ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
แบบสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 7
2
กิจกรรมการใช้จ่ายงบประมาณ
3
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม
4
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานผู้รายงาน
5
1.1) ค่าจ้างบุคลากร฿0.00ชื่อ-นามสกุล นางสาวเนตรดาว ผลประมูล
6
1.2) ค่าตอบแทนผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม฿0.00ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
7
1.3) ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน฿0.00หมายเลขโทรศัพท์ 0909804894
8
1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสรุปรายงานผลและรายงานทางวิชาการ฿0.00วันที่รายงาน 30 ตุลาคม 2566
9
1.5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์กระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม฿0.00
10
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและอบรม
11
2.1) การจัดอบรมแนวทางการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม฿0.00
12
2.2) การจัดอบรมผู้ให้คำปรึกษา฿0.00
13
2.3) การจัดอบรมผู้เข้ารับคำปรึกษา฿0.00
14
2.4) การจัดกิจกรรมประชุมคดีศึกษา (Case conference)฿0.00
15
2.5) …
16
รวมทั้งสิ้น฿0.00
17
18
ปัญหา/อุปสรรค/เหตุผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ระบุ) :
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100