Arengukava ideekorje
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Haridus- ja sotsiaalvaldkond
2
3
Laste ja perede heaolu on toetav
4
Mänguväljakuid oleks rohkem ning erinevas vanuses lastele, jõusaal järvede ääres, laululava juures
5
Projekti ''vanem õde, vanem vend'' eksport
6
Paindlikud lastehoiuteenused (öösel ja nädalavahetusel)
7
Igale lapsele lasteaiakoht olemas + kindlustunne peredele ennetamise näol
8
Mänguväljakute turvalisus
9
Söögikohtades lastele mängunurk või muu tegevus lastele
10
Lapsehoidja - teenuse võrgustiku loomine (usaldusväärse teenuse pakkumine) k.a. nädalavahetusel pakkuda
11
Võimaldada peredele lasteaiakoha soodustus/vabastus kui on majanduslikult raske
12
Tasandus- või arendusrühmad lasteaedade juurde + sobitusrühmad
13
Tugispetsialistide (eripedegood, logopeed, psühholoog) motiveerimine Elvasse tulekuks
14
Kiire sekkumine ja põhiline sekkumine ''kannatajaks on laps'' ennetav
15
Bussiliiklus on paindlik (huviringid, kool ja kodu) õigel ajal + huviringid
16
Probleemide korral on menetlusprotsess liiga pikk. Vähendada, et laps ei kannataks
17
18
Eakad ja puudega inimesed on aktiivsed ühiskonna liikmed
19
Ligipääsetavad asutused (ratastooliga Elva VV, huvikooli), planeeritavad asutused
20
Koduteenuse arendamine ja võimaldamine kõikidele teenusevajajatele
21
Sotsiaalpinnad (korterid + toetavad teenused) - oma kodu ja hooldekodu vahele jääval perioodil
22
Eakate ja erivajadustega päevakeskuste teenuste laiendamine. Päevakeskus esimene koht, kus eakas infot saab.
23
Väärikate ülikooli korraldamine - elukestev õpe
24
Kaitstud ja toetatud töö arendamine
25
Eakate päevakeskus mõeldes üksikutele inimestele. Eaka isetegevus
26
Elva vald teeb koostööd perearstidega (infopäevad, koostöökohtumised)
27
Tööealisele võimaldame tööl käia ja võimaldada teenuseid lähedastel, keda peab hooldama (koduteenused, hooldekodu, päevahoid). jne.
28
29
Muud tegevused, mis toetaks ja näitaks hoolivust
30
Ujula/tervisekeskus - ujumisvõimalus ja massažiteenuste osutamine
31
Arbi järve äärde pargid + Viljandi mnt., Peedu
32
Kergliiklusteed
33
Äärekivid tee ääres madalamad (kergemini saab liigelda rulaatoriga, lapsevankriga, jalgrattaga)
34
Ennetustegevus ja teavitustöö kampaaniad sihtgrupile sotsiaalvaldkonnas jne. nt. ajalehel, kodulehel, teavituspunktikesed (nt. ''elatise'' mõiste lahtiseletamine)
35
Info levitamine (infovoldik erinevatele infogruppidele - noored, pered, eakad jne.) perearstikeskuses levitada + raamatukogu, apteek jne. Elva vallas pakutava kohta
36
Taaskasutus loomine, laatade korraldamine, odavate riiete pakkumine
37
Kaardistada - Elva valla piirkonnas reaalsed abivajajad
38
Teavitamine / lihtne vorm, kuidas kiirelt teavitada abivajajat
39
Prügikastid (nt. Käo tee äärde)
40
Elva valla kodulehel võimalus arvamuse avaldamiseks (vähem kui 5 tegevust). Elva äpp - teavitamine headest asjadest kiirelt
41
Transpordi korraldamine keskustest ja ühistranspordikeskused
42
Propageerida liikumist ja suurendada liikumisharjumuse tekkimist.
43
Huvihariduse rahastamine Elva valla poolt (treenerite palgad, ringijuhendajate palgad) lisaks sponsoritele. Treenerite koolitamine, laste pearaha süsteem kogu vallas ühtne.
44
Turvalisus on tagatud
45
Kuidas tuua inimest kultuurisündmustele? Osavõtjate arv on väiksem
46
Kultuurisündmuste turundamine - erinevatele sihtgruppidele
47
Teenused (alates sünnist surmani) oleksid kvaliteetsed ja kättesaadavad.
48
49
Haridus
50
Kaasaaegse keskkonna rajamine
51
Kergesti kättesaadav haridus
52
Gümnaasiumi sidumine kutseõppega (lisandväärtus, litsentsm praktika ettevõtetes)
53
Elva aabitsa koostamine/kodulugu
54
Kodukoha positiivse kuvandi rajamine
55
Loomekeskuse rajamine
56
Koostöö kutseasutusega
57
Ümberõppe toomine HKK'sse
58
EATG õppe paindlikkuse tagamine
59
Ametikoha loomine inimesele, kes tegeleb NEET noortega; tugila programmi jätkamine
60
Asutuste toetamine, et nad saaksid toetada ümberõpet
61
Professionaalsuse kasv täiend- ja ümberõppes
62
Ühiskoolitused allasutustele/ühine inforuum
63
Elva eakate päevakeskusesse koolitused
64
Seltsingutega koostöö eakate arendamine
65
Raamatukogude ümberõpet/kodulooõpet pakkuvaks keskuseks
66
Muuseumisõprade tegevuse toetamine valla ühtse koduloo teadvustamiseks + transpordi tagamine
67
Info jagamine teenuskeskustes hariduse andmise/pakkumise kohta.
68
Perearstikeskustesse täiend- ja ümberõppe hariduse ja ürituste info
69
Kohviklubi rajamine
70
Tegevuskeskus
71
MTÜ-de toetamine huvitegevuse elluviimise seltsingud
72
Noortevolikogu kaasamine noorte täiendõpesse
73
Elva konverents oma ala tegijatele noortele
74
Toetada neid, kes tahavad õppida - KOV'i poolne suunamine ümber/täiendõppesse
75
Toetada neid, kes ei taha õppida - mittestatsionaarne õpe ka põhikooli III astmes koostöös ettevõtetega
76
Ümberõppe toetamine läbi ettevõtete
77
Mõtestamine, et õppimine on vastutus? Mitte alati lihtne
78
Koostöö küberõppeasutusega
79
Lapse nõustamine - huvide väljaselgitamine töövarjutamine
80
Karjäärinõustamise parem eesmärgistamine
81
Põhikooli eesmärgiks laste edasiõppele suunamine (kooli ülesanne - karjäärinõustajaga ametikoha loomine) (klassijuhatja - lapse nõustajaks/toetajaks)
82
Õppe arenguviisiliseks muutmine
83
Kõigega ei pea tegelema (võimalusi on liiga palju, peab tegelema baasväärtuste kujundamisega etapiliselt. Kõike ja kiirelt ei ole mõistlik teha.)
84
Kutse sissetoomine III kooliastmesse nt. kallakud
85
Väärikate ülikooli rajamine
86
Täiendõppe tingimuste rajamine
87
KOVi- poolne info vahendamine
88
Õppimine peab olema loomulik
89
Uute ideede sissetoomine välisriigist
90
Sündmuste kordineerimine + transport - tekkib õpihimu teiste paikade suhtes
91
Eakate akadeemia
92
Laste akadeemia
93
Stipendiumid noortele tegevuspõhiselt
94
Õpilasfirmade toetamine
95
Arendusstipendiumid/preemida (konkursid)(üritused)(linnaruumi kujundamine)
96
Vanemaealiste ettevõtluse arendamine
97
Edukate toetamine, kes viivad ''Elva'' nimele kaugele
98
Kursuse/täiendõppe süsteem info jagamiseks delegeerimine seltsile - teavitustöö seltsile
99
Eakalt eakale õpe valdkonna põhiselt
100
Isiklik kutse eakale
Loading...
 
 
 
Visioonikonverents
Koondtabel_analüüsiks
Hullude ideede seminar
Õpilaste ideekorje
Rannu rahvakoosolek
Sõnapilved
Juhtimine
Ettevõtlus ja turism
Kultuur ja kogukond
Planeerimine ja heakord
Sotsiaal- ja tervisevaldkond
Haridus, noored ja sport
Vallamajandus
Külade_kärajad_14.04
Visioonipäev_28.02
Ideekorje_08.03
Seminar 01.03
STK_22.03
Ideekorje_06.03
Ideekorje_07.03
Ideekorje_08.03 (Rannu)
Ideekorje_13.03
Puhja/Paluperaõpilased_04.04
Puuetegaühing_13.03
AakreLAKi_ideekorje04.04
Ideekorje_Rõngu_kuupäev teadmata
Kirjaga tulnud ideed
Veebivormi ideekorje
Tantsurühm Opsal
Turismi Ümarlaud 20.03.
Kultuuritöötajad_21.03
Alusharidus_20.03
Puhja_Piirkonnakogu_15.03
Noorsootöötajad_21.03
Raamatukogutöötajad_28.03
SegakoorAve_28.03
 
 
Main menu