฉรา หนวดสันติครู คศ.2
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
37
36
บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร
13หนองแปนนางครมณี ชัยนาครู คศ.3นางสาวณัฐิดา สร้อยพานครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
38
37บ้านโนนสำนัก13หนองแปน
นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบน
ครู คศ.1
นางสาวจุรีรัตน์ ประทุมแบน
ครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
39
38บ้านหนองแปน13หนองแปนนายประพันธ์ อันภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอน
ครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
40
39
บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด
13หนองแปน
นางสาวอัจฉราวรรณ จำปาวงษ์
ครู คศ.1นางเสาวภา สีสดครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
41
40บ้านหนองไห13หนองแปนนางพิศมัย จันทะแมด
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุนันท์ สงค์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
42
41โนนสวางวิทยาสรรค์14โพนเพ็กนายจารุพงษ์ หล้าป้องครูนายจิรพัฒน์ โนราชครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
43
42
โนนสวางวิทยาสรรค์ สาขาห้วยหินเกิ้ง
14โพนเพ็ก
นางสาวณัฐนันท์ แก้วสกุลพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐนันท์ แก้วสกุลพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
44
43
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
14โพนเพ็กนางขวัญใจ ชนะโยธาครูนางสาวจิตตรา จันสาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
45
44บ้านนาฮี14โพนเพ็กนางพนิดา หิปะนัดครู--
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
46
45บ้านโนนคุต14โพนเพ็กนางจิราพร กองสีครู คศ.1นางจิราพร กองสีครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
47
46บ้านห้วยฮวก14โพนเพ็กนางเสาวนีย์ หล้าป้องครูนางเสาวนีย์ หล้าป้องครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
48
47โพนเพ็กพัฒนวิทยา14โพนเพ็กนายปัดชา โกสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปัดชา โกสม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
49
48หนองหญ้าปล้องวิทยา14โพนเพ็กนางประภาวดี อินทะแสงครู คศ.3นางประภาวดี อินทะแสงครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
50
49หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา14โพนเพ็กนางณัฐชยา วังหนองลาดครูนางวันวิสาข์ น้ำใจดีพนักงานราชการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
51
50บ้านท่าสวรรค์15ท่าศาลานายรณะนันทน์ ราชโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพนมศักดิ์ นาโพนงามครูผู้ช่วย
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
52
51
บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
15ท่าศาลานางสาววนิชชา ศรีพุทธครู ชำนาญการนายสุพรชัย กองนาง
ครู ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
53
52บ้านโนนเค็ง15ท่าศาลานางจันทร์เพ็ญ ชิณะวิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ ธรรมสุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
54
53บ้านโนนตุ่นศึกษา15ท่าศาลานายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรพันธ์ ชาวชุมนุม
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
55
54บ้านไส้ไก่15ท่าศาลานางนิตยา หอยมุกข์
ครู ชำนาญการพิเศ๋ษ
นายสุรศักดิ์ นาทเหนือ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
56
55บ้านหัวนา15ท่าศาลานายสมัย เพียช่อครูนางวลีรัตน์ สืบมาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
57
56กุดขอนแก่นท่าเกษม16คำแคนนายสุพจน์ ปานเนาว์ครู คศ.3นางสุจิตรา ปานเนาว์ครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
58
57บ้านคำแคน16คำแคน
นายอภิชัย แก้วสมจันทร์
ครู คศ.3นายมรชุน บุญแสนครู คศ.2
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
59
58บ้านคำโซ่16คำแคนนานเอกภพ คำงามครูนางสำเริง ทองสงครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
60
59บ้านคำโซ่16คำแคนนางสาวนัยนา ผ่านบุตรครูนายเอกภพ คำงามครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
61
60บ้านคำน้อย16คำแคนนางจินดา กาวงษ์กลางครูนางสาวดารุณี ดีเลิศครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
62
61บ้านคำปากดาว16คำแคนนางมลิวรรณ รูปหล่อครูนางสาวยุภาพร สิมมาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
63
62
บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ
16คำแคนนางทองปัน สอนเอี่ยมครูนายเกษม สิงห์รังครุ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
64
63บ้านป่าดู่16คำแคนนางสุดารัตน์ ตาปราบครูู ค.ศ3นายจำเนียร ช่างคุณครู ค.ศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
65
64บ้านหนองขามวิทยา16คำแคนนางวัลลภา โกสมครู ค.ศ.3นางวัลลภา โกสมครู ค.ศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
66
65บ้านห้วยแล้ง16คำแคนนายประกอบ ไชยชนะครูนายประกอบ ไชยชนะครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
67
66แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น17โคกนางาม
นางสาววิราภรณ์ ชาวประพันธ์
ครู คศ.1นายสมยศ บุญทันครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
68
67บ้านโคกสูงพิทยาคาร17โคกนางามนางเตือนใจ ดิษฐแก้วครูนางเตือนใจ ดิษฐแก้วครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
69
68บ้านแจ้งทัพม้า17โคกนางาม
นายเอื้ออังกูรณ์ อินธิแสน
ครู
นายเอื้ออังกูรณ์ อินธิแสน
ครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
70
69บ้านนางาม17โคกนางามนางขวัญเรือน พิลาบุตร ครูนางสาวกัญญพัชร สีลาสมครูอัตราจ้าง
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
71
70บ้านเสาเล้าหินแตก17โคกนางามนางอนงค์ ยาทาครู--
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
72
71บ้านหนองสองห้อง17โคกนางามนางมยุรี พรมโสภาครูนางสาวศิวพร โควินทะสุดครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
73
72
บัวเหลืองรวมสาขาบ้านหนองบัว
18นาข่านายทรงสิน สีโชตครู
นายเวชยันต์ สิทธิพรเกษตร
ครูอัตราจ้าง
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
74
73บ้านนาข่า18นาข่านางลัดดา จันโทศรี
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวนัทธ์พรรษชนก ผาอินทร์
ครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
75
74
บ้านหนองต่อโคกหนองโจด
18นาข่านางสาคร มิ่งขวัญครูนางสาวปวริศา มั่งคั่งครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
76
75บ้านหนองบัวเย็น18นาข่านายสงวน โสตาครูนายวุฒิศักดิ์ แก่นพรมครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
77
76สวัสดี18นาข่านางปภัชญา มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางปภัชญา มิ่งขวัญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
78
77หัวห้วยหัวฝาย18นาข่านางอุมาภรณ์ บุตรสาธรรมครูพี่เลี้ยงนางสุพรรณี จุลลายครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
79
78เหล่าใหญ่วิทยา18นาข่า
นายเปรื่องวิทย์ มีเงิน
ครูนายปิยะชาติ ชอบค้าครูอัตราจ้าง
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
80
79โนนคูณอัมพวัน19บ้านโคกนาแพง
นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ชัยเพ็ง
ครู
นางสาวปรียาภรณ์ หล้ากันหา
ครูธุรการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
81
80บ้านแก้งค้อ19บ้านโคกนาแพงนางกชกร คำนูครูนางกชกร คำนูครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
82
81บ้านนาแพงสงแดง19บ้านโคกนาแพงนางเอมอร เทาดีครูนายเพิ่มพูน สะเดา
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
83
82บ้านโนนงาม19บ้านโคกนาแพงนางสาวพัชรา สีขุลีธุรการนายวิรัตน์ นามวงค์ครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
84
83บ้านโนนทองวิทยาคม19บ้านโคกนาแพง
นายชัยวัฒน์ พิริยะศิลป์่
ครู
นายชัยวัฒน์ พิริยะศิลป์่
ครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
85
84บ้านโนนสาวเอ้19บ้านโคกนาแพงนายธีระ เหล่าคนค้าครูนางวีระญา บ้านเหล่าพนักงานราชการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
86
85บ้านโสกนาดี19บ้านโคกนาแพงนางสมยงค์ เหล่าคนค้า
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรียาภรณ์ หล้ากันหา
ครูธุรการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
87
86บ้านหนองทุ่มวิทยา19บ้านโคกนาแพงนางทองสี เหล่าคนค้า
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรียาภรณ์ หล้ากันหา
ครูธุรการ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
88
87อุดมคงคาคีรีเขต19บ้านโคกนาแพงนางสาววันใหม่ สิสงครูนางสาววันใหม่ สิงสงครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
89
88นาจานซับสมบูรณ์20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางศิริพร มาตรกำจรครูนายอุทัย ชัยนาฮีครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
90
89บ้านซับบอนซับเจริญ20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวมลิวรรณ์ จันปัญญา
ครู ชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
91
90บ้านนาตับเต่า20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นายบัญชา ยาโสภาครูนายบัญชา ยาโสภาครู
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
92
91บ้านโนนกระยอมกุดลอบ20
ซับสมบูรณ์โพธิ์"ชย
นางจรัส มะณีพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรัส มะณีพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
93
92บ้านโพธิ์ไชย20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางภาษี สาเพชรครู คศ.3นายทองเลื่อน สาเพชรครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
94
93บ้านมูลนาค20
ซับสมบูรณ์โพธิไชย
นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่อง
ครู คศ.2
นางสาวสลิลทิพย์ พรมย่อง
ครู คศ.2
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
95
94บ้านหนองหญ้ารังกา20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางสาวนิตติยา เพ็ชชะภาครู คศ.2นายเศรษฐา โนนสระครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
96
95บ้านหินตั้ง 20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางรัชนีกร ดอกพองครู คศ.3นายสวัสดิ์ ดอกพองครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
97
96สามหมอโนนทัน20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางสาวสาวิตรี นาทองครู คศ.2นางสาวปณิตา หงษ์เหิรครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
98
97
หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง
20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางมะลิวรรณ์ มูลผาลาครู คศ.3นางมะลิวรรณ์ มูลผาลาครู คศ.3
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
99
98ซับแดงซำไผ่20
ซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
นางรัชนีวรรณ งามสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวดวงฑิมพิกา นัทำนา
ครูชำนาญการพิเศษ
100
99บ้านขามป้อมดอนยูง18นาข่านายพิทักษ์ เชื้อเมืองพนักงานราชการนายกิตติเดช เสมาชัยครู คศ.1
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 กันยายน 2559 (มัญจาคีรี , โคกโพธิ์ไชย , เปือยน้อย)
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu