ม.4/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ผู้ประเมิน 1.นางเบญจพร วงษ์พรต 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกียรติศักดิ์ ราชขันธ์
4444444444444.00ดีมาก
8
2
นายปฎิภาณ เอนกวิถี
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายรัฐวุฒิ กรอบทอง
4444444244443.83ดีมาก
10
4
นายอัษฎาวุธ เรืองศิลป์
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายราชันย์ ผิวจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
12
6
นายทองพูล ชูกลิ่น
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายเขมชาติ พรมสอน
4444444444444.00ดีมาก
14
8
นายดีระพล ลานนท์
4444444444444.00ดีมาก
15
9
นายธีระวัฒน์ เครื่องแก้ว
4444444444444.00ดีมาก
16
10นายรัฐภูมิ สุพล4444444444444.00ดีมาก
17
11นายสรวิศ ดอกไม้4343333233312.92ดี
18
12
นายสิทธิศักดิ์ อุดมศรี
4444444444444.00ดีมาก
19
13
นางสาวชมพูนุท ปุณณไพเราะ
4444444344443.92ดีมาก
20
14
นางสาวประภัสสร สิทธิจินดา
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์
4444444444444.00ดีมาก
22
16
นางสาวกนกพร เจริญสุข
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวกัญญณัช สุขคุ้ม
4444444444444.00ดีมาก
24
18
นางสาวกุลลัดดา วงษ์หงษ์
4444444444444.00ดีมาก
25
19
นางสาวณัชชา พันธ์โสรี
4444444444444.00ดีมาก
26
20
นางสาวศิริทิพย์ วงศ์งามตระการ
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวสุนิฉาย ภูตะเวช
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวอัจฉราวดี วงล้อม
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวชลดา กุลเกต
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวณิชชา เผือกจันทึก
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวเกษราภร บุญทอง
4444444444444.00ดีมาก
33
27
นางสาวปนัดดา ตุลารักษ์
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาววรวรรณ กลมเกลี้ยง
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวจันทร์จิรา โม้แพง
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรีเมือง
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวธีรกานต์ กรวยสวัสดิ์
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวเนตรชนก วันหลัง
4444444444444.00ดีมาก
39
33
นางสาวพิชญาภา เมืองโคตร
4444444444444.00ดีมาก
40
34
นางสาววราลักษณ์ สุนทลาวิรัตน์
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวสายทิพย์ ทางชอบ
4444444444444.00ดีมาก
42
36
นางสาวสุทธิดา มงคลการ
4444444444444.00ดีมาก
43
37
นางสาวสุภัสสรา จรเมือง
4444444444444.00ดีมาก
44
38
นางสาวสุภาพิชญ์ ชุมนุม
4444444444444.00ดีมาก
45
39
นางสาวอภัทร์ษฎา บุตรน้อย
4444444444444.00ดีมาก
46
40
นางสาวอรกนก บัวแดง
4444444444444.00ดีมาก
47
41
นางสาวอารียา ใจหาญ
4444444444444.00ดีมาก
48
42162.673.967479675
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1