แบบรายงานสงป.301 แบบสงป.302
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
ข้อเสนอแนะ
2
หน่วยงานรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเพิ่มสูงขึ้นแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดบริการของ กศน.ตำบลประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กำหนดผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้สูงอายุที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด1) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ศูนย์แนะแนวและประสานงานการศึกษาพิเศษอำเภอ/เขต สามารถให้บริการ ได้อย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตำบลหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินกิจกรรมการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในรูปแบบต่าง ๆ
3
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรอาชีพช่างพื้นฐาน อาชีพระยะสั้น (ต่อยอดอาชีพเดิม)1 อำเภอ1อาชีพ3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) บ้านหนังสือชุมชน3) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน4) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ระดับประถมศึกษา2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย4) ระดับปวช.70 ชม.420 ชม.
4
ทวิศึกษาทวิภาคี
5
เมืองนครศรีธรรมราชจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
6
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
7
จำนวนแห่ง
8
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
9
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
10
พัฒนาตนเอง
11
สร้างรายได้
12
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
13
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
14
ขนอมจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)992150885384812048351,5001,0001,00063005921213
15
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)594325382412048380250160215592121
16
จำนวนแห่ง
17
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)32300
18
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
19
พัฒนาตนเอง22287
20
สร้างรายได้103
21
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ310
22
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)15,00018,7206,000
23
จุฬาภรณ์จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)4551501201203424048425001800180012613246284
24
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)75615690169665030045018021013246284
25
จำนวนแห่ง
26
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)756156901696
27
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
28
พัฒนาตนเอง156781296
29
สร้างรายได้6
30
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ64
31
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)778001500054000150001680011030
32
ฉวางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)195022133401751001010020142603780000
33
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2060221374717525792171210142603780000
34
จำนวนแห่ง
35
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)20602213747000000000
36
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ00000000
37
พัฒนาตนเอง01850470000
38
สร้างรายได้007800000
39
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ04500000
40
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)10080120057070
41
เฉลิมพระเกียรติจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)64320016034160642860040015001605
42
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)2017788402817131882780280280280224199270
43
จำนวนแห่ง8
44
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)201778840171318827
45
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
46
พัฒนาตนเอง778840
47
สร้างรายได้4
48
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
49
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)170001400011200
50
ชะอวดจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)7822202206606603300200180
51
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)12236602203422088772741808103301140114011417402461
52
จำนวนแห่ง27
53
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)1223660220352208870274180
54
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
55
พัฒนาตนเอง12236602203522088
56
สร้างรายได้
57
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
58
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)43755927500272259300003850030800
59
ช้างกลางจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)047215075001541200341204821300130250000209612012012012001261770000003
60
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)047215075001541200721204870300130250000209612012012012001261773
61
จำนวนแห่ง003330633223000201553
62
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)047215015412072120487030013025096120120120120
63
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
64
พัฒนาตนเอง4721501541200721204870300130250
65
สร้างรายได้
66
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
67
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)7500000534162100840009200
68
เชียรใหญ่จำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)80
69
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)80
70
จำนวนแห่ง
71
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
72
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
73
พัฒนาตนเอง
74
สร้างรายได้
75
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
76
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)250001400028000
77
ถ้ำพรรณราจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
78
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)0000000000000000000000000000
79
จำนวนแห่ง
80
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
81
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
82
พัฒนาตนเอง
83
สร้างรายได้
84
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
85
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)
86
ท่าศาลาจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)11
87
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
88
จำนวนแห่ง
89
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)11
90
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
91
พัฒนาตนเอง11
92
สร้างรายได้
93
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
94
การเบิกจ่ายงบประมาณ(ข้อมูลจาก e-Budget)3,000
95
ทุ่งสงจำนวนเป้าหมาย(คน/แห่ง)
96
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ(คน)
97
จำนวนแห่ง
98
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร(คน)
99
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
100
พัฒนาตนเอง
Loading...
 
 
 
สงป.301-302--ม.ค.2560
แผ่น5
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ม.ค.2560
สงป.301-302--มี.ค.2560
แผ่น7
สงป.301-302--ก.พ.2560
แผ่น6
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ก.พ.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--มี.ค.2560
สงป.301-302--เม.ย.2560
สงป.301-302--พ.ค.2560
สงป.301-302--มิ.ย.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--พ.ค.2560
สงป.301-302--ส.ค.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ส.ค.2560
สงป.301-302--ก.ค.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--เม.ย.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ก.ค.2560
สงป.301-302--ก.ย.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ก.ย.2560
สงป.301-302--ต.ค.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ต.ค.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--มิ.ย.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--พ.ย.2560
สงป.301-302--ธ.ค.2560
ผลสำรวจความพึงพอใจ--ธ.ค.2560
สงป.301-302--พ.ย.2560
 
 
Main menu