แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตร SME
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาตามข้อแสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการ
3
ลำดับที่
ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้
เอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ
4
1หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อรองรับการประเมินรอบใหม่ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์สนับสนุนให้มีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ (รศ.)
31 ธันวาคม 2561
5
2หลักสูตรควรผลักดันให้อาจารย์ประจำหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ
ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
ส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการที่มีรายชื่อในฐาน TCI
31 ธันวาคม 2561
6
3หลักสูตรควรผลักดันให้นักศึกษาหรือระหว่างที่ศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ
ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ
สนับสนุนให้นักศึกษานำผลงานในการประชุมวิชาการ (เนื่องจากการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ เกรงว่านักศึกษาจะไม่สามารถจบการศึกษาภายใน 2 ปี)
31 พฤษภาคม 2562
7
หลักสูตรที่มีการทำแผนธุรกิจแทนวิทยานิพนธ์ ควรมีการรวบรวมผลงานและจัดตีพิมพ์ในรูปแบบตำราหรือหนังสือในลักษณะกรณีศึกษาเพื่อใช้ในหลักสูตร
ผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญ
รวบรวมไฟล์ผลงานที่เป็นแผนธุรกิจเพื่อใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาMBA-701 การวางแผนประกอบธุรกิจใหม่
31 พฤษภาคม 2562
8
หลักสูตรควรมีโครงการคลินิกวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาผศ. ดร. วุฒิ สุขเจริญจัดให้มีการให้คำปรึกษาวิจัย ควบคู่ไปกับการเรียนในรายวิชา MBA-711 วิจัยการตลาดและธุรกิจ
31 มกราคม 2562
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu