แบบรายงานสงป.301 แบบสงป.302
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
.ข้อเสนอแนะ
2
***ไม่อนุญาตให้แก้ไขตารางนะคะ***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดบริการของ กศน.ตำบลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน อาชีพระยะสั้น (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
5
ทวิศึกษาทวิภาคี
6
เมืองนครศรีธรรมราชจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง
12
สร้างรายได้
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
15
ขนอมจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)992150885384812048351,5001,0001,00063005921213 แห่ง
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)594325382412048380250160215592121
17
จำนวนแห่ง
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)32300
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
20
พัฒนาตนเอง22287
21
สร้างรายได้103
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ310
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)15,00018,7206,000
24
จุฬาภรณ์จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)4551501201203424048425001800180012613246284
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)75615690169665030045018021013246284
26
จำนวนแห่ง
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)756156901696
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
29
พัฒนาตนเอง156781296
30
สร้างรายได้6
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ64
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)778001500054000150001680011030
33
ฉวางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)1950221334017510010 แห่ง100-20142603780000
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2060221374717525792171210142603780000
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)20602213747000000000
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ00000000
38
พัฒนาตนเอง01850470000
39
สร้างรายได้007800000
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ04500000
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)10080120057070
42
เฉลิมพระเกียรติจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)64320016034160642860040015001605
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2017788402817131882780280280280224199270
44
จำนวนแห่ง8
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)201778840171318827
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
47
พัฒนาตนเอง778840
48
สร้างรายได้4
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)170001400011200
51
ชะอวดจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
53
จำนวนแห่ง
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
56
พัฒนาตนเอง
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
60
ช้างกลางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)047215075001541200341204821300130250000209612012012012001261770000003
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)047215075001541200721204870300130250000209612012012012001261773
62
จำนวนแห่ง003330633223000201553
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)047215015412072120487030013025096120120120120
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง4721501541200721204870300130250
66
สร้างรายได้
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)7500000534162100840009200
69
เชียรใหญ่จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)80
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)80
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
74
พัฒนาตนเอง
75
สร้างรายได้
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)250001400028000
78
ถ้ำพรรณราจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
80
จำนวนแห่ง
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
83
พัฒนาตนเอง
84
สร้างรายได้
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
87
ท่าศาลาจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
88
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
89
จำนวนแห่ง
90
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
91
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
92
พัฒนาตนเอง
93
สร้างรายได้
94
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
95
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
96
ทุ่งสงจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
97
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
98
จำนวนแห่ง
99
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
100
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ