ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ใบลงทะเบียนประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
2
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
3
ลงชื่อเข้าประชุม
4
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
5
1
นายกนกศักดิ์
ลิขิตไพรวัลย์
นายกสภาฯ
6
2ดร.ทองหล่อเที่ยงธรรม
กก.บริหาร/ประธานฝ่าย
7
3
ดร.พงษ์อัมพร
บรรดาศักดิ์
กรรมการบริหาร
8
4ดร.ประเสริฐเผ่าพันธุ์กรรมการบริหาร
9
5ดร.สุรชัย
เกาะหวายเหนือ
กรรมการบริหาร
10
6นายสยมพล
โชติโรจนอนันต์
กรรมการบริหาร
11
7
นายสมศักดิ์
ยิบพิกุล
กก.บริหาร/ประธานฝ่าย
12
8
นายทวีศักดิ์
ปิยะวิสุทธิกุล
กรรมการบริหาร
13
9
นางสาวเตือนจิต
ธนศรีพนิชชัย
กรรมการบริหาร
14
10นายประทีป
ทรรศนียาภรณ์
กรรมการบริหาร
15
11นายปณิธิ เอี่ยมกิจกรรมการบริหาร
16
12นายอุดมวราหะกรรมการบริหาร
17
13นายปรีชาตรีสุวรรณ
กก.บริหาร/ประธานฝ่าย
18
14
ร.ต.ต.สุขสัณห์
ภิชัยกรรมการบริหาร
19
15
นายกิตติธัช
ภูธนะโภคินกรรมการบริหาร
20
16นายธานีแตงจีนกรรมการบริหาร
21
17
นายเทวินทร์
มิสระกรรมการบริหาร
22
18นายสำเภาบุญเปี่ยม
กก.บริหาร/ประธานฝ่าย
23
19
นายอัยวัฒน์
ชื่นภาณุวัฒน์
กรรมการบริหาร
24
20นายฉัตรชัยผิวนิลกรรมการบริหาร
25
21
นายคมฐณิษฎ์
ภษิกุลกรรมการบริหาร
26
22
นางสาวเพชรณทัย
ไทยสาละวินกรรมการบริหาร
27
23
นายสุทธิศักดิ์
หัวดอนกรรมการบริหาร
28
24นายพัฒนกฤษพ่วงทองประธานฝ่าย
29
25
นางสาววรัญญา
ดวงแก้วกรรมการบริหาร
30
26นางโชติมาอมรกุลกรรมการบริหาร
31
27
นายสมศักดิ์
แพนุ้ยกรรมการบริหาร
32
28
นายธรรมดิวิชย์
ศรีรุ้งกรรมการบริหาร
33
29นายวิวัฒน์กาญจนวงศ์กรรมการบริหาร
34
30นายวีรชิต
จิราภาชัยโชค
พนักงาน
35
31
นางสาววรรณิดา
โพธิ์โสดพนักงาน
36
32นางจินตาภา
จิราภาชัยโชค
พนักงาน
37
33
นางสาววิมพ์วิภา
พรหมจรรย์พนักงาน
38
34
นายจักรพันธ์
เพ็งพุ่มพนักงาน
39
ใบลงทะเบียนประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
40
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
41
ลงชื่อเข้าประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2558
42
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
43
ชัยนาท
44
35นางยุวดีเปาอินทร์
กรรมการจังหวัด ชัยนาท ใหม่
45
36นายเพชรหนาแน่นกก.อ.เมืองชัยนาท
46
37นายประคองช้างจันทร์
กก.อ.เนินขามชัยนาท
47
38นางธนพรกล่อมสุนทร
กก.อ.มโนรมย์ชัยนาท
คุณแม่ป่วยไม่มาร่วมประชุม
48
39นางภาณิตาจันทกลม
กก.อ.หนองมะโมงชัยนาท
49
40นางกัญญา
ด่านพิชิตศึก
กก.อ.สรรพยาชัยนาท
50
41นายธงชัยย้อยพลแสนกก.อ.หันคาชัยนาท
51
42นายกนกเปล่งศรี
กก.อ.สรรคบุรีชัยนาท
52
43นางพรทิพย์
ด่านพิชิตศึก
กก.อ.วัดสิงห์ชัยนาท
53
ใบลงทะเบียนประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
54
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
55
ลงชื่อเข้าประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2558
56
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
57
นครนายก
58
44นายฉลองบุญชู
กรรมการจังหวัด นครนายก
59
45
นางสาววรรณทินีย์
เพิ่มบุญเย็น
กก.อ.องครักษ์นครนายก
60
46
นางวิไลวรรณ
ทับทิมทอง
กก.อ.เมืองนครนายก
61
47นางวรนุชแสงอินทร์
กก.อ.บ้านนานครนายก
ไม่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง
62
48
นายเลิศฤทธิ์
วินุราช
กก.อ .ปากพลีนครนายก
63
49
นายไชยวัฒน์
นามเมือง
สมาชิกสามัญนครนายก
64
ใบลงทะเบียนประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
65
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
66
ลงชื่อเข้าประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2558
67
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
68
นครปฐม
69
50นายชลัช
พันธุ์ภักดี
กรรมการจังหวัดนครปฐม
70
51นางรุ่งแสงแถบทอง
กก.อ.บางเลนนครปฐม
71
52
นางสาวจณิสตา
วัฒนมะโนกก.อ.เมืองนครปฐม
72
53ดร.พัฒนา
พัฒนต่อตระกูล
กก.อ.กำแพงแสนนครปฐม
73
54
นายชัยชุมพล
พันธุ์ภักดี
กก.อ.นครชัยศรีนครปฐม
74
55
นางสาวคัมภิรดา
กิตติวีระพิพัฒน์
กก.อ.สามพรานนครปฐม
ไม่เข้าร่วมญาติเสีย 4/8/58
75
56ดร.สมพงศ์นามสวัสดิ์กก.อ.พุทธมณฑล
76
57นายสมชาย
พงค์สมบูรณ์
สมาชิกสามัญนครปฐม
77
58นายประสานผิวขาว
สมาชิกสามัญนครปฐม
78
59นายพยนต์
เลิศบวรหิรัญ
สมาชิกสามัญนครปฐม
79
ใบลงทะเบียนประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
80
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
81
ลงชื่อเข้าประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2558
82
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
83
นนทบุรี
84
60นางนิเวศน์ปัจจุสมัย
กรรมการจังหวัดนนทบุรี
85
61นายณรงค์ศรีโคต
กก.อ.ปากเกร็ดนนทบุรี
86
62
นางทิตย์วารีรัตน์
จับใจสุข
กก.อ.เมืองนนทบุรี
ไม่เข้าร่วมไปต่างประเทศ 4/8/58
87
63นายธวัชชัย
ศรีเจริญวงศ์
กก.อ.บางใหญ่นนทบุรี
88
64นายสุนทรบัวกลิ่น
กก.อ.ไทรน้อยนนทบุรี
89
65นายเอกมลวงษ์ขวัญ
กก.อ.บางบัวทองนนทบุรี
90
66นางวลัยพรโชติพิมพ์
กก.อ.บางกรวยนนทบุรี
91
67นางทองเพชร
ล้อมไพฑูรย์
สมาชิกสามัญนนทบุรี
92
ใบลงทะเบียนประชุมโรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
93
สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
94
ลงชื่อเข้าประชุม วันที่ 8 สิงหาคม 2558
95
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
ลายเซ็น
หมายเหตุ
96
ปทุมธานี
97
68นายภูมิพนา
เก่งพิริยะพาณิชย์
กรรมการจังหวัดปทุมธานี
98
69นางกสิฐาพรพันธ์
กก.อ.ธัญบุรีปทุมธานี
99
70นางประพิศชุ่มอภัย
กก.อ.หนองเสือปทุมธานี
100
71นายไพโรจน์บุญพันธ์
กก.อ.เมืองปทุมธานี