ม.2/6
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายพัชรพันธุ์ งามดี
2222222222222.00พอใช้
8
2
เด็กชายคงสิทธิ์ บุญเรือง
3333333333333.00ดี
9
3
เด็กชายครรชิต จินาพร
3333333333333.00ดี
10
4
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สมวัน
3333333333333.00ดี
11
5
เด็กชายชัยวัฒน์ สิงหาวงค์
3333333333333.00ดี
12
6
เด็กชายชาคริต วระวิบูล
3333333333333.00ดี
13
7
เด็กชายชุตินนท์ พึ่งวารี
2222222222222.00พอใช้
14
8
เด็กชายฐากูร อาสาสู้
2222222222222.00พอใช้
15
9
เด็กชายธนบุริศร์ บุญโสม
3333333333333.00ดี
16
10
เด็กชายธนภัทร นามกันหา
3333333333333.00ดี
17
11
เด็กชายธราเทพ วสุรีย์
3333333333333.00ดี
18
12
เด็กชายธีรวัฒน์ แสนทอง
3333333333333.00ดี
19
13
เด็กชายปุณณพัฒน์ ธัญภัทร์รัตนสิน
3333333333333.00ดี
20
14
เด็กชายพงศ์วิวัฒน์ แก้วถาวร
3333333333333.00ดี
21
15
เด็กชายพัฒนพงษ์ พรหมอารักษ์
3333333333333.00ดี
22
16
เด็กชายภูริ อ่อนศรี
3333333333333.00ดี
23
17
เด็กชายศิวกร ศรไชย
2222222222222.00พอใช้
24
18
เด็กชายสุวิจักขณ์ ทองรอง
3333333333333.00ดี
25
19
เด็กชายอัษฎาวุธ ทวีกุล
3333333333333.00ดี
26
20
เด็กชายอิทธิพล พรรณาภพ
3333333333333.00ดี
27
21
เด็กหญิงกมลชนก พรธรรม
3333333333333.00ดี
28
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลเพิ่ม
3333333333333.00ดี
29
23
เด็กหญิงกาญจนา ชายทวีป
3333333333333.00ดี
30
24
เด็กหญิงกุลชา จารุจิตร
3333333333333.00ดี
31
25
เด็กหญิงจิตตมาศ พื้นทอง
3333333333333.00ดี
32
26
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรียา
3333333333333.00ดี
33
27
เด็กหญิงชนนิกานต์ สีสอน
2222222222222.00พอใช้
34
28
เด็กหญิงณัฐวดี สุทธิทรัพย์
3333333333333.00ดี
35
29
เด็กหญิงดวงใจ สุดสุข
3333333333333.00ดี
36
30
เด็กหญิงทิพย์วดี ทิพย์เลิศ
3333333333333.00ดี
37
31
เด็กหญิงธนัดดา หอมหวล
2222222222222.00พอใช้
38
32
เด็กหญิงธนาภรณ์ วงศ์มั่น
3333333333333.00ดี
39
33
เด็กหญิงธัญญาพร บุญเลี้ยง
3333333333333.00ดี
40
34
เด็กหญิงนภาพร สีหะวงษ์
3333333333333.00ดี
41
35
เด็กหญิงภริตา ชอบธรรม
3333333333333.00ดี
42
36
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ชนะการ
3333333333333.00ดี
43
37
นางสาวสุกัญญารัตน์ สาระพันธ์
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอรปรียา ไชยนต์
2222222222222.00พอใช้
45
39
เด็กหญิงอรัญญา อ่อนสาร
3333333333333.00ดี
46
40
เด็กหญิงอุษณีย์ แก่นการ
4444444444444.00ดีมาก
47
41
เด็กหญิงชลชฏา สอนพรม
3333333333333.00ดี
48
42
เด็กหญิงพิชญา ธรรมพิทักษ์
3333333333333.00ดี
49
43121.002.880952381
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1