ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ-นามสกุลสังกัดข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินข้อมูลอาหารยืนยัน (ใส่เครื่องหมาย √ )ขอแก้ไขข้อมูล
2
รองศาสตราจารย์ ดร.รองลาภ สุขมาสรวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายรองลาภ สุขมาสรวง ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ปกติ
3
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200ปกติ
4
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรรณิการ์ อินต๊ะวงศ์/ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มชปกติ
5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ บริบูรณ์ เชนธนากิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริบูรณ์ เชนธนากิจ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200ปกติ
6
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พงศกร ศุภกิจไพศาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปกติ
7
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.พนิดา รัตนปิติกรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100 ปกติ
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง พัชนี ชูวีระ​
​มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พัชนี ชูวีระ​ คณะทันตแพทยศาสตร์ ​มหา​วิทยาลัย​เชียงใหม่ปกติ
9
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.ภญ.มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200ปกติ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์ ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปกติ
11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผศ.ดร.สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110/406 ถ.อินทวโรรส ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ปกติ
12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสุภัสสรา ศิรบรรจงกราน /
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ปกติ
13
อาจารย์ ดร.กัณฐภรณ์ เขียวฟูมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กัณฐภรณ์ เขียวฟู ที่อยู่: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฮาลาล
14
อาจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปกติ
15
อาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่อยู่ 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0994000423179
ปกติ
16
อาจารย์ ดร.สิทธิพร เรืองดิษฐ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ ดร. สิทธิพร เรืองดิษฐ์
ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ปกติ
17
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150ปกติ
18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิชช์ รอบคอบมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายอัครวิชช์ รอบคอบ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150ปกติ
19
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็กมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000209983
ปกติ
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สินีนาฏ หงษ์ระนัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงรายปกติ
21
อาจารย์ ดร.ภมรศรี อินทร์ชนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอาจารย์ ดร.ภมรศรี อินทร์ชน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุด อ. เมือง จ.เชียงราย 57100 ปกติ
22
อาจารย์ ดร.ศุภราภรณ์ ทองสุขแก้วมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ปกติ
23
อาจารย์ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ปกติ
24
อาจารย์วานิสสา จันทรานุสรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์นางสาววานิสสา จันทรานุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ปกติ
25
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300ปกติ
26
อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางสาวปิยวดี นิลสนธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300ปกติ
27
อาจารย์ ดร.ทินกร บัวชู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นายทินกร บัวชู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000477775ปกติ
28
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ยาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนางสาวสุภาวดี ยาดี ม.ราชภัฏลำปาง เลขที่ 119 หมู่ 9 ถ.ลำปางแม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100ปกติ
29
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีสิทธิ์ ปัญญายงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นายทวีสิทธิ์ ปัญญายง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ปกติ
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาภรณ์ หนูเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นางสุภาภรณ์ หนูเมือง คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
ปกติ
31
อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์ เขียวมั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์วชิราภรณ์ เขียวมั่ง
(หน่วยงาน) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ที่อยู่) เลขที่ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000
ปกติ
32
อาจารย์ ดร.อาดีลัน อุสมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อาจารย์ ดร.อาดีลัน อุสมา
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที่ 181 หมู่ 6 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร/โทรสาร.073-330810
เลขผู้เสียภาษี 0994000580860
ฮาลาล
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100