ข้อมูลการอบรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา / หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลการอบรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชา / หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์ (สังกัดภาควิชาจิตวิทยา)
2
(เดือนมกราคม 2560 - กรกฎาคม 2560)
3
ลำดับชื่อ-นามสกุลประเภทหัวข้อวัน/เดือน/ปีสถานที่งบประมาณ
4
ประชุมอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงาน
คณะฯภายนอก
5
1
ผศ.ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
/
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมงานวิจัย ฯ ( กลุ่มมนุษยศาสตร์ )
24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7207/
6
2/มหาวิทยาลัยพายัพ เชิญประชุมพิจารณาอนุมัติข้อสอบไล่รายวิชาต่าง ๆ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 25597 พฤศจิกายน 2559คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ/
7
3/
ร่วมประชุมเพื่อแจ้งนโยบายและระเบียบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการให้
18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม HB7211/
8
4
บริการของโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ แก่ ผู้ประกอบการและจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
9
5/เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพตามแนวทาง CMU - EdPEx 4 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7211/
10
6จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ
11
7/
เข้าร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
9 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7211/
12
8/ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทความ ครั้งที่ 4/25597 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม HB7802/
13
9/ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12/255930 ตุลาคม 2559ห้องประชุม HB7211/
14
10/
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2
26 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7801/
15
11/ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์20 ธันวาคม 2559 ห้องประชุม HB7211/
16
12/
ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่และกำหนดเงื่อนไขแนบท้ายสัญญา
23 ธันวาคม 2559ห้องประชุม HB 7211/
17
13ของโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
18
14/
สัมมนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับฯและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษา
17 มกราคม 2560
ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
19
15
ศ.ดร.ชูชัย สมิทธิไกร
/ประชุมเพื่อประเมินผลการสอนและเอกสารคำสอนของคณาจารย์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง5 มกราคม 2560ห้องประชุม HB7210/
20
16
งรองศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ ในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิสาข์ ไชยโย
21
17/
สัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับฯและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษา
17 มกราคม 2560
ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
22
18
ผศ.พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
/
ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
9 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7211/
23
19
ผศ.ดร.ธีรวรรณ ธีระพงษ์
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาบัณฑิตศึกษา29 ธันวาคม 2559
ห้องประชุม 1-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
24
20/เข้าร่วมอบรมการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 ของกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา11 มกราคม 2560ห้อง HB7301/
25
21/
สัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับฯและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษา
17 มกราคม 2560
ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
26
22
ผศ.ดร.เสรี ใหม่จันทร์
/
ประชุมกำหนดจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
13 ตุลาคม 2559ห้องประชุม 7210/
27
23
อ.ดร.ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
/
เข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2559
14 กันยายน 2559
ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
28
24/ประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยประจำปี 2559 ครั้งที่ 4025 กันยายน 2559ห้องประชุมภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
29
25/
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ 2559
25 - 29 ตุลาคม 2559
โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม/
30
26"การพัฒนาคำถามวิจัย และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ"
31
27/230 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
32
28เชิญประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559
33
29/
สำนักคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญเข้าร่วมประชุม
8 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
34
30คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560
35
31/เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยวัฒนธรรมความเสี่ยงสุขภาพ 2559
22 - 27 มกราคม 2560
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ /
36
32" การนำเสนอข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นและพัฒนาประเด็นวิจัย"
37
33
อ.ดร.อิสระ บุญญะฤทธิ์
/
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและส่งเริมงานวิจัย ฯ ( กลุ่มมนุษยศาสตร์ )
24 สิงหาคม 2559ห้องประชุม 7207/
38
34/สัมมนาโครงการ " การพัฒนาจิตวิทญญาณและจริยธรรม ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย " เข้าประชุมครั้งที่ 5/255922 สิงหาคม 2559
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 บ้าน เซเวียร์ อนุเสาวรีย์ชัย ฯ
/
39
35/
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย/เอกสารคำสอน/ตำรา คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
12 กันยายน 2559ห้องประชุม HB7211/
40
36/
ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์
20 กันยายน 2559ห้องประชุม HB7211 ตึง HB7 ชั้น 2/
41
37/
งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะมนุษยศาสตร์ เชิญประชุมเพื่อเปิดข้อเสนอและพิจารณาผลการคัดเลือก
2 ธันวาคม 2559ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์/
42
38/โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ Smart Classroom 15 ธันวาคม 2559คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
43
39/
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำหน้าที่กำกับบัณฑิตเข้าห้องพัก ในการฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต
16 มกราคม 2560ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ /
44
40เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
45
41
อ.ดร.ภาสกร เตวิชพงศ์
/
สัมมนาโครงการ CMU - KM Day ประจำปี 2559 "พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข"
14 กันยายน 2559
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
46
42/
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องโรคจากการทำงาน และท่าทางการทำงานที่ถูกวิธี
16 ธันวาคม 2559
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
47
43/
เข้าร่วมประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อหารือ
28 พฤศจิกายน 2559
ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย
/
48
44/
เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการโอน/ส่งมอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
14 ธันวาคม 2559
ห้องประชุม 3-314 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
/
49
45/ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 24 ธันวาคม 2559โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่/
50
46
อ.ดร.ณัฐวุฒิ อรินทร์
/ประชุมวิชาการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทยประจำปี 2559 ครั้งที่ 40 25 กันยายน 2559ห้องประชุมภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
51
47/ประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 255923 - 25 พฤศจิกายน 2559โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่/
52
48
อ.ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์
/
สัมมนาการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต7 จังหวัดเชียงใหม่
27 สิงหาคม 2559
ปางวิมาน รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
/
53
49/
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมประชุม
12 กันยายน 2559
ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
54
50คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ
55
51/
ประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต บัณฑิตวิทยาลัย เชิญเข้าร่วม
23 กันยายน 2559กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข/
56
52ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ
57
53/
ประชุมโครงการวิจัย ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความสามารถในการดำรงชีวิตและการปรับตัวในเด็กวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและ
16 มกราคม 2560
ห้องประชุม 7A ชั้น 7 อาคารเฉลืมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
/
58
54
เด็กวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวี หรือ HIV - NAT217/Resilience study
59
55/
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 40
23 - 25 พฤศจิกายน 2559โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่/
60
56/ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก ครั้งที่ 11 - 3/2559 18 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม 1 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ /
61
57/สมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย วาระปี 2560 - 256113 มกราคม 2560ห้องประชุม พญ.ชวาลา เธียรธนู สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร/
62
58
อ.ดร.อารยา ผลธัญญา
/
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่
24 สิงหาคม 2559
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
/
63
59/
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 40
23 - 25 พฤศจิกายน 2559โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่/
64
60/
ร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
9 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7211/
65
61/
ร่วมประชุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ประจำสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 2
26 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7801/
66
62/ร่วมประชุมสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย วาระปี 2560 - 2561 13 มกราคม 2560ห้องประชุม พญ.ชวาลา เธียรธนู สถาบันราชานุกูล กรุงเทพมหานคร/
67
63/ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต เพื่อเข้ารับ29 ธันวาคม 2559ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์/
68
64พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์
69
65/เข้าร่วมอบรมการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 ของกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 11 มกราคม 2560ห้อง HB7301/
70
66/
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำหน้าที่กำกับบัณฑิตเข้าห้องพัก ในการฝึกซ้อม
16 มกราคม 2560ห้องประชุม HB7211 คณะมนุษยศาสตร์ /
71
67มหาบัณฑิตและบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51
72
68อ.อิสระ พัฒนศึกษา/เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 23 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7211/
73
69/เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุ นจ้างปรับปรุงหลังคา cover way 26 ธันวาคม 2559
ห้องประชุม 7210 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์
/
74
70ทางเดิน อาคาร 1 - โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
75
71อ.ดร.แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์/
อบรมในหัวข้อ " Themes และความคาดหวังของฝ่าย 1 สกว." โดยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์
17 สิงหาคม 2559ห้อง HB7801 /
76
72/
ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย ประจำปี 2559 ครั้งที่ 40
23 - 25 พฤศจิกายน 2559โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่/
77
73/
อบรมเรื่อง"การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ แบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่นตามหลักการ DIR/ฟลอร์ไทม์"
24 - 25 พฤศจิกายน 2559คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/
78
74ครั้งที่ 7 / 2559 ปีงบประมาณ 2560
79
75/
เข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับฯและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในระดับบัณฑิตศึกษา
17 มกราคม 2560
ห้องประชุมใหญ่ 201 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
/
80
76/
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
23 มกราคม 2560
ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
/
81
77ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงใหม่
82
78
อ.ดร.ทัศนีย์ หอมกลิ่น
/เข้าร่วมสัมมนาโครงการ Area - based innovation in asia 3 - 4 ตุลาคม 2559centara Grand at central plazza ladprao เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร /
83
79/เข้าร่วมอบรมการจัดทำ มคอ.3 - มคอ.6 ของกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 11 มกราคม 2560ห้อง HB7301/
84
80
ผศ.ดร.วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
/ประชุมโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดเชียงใหม่24 สิงหาคม 2559
ศาลจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
/
85
81/
อบรมในหัวข้อ " Themes และความคาดหวังของฝ่าย 1 สกว." โดยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์
17 สิงหาคม 2559ห้อง HB7801 /
86
82/
ประชุมคณะกรรมการบริหารและส่งเสริมการวิจัย/เอกสารคำสอน/ตำรา คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559
12 กันยายน 2559ประชุม HB7211/
87
83/ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 17/25597 ตุลาคม 2559ห้องประชุม 1-314 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย/
88
84
ผศ.พิมพ์มาศ ตาปัญญา
/
ประธานคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญประชุม เพื่อปรึกษาหารือ
5 กันยายน 2559
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
89
85ดำเนินงานและพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา
90
86/
เข้าร่วมการสัมมนาการให้ความรู้ด้านวินัยนักศึกษาสู่ผู้ปฏิบัติงานด้านวินัยนักศึกษา
26 - 27 กันยายน 2559
กรีนเลค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
/
91
87/งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 25599 ธันวาคม 2559
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
92
88
อ.ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง
/เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "จิตวิทยาการปรึกษาและจิตบำบัดขั้นสูง"
24 - 28 สิงหาคม 2559
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
/
93
89/
เข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ในถาดทราย ครั้งที่ 2
5 - 9 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องประชุมอาคารราชสาทิสชั้น 9 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
/
94
90
น.ส.ภัททิรา พัฒนสิน
/เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ E – Humanities ในส่วนระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการและไปปฏิบัติงานออนไลน์17 สิงหาคม 2559
ห้อง HB 7301 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/
95
91/ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน และคณะกรรมการ20 กันยายน 2559ห้องประชุม HB7211/
96
92/
ฝ่ายอาหารแลรื่องดื่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
97
93/
เชิญเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ( KM ) สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1
23 พฤศจิกายน 2559ห้องประชุม HB7211/
98
94/เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ E - Humanities ของคณะมนุษยศาสตร์ 23 ธันวาคม 2559ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ HB7301/
99
95/
ร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงาน คณะมนุษยศาสตร์
26 ธันวาคม 2559ห้องประชุม HB7801 คณะมนุษยศาสตร์/
100
96/
ประชุมอนุกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนการฝึกซ้อมมหาบัณฑิตและบัณฑิต เพื่อเข้ารับ
18 มกราคม 2560ห้องประชุม ศ.ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมชาย คณะมนุษยศาสตร์/
Loading...
 
 
 
จิตวิทยา
บรรณารักษ์ฯ
ประวัติศาสตร์
ปรัชญาฯ
การท่องเที่ยว
แผ่น4
ตะวันออก
ตะวันตก
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
มนุษยสัมพันธ์
ศึกษาทั่วไป
ศูนย์ญี่ปุ่นฯ
ห้องสมุดฯ
งานบริหารฯ
HAS Center
งานการเงินฯ
งานแผนฯ
งานวิจัยฯ
งานบริการฯ