แบบสำรวจข้อมูลความถี่และข้อมูลทางเทคนิค เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเที่ยม เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
ประทับเวลาชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรหัสหน่วยงานตำบลจานดาวเทียม PSI (ระบบ C-Band)ชื่อ - สกุลผู้รายงานตำแหน่งหมายเลขโทรศัพท์สามารถที่ติดต่อได้
2
22/5/2556, 22:28:09สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์00294ห้วยเหนือไม่มีนายสุเพียร คำวงศ์จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน0810751512
3
27/5/2556, 10:22:38รพ.สต.โคกโพน03348กันทรารมย์มีนายพนมกร อินทนนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0823676679
4
23/5/2556, 10:55:40รพ.สต.ตะเคียนบังอิง03349ศรีสะอาดมีนายวีรวัฒน์ รัศมีนวก.สาธารณสุข ชำนาญการ0895832139
5
23/5/2556, 12:59:16รพ.สต.จะกง03350จะกงมีนางจันทรา บุญศักดิ์นักวิชาการสาธารณสุข0868779477
6
27/5/2556, 10:30:42รพ.สต.ใจดี03351ใจดีมีนายพุทธิไกร ประมวลนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ0852161233
7
23/5/2556, 11:27:32รพ.สต.กันจาน03352ดองกำเม็ดมีนายนะรา กุลวุฒินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0878791213
8
28/5/2556, 0:29:10รพสต.อาวอย03353โสนไม่มีนายยุทธชัย ต้นเกตนวก.สส.ชำนาญการ0810656247
9
27/5/2556, 10:28:10รพ.สต.หนองคล้า03354โสนมีนางณัฐธิดา ยุทธเลิศพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0807320608
10
26/5/2556, 10:20:39รพ.สต.ขนุน03355โสนไม่มีนายธรรมรัฐ เตียนสิงห์ผอ.รพสต.ขนุน0857806996
11
23/5/2556, 10:50:28รพ.สต.ปรือใหญ่03356ปรือใหญ่มีนางถนอมศรี อินทนนท์ผอ.รพ.สต.ปรือใหญ่0864603581
12
23/5/2556, 10:53:39รพ.สต.ปรือคัน03357ปรือใหญ่มีนางสาวสุรัสวดี เมืองศรีผช.จนท.สาธารณสุข045922050
13
23/5/2556, 10:47:10รพ.สต.ทับทิมสยาม 0603358ปรือใหญ่มีนายสุทธิรักษ์ จงราชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0812668479
14
25/5/2556, 17:22:40รพ.สต.หนองลุง03359สะเดาใหญ่มีนางสมนึก นิยมหาญนักวิชาการสาธารณสุข0812661795
15
23/5/2556, 10:48:39รพ.สต.สมบูรณ์03360ห้วยใต้INFOSATนายปริวัฒน์ กอสุระเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน0873205830
16
23/5/2556, 11:41:25รพ.สต.หัวเสือ03361หัวเสือไม่มีนางจีรนันท์ ศรีบริบูรณ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข045685085
17
24/5/2556, 12:14:58รพ.สต.ตะเคียนช่างเหล็ก03362ตะเคียนไม่มีสมสนอง พันธ์จันทร์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0848883258
18
23/5/2556, 11:12:36รพ.สต.กวางขาว03363นิคมพัฒนาINFOSATนางสุทิศา นิลเพชรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0864605768
19
23/5/2556, 12:14:05รพ.สต.คลองกลาง03364ตาอุดมีนางสุกัญญา คำศรีนักวิชาการสาธารณสุข0810723880
20
23/5/2556, 13:45:03รพ.สต.โคกเพชร03365โคกเพชรมีนางเพ็ญทิวา สารบุตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0864607631
21
27/5/2556, 11:31:15รพ.สต.ปราสาท03366ปราสาทมีนายประกอบ คงยะมาศนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0856960103
22
23/5/2556, 11:26:40รพ.สต.บ่อทอง03367ปราสาทไม่มีนายบริญญา รัตนพันธ์ผอ.รพ.สต.บ่อทอง0801628895
23
27/5/2556, 13:03:46รพ.สต.สำโรงตาเจ็น03368สำโรงตาเจ็นมีน.ส.สายยนต์ แหวนเพ็ชรพยาบาลวิชาชีพ0883451096
24
23/5/2556, 10:42:54รพ.สต.นาก๊อก03369ห้วยสำราญมีนายสุธี จาตุมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ0895852770
25
27/5/2556, 10:31:44รพ.สต.กฤษณา03370กฤษณามีนางวรรณภา บุญมาผอ.รพ.สต.กฤษณา0810723280,0864603592
26
27/5/2556, 9:34:15รพ.สต.วิทย์03371ลมศักดิ์INFOSATนายพีรศิลป์ นิลวรรณผอ.รพ.สต.วิทย์0872419712
27
23/5/2556, 10:53:48รพ.สต.นิคมซอยกลาง03373หนองฉลองมีนางรัชดาพร สอนพูดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ0862587698
28
27/5/2556, 10:24:35รพ.สต.โนน03374ศรีตระกูลมีนางดรุณี สารศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ045818904
29
28/5/2556, 10:58:10รพ.สต.ตรอย03372หนองฉลองมีนายธานินทร์ สัมพุทธานนท์นักวิชาการสาธารณสุข0833761238
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Loading...