ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ
เลขที่ 369 / 235 หมู่ 8 ม. เฟื่องฟ้า 9 เฟส 2
2
Samutprakarn Safety Officer Association (SSOA)
ถ. เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
3
www.samutprakarnsafety.com
โทร:09-5225 - 8441 คุณสุรสิทธิ์ นาใจเย็น
4
มือถือ คุณสมชาย ลีละวนาเศรษฐ 08-9922-4416
เลขภาษีสมาคมฯ 0 9 9 - 3 - 0 0 0 4 3 8 0 2 - 7
5
เลขที่สมาชิก ..........................
6
วันที่สมัคร .........เดือน.....................พ.ศ. ........
วันที่อนุญาตจากคณะกรรมการ.............
7
ใบสมัครสมาชิก
8
สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯประเภท
9
สมาชิกสามัญ- รายปีค่าสมาชิก 300 บาท(ค่าแรกเข้า100บาท)ค่าต่อสมาชิก 100 บาท/ปี สำเนาบัตรประชาชนแนบ
10
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล .........................................
11
บริษัท/ที่อยู่ ........................................................................................................................................... ตำแหน่ง ......................
12
ที่อยู่ปัจจุบัน ..........หมู่ที่....... ถนน.......................................ตรอก/ซอย ......................................
13
ตำบล/แขวง .............................. อำเภอ/เขต...................... จังหวัด ..........................................
14
รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ........................ โทรสาร ..................................email:…………………….
15
สมาชิกสามัญ- ตลอดชีพ ค่าสมาชิก 1,000 บาท ค่าบำรุงสมาคมรายปี ยกเว้น (แนบสำเนาบัตรประชาชน)
16
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................นามสกุล .........................................
17
ที่อยู่ปัจจุบัน ..........หมู่ที่....... ถนน.......................................ตรอก/ซอย ......................................ตำบล/แขวง.............................
18
อำเภอ/เขต........................... จังหวัด ................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..............................mail...............
19
บริษัท/ที่อยู่ ................................................................................................ ตำแหน่ง ......................
20
สมาชิกนิติบุคคล-รายปี ค่าสมาชิก 900 บาท (ค่าแรกเข้า100) / ค่าบำรุงสมาคมรายปี 300 บาท แนบภพ.20 บริษัทฯ
21
ชื่อบริษัท..............................................................เลขที่.........หมู่...... ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต.................................
22
จังหวัด..............................โทรศัพท์.....................โทรสาร........................ Mail…………………………………………………
23
ผู้แทนคนที่ 1.............................................................ตำแหน่ง............................โทรติดต่อได้....................................mail……………
24
ผู้แทนคนที่ 2.........................................................ตำแหน่ง............................โทรติดต่อได้................................mail………………………
25
สมาชิกนิติบุคคล-ถาวร ค่าสมาชิก 3,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว) / ค่าบำรุงสมาคมรายปี ยกเว้น ให้แนบภพ.20 บริษัทฯ
26
ชื่อบริษัท....................................................................เลขที่.........หมู่...... ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต.............
27
จังหวัด..............................โทรศัพท์.....................โทรสาร........................................mail……………………………………………….
28
ผู้แทนคนที่ 1...................................................................ตำแหน่ง............................โทรติดต่อได้............................mail…………………
29
ผู้แทนคนที่ 2......................................................................ตำแหน่ง............................โทรติดต่อได้...........................mail………………
30
ทั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะชำระค่าสมาชิก โดย
31
ชำระเป็นเงินสด ณ ที่ทางสมาคม ฯ ในวันและเวลาราชการ
32
ชำระเป็นเช็ค ธนาคาร ...................................... เลขที่ .......................... ลงวันที่ .......................
33
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 063 -1-63521-3 ชื่อบัญชี "สมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัด
34
สมุทรปราการ" ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา สำโรง พร้อมแนบสำเนาใบฝากเข้าบีญชีมาพร้อมกันนี้
35
หมายเหตุ : สมาคมฯ มิได้อยู่ในข่ายที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฏากร ม.39
36
และกรณีขาดการติดต่อสมาคมฯ ระยะเวลา เกิน 3 ปีขึ้นไปสมาคมฯจะตัดสภาพสมาชิกออกเพื่อสะดวกในการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี
37
ของสมาคมฯต่อไป
ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ ทุกประการ
38
39
ลงชื่อ ............................................
ผู้สมัคร
ลงชื่อ ............................................ นายทะเบียน
40
( ...................................................)
( ...................................................)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100