ผลงานอาสาสมัครแรงงานรายบุคคล (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
ประทับเวลารหัสอาสาสมัครแรงงาน
วันที่บันทึกข้อมูล
คำนำหน้าชื่อ-นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่ตำบลอำเภอประเภทของบริการ
หมายเลขโทรศัพท์
สถานะการดำเนินงาน
2
4/9/2019, 11:53:30NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางสาว
ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำภู เลิศเมือง
3600500124034ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
3
4/9/2019, 11:54:39NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นายถวิล เลิศเมือง3600500124042ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
4
4/9/2019, 11:59:50NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นายพิชิต โนนวังชัย1629900257122ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
5
4/9/2019, 13:10:41NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางมัณฑณว กุลไว3600500125944ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
6
4/9/2019, 13:14:27NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางศรีนวล ลมลอย3600500126240ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
7
4/9/2019, 13:16:47NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางวรรณา วิเชียรโชติ3600500122228ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
8
4/9/2019, 13:18:34NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นายธนบูลย์ กลิ่นบัว3620101012160ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
9
4/9/2019, 13:27:09NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางสาวนิตยา โพธิ์ตุ่น3600500846641ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
10
4/9/2019, 13:28:31NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางสาวสมปอง หล่ำตี3130300657769ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
11
4/9/2019, 15:09:55NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางนวลวรรณ กลิ่นบัว3600500148383ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
12
4/9/2019, 15:29:44NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นางนัชชา ชาติเวช3600500534500ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
13
4/9/2019, 15:31:25NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค4/9/2019นายห่อ รอดชะ3600500130328ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
14
5/9/2019, 14:08:22
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/5/2019นางสาวคนิชาภา อินทร360010000641770/8 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
15
5/9/2019, 14:17:13
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นายสำเริง อำพาส310020277602058 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
16
5/9/2019, 14:18:11
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นายสุพัฒน์ คันธมาธ360030001679331/2 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
17
5/9/2019, 14:20:41
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางอัมพร เดชคง331990014901970/7ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
18
5/9/2019, 14:21:44
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสาวผดุง ทิมรอด360010001478931/9 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
19
5/9/2019, 14:22:45
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสาวนุชลี ศรีรอด360030040320731/11ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
20
5/9/2019, 14:23:51
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสาวจีรภัทร์ จูเทศ360030018050031/3ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
21
5/9/2019, 14:28:32
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสมปอง คงทิม362050060628419/1 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
22
5/9/2019, 14:29:31
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางไสว พันอักษร362040107466720/2 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
23
5/9/2019, 14:31:15
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางรัตนา เขียวสว่าง360010000736718 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
24
5/9/2019, 14:32:19
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสาวจำนงค์ สุขคลาย560080002825870/1 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
25
5/9/2019, 14:37:02
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางน้ำผึ้ง บัวคำ360010000929746/1 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
26
5/9/2019, 14:38:01
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสาววรรณา ทองประเทือง360010000685911 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
27
5/9/2019, 14:39:04
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นางสาวทุเรียน เอี่ยมสอาด360010000726016 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
28
5/9/2019, 14:40:13
NW015 นางสาวรจนา ลิ้มจำรูญรัตน์
9/4/2019นายเสนาะ คมขำ560080002814219/3 ม.3บางพระหลวง
เมืองนครสวรรค์
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
29
9/9/2019, 9:01:33NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายพิทักษ์ อุดมเกียรติ3600500532353ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
30
9/9/2019, 9:06:52NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางนางพนิดา สวนบ่อแร่3600500533581ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
31
9/9/2019, 11:42:54NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายขันทบ สวนบ่อแร่3600500533473ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
32
9/9/2019, 11:43:53NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายเอกชัย สวนบ่อแร่3600500533490ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
33
9/9/2019, 11:45:07NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายวีระโชติ นพนิธิพัฒน์3600500143349ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
34
9/9/2019, 11:46:11NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางมัณฑนา นพนิธิพัฒน์3620400281332ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
35
9/9/2019, 11:47:26NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางวิมล เรืองอยู่3600500530041ไม่อยู่บางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
36
9/9/2019, 11:48:21NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายสิทธิพงษ์ เรืองอยู่1600500014216ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
37
9/9/2019, 11:50:56NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางบัวลอย สวนบ่อแร่3600500532507ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
38
9/9/2019, 11:52:06NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายกลม สวนบ่อแร่3609900556371ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
39
9/9/2019, 11:53:17NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายไชยยศ แย้มยิ้ม3600500131421ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
40
9/9/2019, 11:54:21NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวจันทิมา ม่วงเทศ3600500529042ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
41
9/9/2019, 11:55:27NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางบุญยืน ม่วงเทศ4620600002613ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
42
9/9/2019, 11:56:26NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวนิชามล นครจันทร์1629900219077ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
43
9/9/2019, 11:57:27NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางบุษรัตน์ เรืองอยู่1600500104096ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
44
9/9/2019, 11:59:23NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายมานิตย์ เรืองอยู่3620400506351ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
45
9/9/2019, 12:00:22NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวนุชนาฏ เรืองอยู่3620400506342ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
46
9/9/2019, 12:01:28NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายสมาน มูลฉลู3620401201863ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
47
9/9/2019, 12:05:58NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายเจษฎาวุษ ประดู่เหลือง1620401332902ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
48
9/9/2019, 12:06:51NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายวสันต์ ขุนทอง3600500125782ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
49
9/9/2019, 12:07:41NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสุวรรณ ขุมทอง3600500127998ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
50
9/9/2019, 12:08:44NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวแสงจันทร์ คงตาม3600500121124ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
51
9/9/2019, 14:06:24NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางมาลี ทองมี3620400495456ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
52
9/9/2019, 14:10:33NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวบรรเจิด จันปลี3600500133262ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
53
9/9/2019, 14:12:52NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายณัฐวัฒน์ บรรทัด3600500137969ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
54
9/9/2019, 14:14:28NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายอำนาจ สงัด3600500144931ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
55
9/9/2019, 14:16:16NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางนางบุษรา วรเดช3600500530504ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
56
9/9/2019, 14:17:41NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายดิเรก วรเดช3600500130450ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
57
9/9/2019, 14:21:04NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายสมศักดิ์ สินลา3600500138281ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
58
9/9/2019, 14:21:57NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวสมทรง สินลา3600500138272ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
59
9/9/2019, 14:23:03NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายดำรง แจ้งพร้อม3600500139627ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
60
9/9/2019, 14:24:09NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายประชารักษ์ บุญเฉลิม3600500139937ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
61
9/9/2019, 14:25:18NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายสมศักดิ์ คำประดับ1600100046790ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
62
9/9/2019, 14:27:07NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายมาโนท บุตรแก้ว3600500139732ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
63
9/9/2019, 14:45:01NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายสุเทพ สวนบ่อแร่3600500533414ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
64
9/9/2019, 14:49:26NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวทัศนีย์ บัวพูล3600500533414ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
65
9/9/2019, 14:50:24NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นายไพรัตน์ วิริยะจารีย์3600500147379ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
66
9/9/2019, 14:51:23NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวศรีวรรณ วิริยะจารีย์1609900587505ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
67
9/9/2019, 14:53:40NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางจำรัส บุญมี3600500134731ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
68
9/9/2019, 14:55:18NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสาวมณีรัตน์ บุญมี3600500134749ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
69
9/9/2019, 14:57:01NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสุชาดา สังข์ทอง3629900215426ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
70
9/9/2019, 15:03:00NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นายทวี โกธรรม3600800610171ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
71
9/9/2019, 15:04:05NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นางน้ำเพ็ชร ธรรมมณี3600800590278ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
72
9/9/2019, 15:05:11NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นางธิปศร ดรบุรี3600800613332ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
73
9/9/2019, 15:06:17NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นางสวรรยา เจริญชัยชนย์3169700037863ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
74
9/9/2019, 15:07:14NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นางสาวสมพิศ ทับทิมศรี1600800127253ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
75
9/9/2019, 15:08:10NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นายพีรวัฒน์ จตุพรวัฒนเจริญ3600800615700ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
76
9/9/2019, 15:09:05NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นางภัทรา จำนงค์3600800588010ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
77
9/9/2019, 15:10:02NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นายนำพล จำนงค์3600800589491ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
78
9/9/2019, 15:11:03NW123 นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ9/9/2019นางสาวเพ็ญใจ เย็นฉ่ำ3609900471996ไม่ระบุท่าตะโกท่าตะโกสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
79
9/9/2019, 15:12:51NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางสุชาดา สังข์ทอง3629900215426ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
80
9/9/2019, 15:14:29
NW103 นางระพีพร ธรรมประสิทธิ์
9/9/2019นางสาวขนิษฐา โพธิ์สัย122990020201182/4จันเสนตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
81
9/9/2019, 15:15:57
NW103 นางระพีพร ธรรมประสิทธิ์
9/9/2019นายอำนาจ สวนแก้ว360070062741259/3 ม.9จันเสนตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
82
9/9/2019, 15:16:58
NW103 นางระพีพร ธรรมประสิทธิ์
9/9/2019นางสาวจงกล วงษ์พิพัฒน์3101501624788147 ม.9จันเสนตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
83
9/9/2019, 15:20:42NW104 นางทวี ปรีวัลย์9/9/2019นางสาวระเบียบ จำเริญ3600700720625127/1 ม.7ช่องแคตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
84
9/9/2019, 15:21:42NW104 นางทวี ปรีวัลย์9/9/2019นางมะลิวัลย์ ริยะจันทร์36007007137001/4 ม.7ช่องแคตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
85
9/9/2019, 15:22:50NW104 นางทวี ปรีวัลย์9/9/2019นายสำรอง สิงห์กุ3341400314170127/1 ม.7ช่องแคตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
86
9/9/2019, 15:24:23NW092 นายเจลย สมัครกสิกรรม9/9/2019นายพีรเดช สมัครกสิกรร360020002062437 ม.6โกรกพระโกรกพระสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
87
9/9/2019, 15:27:23NW092 นายเจลย สมัครกสิกรรม9/9/2019นายจารุวัฒน์ สมัครกสิกรรม160020007459119 ม.6โกรกพระโกรกพระสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
88
9/9/2019, 15:28:00NW024 นายจักรกฤษณ์ วงวิภาค9/9/2019นางเอมอร สังข์ทอง3629900215418ไม่ระบุบางแก้วบรรพตพิสัยสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
ได้รับบริการเรียบร้อยแล้ว
89
9/9/2019, 15:28:30NW095 นายบุญส่ง เกิดสุวรรณ์9/9/2019นางวันเพ็ญ คชรักษ์310140218757631 ม.7เนินกว้าวโกรกพระสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
90
9/9/2019, 15:32:47
NW068 ว่าที่ ร.ต.ณฐธนพล จันทรานุสรณ์
9/9/2019นายวิเชียร พันธ์เกษตรการ3601100915442ไม่ระบุวังเมืองลาดยาวสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
91
9/9/2019, 15:33:51
NW068 ว่าที่ ร.ต.ณฐธนพล จันทรานุสรณ์
9/9/2019นาง
บุญณิศาพรรณ พันธ์เกษตรการ
3601101096941ไม่ระบุวังเมืองลาดยาวสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
92
9/9/2019, 15:34:39
NW068 ว่าที่ ร.ต.ณฐธนพล จันทรานุสรณ์
9/9/2019นายเฉลา ประสาทเขตกรณ์3620100629325ไม่ระบุวังเมืองลาดยาวสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
93
9/9/2019, 15:35:30
NW068 ว่าที่ ร.ต.ณฐธนพล จันทรานุสรณ์
9/9/2019นางยุพิน ประสาทเขตกรณ์3601100911293ไม่ระบุวังเมืองลาดยาวสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
94
9/9/2019, 15:36:50
NW110 นางแสงเดือน ประกอบเพชร
9/9/2019นายศักดา ประกอบเพ็ชร11698000923476 ม.1ลาดทิพรสตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
95
9/9/2019, 15:37:49
NW110 นางแสงเดือน ประกอบเพชร
9/9/2019นายเฉลียง สุขกำเนิด31606005584995/3 ม.7ลาดทิพรสตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
96
9/9/2019, 15:40:07
NW110 นางแสงเดือน ประกอบเพชร
9/9/2019นางเสนอ สุขกำเนิด36007008155295/3 ม.7ลาดทิพรสตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
97
9/9/2019, 15:45:18NW104 นางทวี ปรีวัลย์9/9/2019นายณภัทรพงศ์ ชอบไร่3420700003551
142 ม.1 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย
ช่องแคตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
98
9/9/2019, 15:50:58NW104 นางทวี ปรีวัลย์9/9/2019นางสาวปาริชาติ ฟองลม5160300023219
16 ม.1 ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ช่องแคตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
99
9/9/2019, 15:52:21NW104 นางทวี ปรีวัลย์9/9/2019นายวิเชียร คชรักษ์3630100380131
85 ม.6 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก
ช่องแคตาคลีสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
100
9/9/2019, 15:54:45
NW093 นางปัทมาภรณ์ เกษรสิทธิ์
9/9/2019นางสอาด ฝ้ายเจริญ36002003045098/5 ม.8เนินศาลาโกรกพระสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40
คัดกรองส่งต่อให้หน่วยงาน/อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามผล
Loading...