แบบกรอกคะแนน ม.1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ส่วนที่ ๑ เป็นรหัสข้อมูลพื้นฐาน การกำหนดรหัสที่ใช้ ดังนี้
3
1. ชื่อเขตพื้นที่การศึกษา เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1
4
2. รหัสขนาดโรงเรียนตามขนาดของโรงเรียนที่สุ่มเป็นดังนี้
5
รหัส 1 หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
6
2 หมายถึง โรงเรียนขนาดใหญ่
7
3 หมายถึง โรงเรียนขนาดกลาง
8
4 หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก
9
3. รหัสโรงเรียน ให้ใช้รหัสกระทรวง 10 หลัก รหัสเดียวกับการประเมิน NT (ไม่ใช่รหัสสอบ O-Net)
10
4. ชื่อโรงเรียน ให้พิมพ์เฉพาะชื่อโรงเรียน ไม่ต้องพิมพ์คำว่าโรงเรียนนำหน้าชื่อ เช่น อนุบาลสามเสนaw.
11
5. รหัสประจำตัวประชาขน 13 หลัก ของนักเรียนรายบุคคลที่สอบในแต่ละระดับชั้น
12
6. รหัสเพศกำหนดให้ เพศชาย = 1 เพศหญิง = 2xeb wc
13
14
ส่วนที่ ๒ การบันทึกคำตอบของนักเรียน ให้บันทึกตามรูปแบบข้อสอบ ดังนี้
15
1. แบบเลือกตอบ แต่ละข้อจะมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1) 2) 3) และ 4) ให้นักเรียนเลือกตอบเพียงตัวเลือกเดียว การบันทึกคำตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เช่น ข้อ 1 นักเรียนเลือกตัวเลือกที่ 3) ให้บันทึกเลข 3 ลงในคอลัมน์ข้อที่ 1
16
2. แบบเลือกตอบหลายคำตอบ (2 หรือ 3 คำตอบ) ในแต่ละข้อจะมีตัวเลือก 5 ตัวเลือกหรือ 6 ตัวเลือก เป็นตัวเลือกที่ 1) 2) 3) 4) 5) และ 6) ซึ่ง ให้นักเรียนเลือกตอบ 2 หรือ 3 คำตอบ ตามโครงสร้างแต่ละวิชา การบันทึกคำตอบให้บันทึกตัวเลือกที่นักเรียนเลือกตอบ ลงในแบบบันทึกให้ครบให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เช่น วิทยาศาสตร์ ม.3 ข้อ 24 ให้เลือกตอบ 2 คำตอบ ถ้านักเรียนเลือกคำตอบที่ 1 ตัวเลือก 2) และคำตอบที่ 2 ตัวเลือกที่ 5) ให้บันทึกคะแนนลงคอลัมน์ข้อ 24.1 เป็นเลข 2 สำหรับคำตอบที่ 1 และ คอลัมน์ข้อ 24.2 เป็นเลข 5 สำหรับคำตอบที่ 2
17
3. แบบเชิงซ้อนให้บันทึกคำตอบในแต่ละข้อย่อย (3 - 5 ข้อย่อย) ที่นักเรียนเลือกตอบลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อตามโครงสร้างของแบบทดสอบ เป็นรหัสดังนี้
18
1 หมายถึง จริง หรือ ถูก หรือ ใช่
19
2 หมายถึง ไม่จริง หรือ ไม่ถูก หรือ ไม่ใช่
20
9 หมายถึง ไม่ตอบ
21
เช่น คณิตศาสตร์ ม.3 ข้อ 23 เป็นแบบเชิงซ้อนจะมีข้อย่อย 4 ข้อ ถ้านักเรียนเลือกข้อย่อย 1 ใช่ ข้อย่อย 2 ไม่ใช่ ข้อย่อย 3 ใช่ ข้อย่อย 4 ไม่ใช่ ในการบันทึก ให้บันทึกลงในคอมลัมน์ข้อ 23.1 เป็นเลข 1 คอลัมน์ข้อ 23.2 เป็นเลข 2 คอลัมน์ข้อ 23.3 เป็นเลข 1 คอลัมน์ข้อ 23.4 เป็นเลข 2
22
4. แบบเขียนตอบสั้น เขียนตอบอิสระ หรือแสดงวิธีทำ ให้บันทึกคะแนนที่ผ่านการตรวจให้คะแนนแล้วตามเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละข้อแล้วบันทึกคะแนนที่นักเรียนได้ลงในแบบบันทึกให้ครบทุกข้อ เช่น สังคมศึกษา ม.3 ข้อ 50 คะแนนเต็ม 2 คะแนน เมื่อตรวจให้คะแนนแล้วนักเรียนได้ 2 คะแนน ให้กรอกตัวเลขคะแนนลงในคอลัมน์ข้อ 50 เป็นเลข 2
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100