ชุมนุม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGH
1
กิจกรรมชุมนุม ลงทะเบียนเฉพาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2
ลำดับที่
ชื่อกิจกรรมสถานที่ครูที่ปรึกษาสถานะจำนวนลงทะเบียนรายชื่อ
3
1ดนตรีห้องดนตรีครููนพดล กิมกัวเต็ม18ลงทะเบียนดูรายชื่อ
4
ครูสมพงษ์ ระติเดช
5
ครูโกวิท ขนามแข็ง
6
2นาฎศิลป์ห้องนาฎศิลป์ครูณัฐพล โหมดบำรุงว่าง14ลงทะเบียนดููรายชื่อ
7
ครูอรัญญา บุุตรศรีภูมิ
8
3ศิลปะห้องศิลปะครูเจนจิรา ฉนังกลางว่าง16ลงทะเบียนดูรายชื่อ
9
4สร้างสรรค์งานศิลป์ (ครอสติส)ห้องแนะแนว
ครูแก่นจันทร์ การวิวัฒน์
ว่าง13ลงทะเบียนดููรายชื่อ
10
ครูอัจฉญา จูเจริญ
11
5คลิปสร้างสรรค์คอม 3ครูฐิตพงษ์ หงษ์น้อยว่าง14ลงทะเบียนดููรายชื่อ
12
ครูกาญจนา เกตุรามฤทธิ์
13
6Social Networkคอม 2ครูปุณยนุช ศรีโสภาว่าง15ลงทะเบียนดูรายชื่อ
14
ครูภัทราวดี สนั่นเอื้อ
15
7รักษ์ไม้แขวนเรือนเกษตรครูภัควัฒน์ บุญจริงว่าง16ลงทะเบียนดููรายชื่อ
16
ครูปุารณีย์ บุญจริง
17
8สร้างสรรค์งานประดิษฐ์คหกรรม
ครูนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ
ว่าง15ลงทะเบียนดูรายชื่อ
18
ครูนิรมล วารีรัตนโรจน์
19
9นานาสมุนไพรโรงฝึก 1
ครูภัสสร จันทร์รุ่งอุทัย
เต็ม18ลงทะเบียนดูรายชื่อ
20
ครูดุุษฎี สุประดิษฐ์
21
10Vocaburaly225ครูสุนี คำหลอมว่าง15ลงทะเบียนดููรายชื่อ
22
ครูปฏษฎีการ ม่วงคุ้ม
23
Mr.Theodor
24
11English for admission133ครูสิริวรรณ หาความสุขว่าง13ลงทะเบียนดูรายชื่อ
25
Mr.Motale
26
12หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 1343
ครูพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐ
ว่าง9ลงทะเบียนดูรายชื่อ
27
ครูวรัญญา โสภาศรี
28
13หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 2135ครูนฤมล บดนอกว่าง11ลงทะเบียนดููรายชื่อ
29
ครูพาณิภัค ต้นพรหม
30
14หมอภาษาพัฒนาเยาวชน 3244ครูแววนิดา ด้วงคำภาว่าง14ลงทะเบียนดูรายชื่อ
31
ครูกานต์สินี ยะคำ
32
15ตัวเลขพาเพลิน242ครูสมชาย หาญเศรษฐสุขว่าง12ลงทะเบียนดููรายชื่อ
33
ครูจารุวรรณ ผิวคำ
34
16เกม 24333ครูสายชล โตสวัสดิ์ว่าง16ลงทะเบียนดูรายชื่อ
35
ครูพัชรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริ
36
17การเขียนตัวอักษรแบบริบบิ้น326ครูณัฎฐณิชา สายป่านว่าง12ลงทะเบียนดูรายชื่อ
37
ครูนีรนุช นิลพันธ์
38
18Cosmetic323
ครูสุปราณี กิตติวรเชฏฐ์
ว่าง17ลงทะเบียนดููรายชื่อ
39
ครูมนัสนันท์ มงคลสุข
40
19ริบบิ้นสร้างสรรค์322ครูสุจิตตา แก้วปราณีว่าง14ลงทะเบียนดูรายชื่อ
41
ครูศิรินาฎ สุดทีป
42
20ท่องไปในอาเซียน221ครูวิไลภรณ์ อาจพงษ์เต็ม18ลงทะเบียนดููรายชื่อ
43
21หมวกกันน็อค422ครูวรรรณเพ็ญ เสน่ห์ว่าง13ลงทะเบียนดููรายชื่อ
44
ครูวิภาวี เฟื่องฟู
45
ครูธนัทอร เอกวร
46
22ฟุตบอลสนามกีฬาครูฉลอง โตสวัสดิ์เต็ม32เฉพาะนักกีฬาดูรายชื่อ
47
ครูธนพล ศรีโพธิ์กลาง
48
23รักชาติรักแผ่นดินลานเอนกประสงค์ครูธนงศักดิ์ มะลิลาเต็ม67เฉพาะรด.ดูรายชื่อ
49
ครูกุลริศา วงศ์ภักดี
50
คุณอรรถวุฒิ เกียรติสุข
51
รวมยอด ทั้งหมด402
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รายชื่อกิจกรรม