11-87-90-คนเขต.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
7. รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.นพ.1 และหมายเลขโทรศัพท์
3
4
ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งโทรศัพท์
5
มือถือมือถือ / บ้าน
6
1นายมงคล รุณธาตุรอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1083-354-7709
7
2นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1089-715-7767
8
3นายมงคล รุ่งสว่างรอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1089-709-2538
9
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10
4นายอำนวย สุทธิคุณศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ083-140-61980-4252-2509
11
5นางวัฒนา กงวิรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-055-47610-4250-2206
12
6นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ080-748-8068
13
7นายนิกุล มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-262-6254
14
8นางพรรณวดี มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-369-3233
15
9นายผล สังข์สนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ088-557-38390-4250-1089
16
10นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-954-8105
17
11นางนัยนา ฉายวงค์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ088-308-4365
18
12นางรินทิพย์ วารีศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ088-549-3963089-275-3235
19
13น.ส.อิศราภรณ์ ชูมาศศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ061-682-4645
20
14นายพรชัย สุวรรณบำรุงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ093-527-8558
21
15นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-940-8429
22
16นางพัชรินทร์ นวลตาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ094-542-24280-4257-9387
23
17นางจันทร์เพ็ญ สาแก้วศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ089-376-65770-4251-3549
24
18นายสงวนศักดิ์ แสงผาศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ061-303-6715
25
19นายบุญถึง พรมสุ้ยศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ081-262-64460-4252-4039
26
20นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ083-451-53130-4252-2393
27
21นางจีรพร ตติยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ083-342-4098
28
22นายเฉลิม จักรชุมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ082-848-8922
29
23นางพัชรี จักรชุมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ080-766-6169
30
24น.ส.รุจิรา พงสุภาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน088-038-1368
31
กลุ่มอำนวยการ
32
25นายสุรัตน์ บุตรดีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ081-799-8112
33
26นายทรงวุฒิ ทองกาสีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ081-760-8471
34
27นางลัคนา มั่นธรณ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ089-712-0539
35
28นางจันทร์สุดา บุญวารนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ081-320-8688081-056-3405
36
29นางชฎาพร อุปลีพันธุ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ081-546-3171
37
30นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ081-392-7622
38
31น.ส.สุภาสินี นามธิราชนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ095-146-3566
39
32นายคูณมี สุริยนต์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน084-742-2936
40
33น.ส.เรียม อัคนาเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน086-244-1620
41
34นางธวัลรัตน์ ศรีปานวงศ์พนักงานธุรการ ส.4084-907-4976
42
35นายพิชัย ใสส่องช่างไม้ ชั้น 4086-227-3478
43
36นายประเสริฐ แสงชมภูช่างปูน ชั้น 4089-570-1666
44
37นายกฤษฎา ต้นสูงช่างปูน ชั้น 4084-684-7951
45
38นายจำนง ไฟเฟื้อยช่างปูน ชั้น 4087-635-1142
46
39นายเสิมสุข วงศ์ภูธรช่างปูน ชั้น 4080-403-7116
47
40นายเกียรติณรงค์ วรราชช่างไม้ ชั้น 3087-228-3991
48
41นายทนงศักดิ์ สามารถพนักงานธุรการ ส.4099-638-77180-4254-3241
49
42นายคชธร ศรีรวงษากุลพนักงานธุรการ ส.3081-739-379308-4788-3829
50
43นายธรรมนูญ กีกาศพนักงานทำความสะอาด097-156-5948
51
44นางคมศิลป์ กวดลาวพนักงานทำความสะอาด082-115-2567
52
45นางทิพา อินรักษาพนักงานทำความสะอาด081-320-7858
53
46น.ส.นิภาพร พูดเพราะเจ้าพนักงานพิมพ์ดีด098-103-1552
54
47นายจักรพงษ์ กันเกียน ยาม082-848-1987
55
48นายรุ่งโรจน์ กงสุข ยาม086-717-3701
56
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57
49นางกัญญดา นิ่มน้อยเจ้าวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ080-181-8600
58
50น.ส.ปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎนักวิชาการพัสดุชำนาญการ089-966-7073
59
51น.ส.วรินดา บริบาลนักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ089-575-9502
60
52นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน089-709-4060
61
53นางสมคิด นริสารเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน085-925-7589
62
54นางรุ่งอรุณ สมนึกเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน085-909-3972
63
55น.ส.พิไลพร อ่อนหวานพนักงานบัญชี088-513-1679
64
56น.ส.จิรายุ พรมอารักษ์พนักงานบัญชี093-309-0019
65
กลุ่มนโยบายและแผน
66
57นางสุพร เจียร์สุคนธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ081-739-4828
67
58นางอุทุมพร นุรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ083-335-8069
68
59นางจันทนีย์ ชูจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ083-404-56810-4252-1050
69
60น.ส.กนกวรรณ์ จอกทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ091-556-5117
70
61นางรุ่งนภา สุภานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ081-053-1836
71
62นางกรรณิการ์ แสนธิราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ086-230-7758
72
63น.ส.ศรีสุวรรณ ซองทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ080-421-3422
73
64น.ส.นิตยาภรณ์ เสนธิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ081-717-1695
74
65นายสมทรง แสงจันทร์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน081-739-1800
75
66นายณรัช ไชยสุระเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์062 998 5326086-336-8322
76
กลุ่มบริหารงานบุคคล
77
67นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ084-428-4538
78
68นายศักดิ์สิทธิ์ พุทธีนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ091-130-2496
79
69นางนิตยา นพเสาร์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ091-378-5464
80
70น.ส.สถาพร แก้วเคนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ081-717-8036
81
71นางนงนุช เสตฐานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ098-552-4989
82
72นายสุวิทย์ อิ่มเต็มนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ089-500-7973
83
73น.ส.ปริศนา พุทธบาลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ081-471-2531
84
74นางดวงผกา สุชาติพงค์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ086-242-0297
85
75นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ085-010-6882
86
76นายอำนาจ แก้วมณีนิติกรชำนาญการ088-033-3811
87
77นายพุทธรัตน์ อินรักษาเจ้าหน้าที่ กพ.7090-345-4989
88
78นายพีรดนย์ บุตรเวสเจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา089-761-0977
89
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
90
79นางกนกพร ด้วงคำภานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ081-117-9643
91
80นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ089-422-9899
92
81นางอมรรัตน์ สุทธิสารนักวิชาการศึกษาชำนาญการ083-145-9654
93
82นางวารี สุริยนต์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ081-261-0928
94
83นางสุมาลี ไชยสุระนักวิชาการศึกษาชำนาญการ087-217-0916
95
84น.ส.ประภาพร เจริญทัศน์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ081-975-5186
96
85นายสัมฤทธิ์ พิมพะนักวิชาการศึกษาชำนาญการ098-196-0279
97
86นางจารุณี ภูนากรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการ084-788-6752
98
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
99
87นางสุวณีย์ ศรีวรมย์นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ086-450-9617
100
88นางจารุนันท์ เนวะมาตย์นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ089-840-5181088-735-6834
Loading...