ABCDEFG
1
ลำดับหัวข้อประเด็นตรวจราชการกรอบแนวทางการตรวจตัวชี้วัดเกณฑ์กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ
2
3
เพิ่ม๑พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย1.1 กระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกระบวนการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
สงกรานต์/ทนงศักดิ์
4
เพิ่ม๒
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพ
สงกรานต์/ทนงศักดิ์
5
เพิ่ม๓การจัดทำแผนสุขภาพ ระดับเขต จังหวัดและอำเภอ และการบริหาร งบประมาณงานPPการจัดทำแผนสุขภาพ ระดับเขตจังหวัดและอำเภอ และการบริหาร งบประมาณPP
สงกรานต์/ทนงศักดิ์
6
เพิ่ม๔
การบริหารจัดการระบบข้อมูล
การบริหารจัดการระบบข้อมูล
สงกรานต์/ทนงศักดิ์
7
เพิ่ม๕
การนำแผนสู่การปฏิบัติ
การนำแผนสู่การปฏิบัติ
สงกรานต์/ทนงศักดิ์
8
เพิ่ม๖
การกำกับติดตามประเมินผล
การกำกับติดตามประเมินผล
สงกรานต์
9
11.2 ผลลัพธ์ภาวะสุขภาพตามกลุ่มวัย 5 กลุ่มกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) /สตรีอัตราส่วนมารดาตาย
ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ปรียา
10
2ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า 85จิราวรรณ
11
3กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 -14 ปี)ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะอ้วนไม่เกิน 15จิราวรรณ
12
4เด็กไทยมีความฉลาดทางสติปัญญาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 100จิราวรรณ
13
5กลุ่มเด็กวัยรุ่น/นักศึกษา (15-21 ปี)อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 50 ต่อ ปชก.
หญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
ปรียา
14
6ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปชก.อายุ 15 - 19 ปีไม่เกินร้อยละ 13สงกรานต์
15
7กลุ่มวัยทำงาน (15-59 ปี)อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ไม่เกิน 20 ต่อ ปชก.แสนคน
ยุภารัตน์ มีสติ
16
8อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
ไม่เกิน 23 ต่อ ปชก.แสนคน
ยุภารัตน์ มีสติ
17
9กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และผู้พิการอัตราการตายจากโรคหลอดเลือดสมอง
ไม่เกิน 12 ต่อ ปชก.แสนคน
ยุภารัตน์ มีสติ
18
10ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)ได้รับบริการครบถ้วนร้อยละ๑๐๐ อัมพร สนใจ
19
เพิ่ม๗1.3.1 กระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงานปัญหาสุขภาพในพื้นที่กระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงานปัญหาสุขภาพในพื้นที่กระบวนการและผลลัพธ์ของการดำเนินงานปัญหาสุขภาพในพื้นที่สงกรานต์
20
14พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้๒.๑ผลงานดำเนินงาน Service Plan
การพัฒนาระบบบริการโรคหัวใจ
ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน(STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด และ/หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจร้อยละ 70จังหวัด
21
เพิ่ม๘
การพัฒนาระบบบริการโรคมะเร็ง
ผลการพัฒนาระบบบริการโรคมะเร็งอรชร ปอแก้ว
22
t23.2
การพัฒนาระบบบริการอุบัติเหตุ
ร้อยละของ ER, EMS คุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 70
ยุภารัตน์ มีสติ
23
t23.1 - ร้อยละของผู้ป่วยเร่งด่วนและฉุกเฉิน(สีเหลืองสีแดง)ได้รับการปฏิบัติฉุกเฉินภายใน ๑๐ นาทียุภารัตน์ มีสติ
24
29การพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของทารกแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่า 2,500กรัม ภายใน 28 วันปรียา
25
16ร้อยละของบริการ ANC คุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 70
ปรียา
26
17ร้อยละของห้องคลอดคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 70
ปรียา
27
20การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชร้อยละของศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือร้อยละ 70
บุษบา ทองโพธิ์ศรี
28
15ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เข้าถึงบริการมากกว่า 31
บุษบา ทองโพธิ์ศรี
29
13
การพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลัก
ส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตบริการ
ลดลงร้อยละ 50
วิไล พลเขต
30
36การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวมร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 50
สงกรานต์
31
27
การพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นร้อยละ 45ทพ.ปิติฤกษ์
32
เพิ่ม๙
การพัฒนาระบบบริการโรคไต
การพัฒนาระบบบริการโรคไตวิไล พลเขต
33
เพิ่ม๑๐
การพัฒนาระบบบริการโรคตา
การพัฒนาระบบบริการโรคตาอรชร ปอแก้ว
34
21การพัฒนาระบบบริการ NCDร้อยละของคลินิก NCD คุณภาพร้อยละ 70มาลีรัตน์
35
31ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี
ไม่น้อยกว่า40
ศศิธร
36
ข้อมูล ณ ๓๐ เม.ย. ๕๗
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี
ไม่น้อยกว่า 50
ศศิธร
37
จว.33ร้อยละของผู้ป่วย Ischemic Stroke ได้รับยาละลายลิ่มเลือดเพิ่มขึ้นจังหวัด
38
- การพัฒนาบริการการให้ยาละลายลิ่มเลือด (SFT:Stroke Fast Track) ในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน ตีบรพ.ระดับ A เพิ่ม 1 แห่ง/เขตเขต
39
รพ.ระดับ S เพิ่ม 1 รพ/เขตจังหวัด
40
รพ.ระดับ M1 เพิ่ม 1 รพ. ต่อ A/Sเขต
41
- การจัดตั้ง Stroke Unit ดูแลในหออภิบาลโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อบริการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขต
42
ร้อยละของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสอมงตีบหรืออุดตันได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีอย่างน้อย ๑ วิธี(ร้อยละ ๘๐)ร้อยละ 80จังหวัด
43
จว.เพิ่ม
๒.๒การจัดบริการร่วมการจัดบริการคนร่วมผลการจัดบริการคนร่วมจังหวัด
44
การจัดบริการเตียงร่วม
ผลการจัดบริการเตียงร่วมจังหวัด
45
การจัดบริการเครื่องมือแพทย์ร่วม
ผลการจัดบริการเครื่องมือแพทย์ร่วม
จังหวัด
46
การเข้าถึงบริการร่วม
ผลการเข้าถึงบริการร่วมจังหวัด
47
11ผลการจัดบริการเฉพาะร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 16เอกฤทธิ์
48
12- ร้อยละของระยะเวลารอคอยเฉลี่ย ลดลงจากปี 2556ร้อยละ 25วิไล พลเขต
49
18ร้อยละของ WCC คุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 70
จิราวรรณ
50
19ร้อยละศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
ไม่น้อยกว่า 70
จิราวรรณ
51
22ร้อยละของอำเภอที่มีทีม miniMERT, MCATT, SRRT คุณภาพ
52
-ร้อยละอำเภอที่มี miniMERT คุณภาพร้อยละ 80ยุภารัตน์ มีสติ
53
-ร้อยละอำเภอที่มี MCATT คุณภาพร้อยละ 80
บุษบา ทองโพธิ์ศรี
54
-ร้อยละอำเภอที่มี SRRT คุณภาพร้อยละ 80รัสมี/พิทวัฒน์
55
24ร้อยละของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
จิราวัฒน์
56
25ดัชนีผู้ป่วยใน(CMI)ของแต่ละระดับสถานบริการสุขภาพตามService Plan ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด- รพช. (F1 - F3)
ไม่น้อยกว่า 0.6
สุรีรัตน์
57
28อัตราตายผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมองลดลงยุภารัตน์
58
34ร้อยละผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดที่ได้รับการติดตาม ไม่กลับไปเสพซ้ำร้อยละ 80บุษบา /สงกรานต์
59
35ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด
ไม่พบข้อร้องเรียน
ภญ.เพ็ญพักตร์
60
เพิ่ม๑๑พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนกลยุทธ์หรือแผนการจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนสุขภาพภาพรวมของเขตบริการสุขภาพมีระบบข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการในทุกระดับ
สงกรานต์/ทนงศักดิ์
61
จว.37การบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของเขตบริการสุขภาพการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลของเขตบริการสุขภาพมีแผนกำลังคนและดำเนินการตามแผนจังหวัด
62
·    มีการบริหารจัดการ การกระจายบุคลากรในเขต/จังหวัดจังหวัด
63
·    มีการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันจังหวัด
64
·    มีการใช้ FTEจังหวัด
65
·    มีการบริหารจัดการ Labor cost ที่เหมาะสมในเขต/จังหวัดจังหวัด
66
43การบริหารจัดการงบประมาณ และบริหารการเงินการคลังการบริหารจัดการงบประมาณร้อยละของรายการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนสามารถลงนามในสัญญาได้ไตรมาสที่ 1ร้อยละ 100บุบผา
67
44ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ 2557ไตรมาส 1 ร้อยละ 22
ไตรมาส 2 ร้อยละ 46
ไตรมาส 3 ร้อยละ 70
ไตรมาส 4 ร้อยละ 95
วิไล ใจแก้ว
68
จว.38มีแผนการเงินการคลังและดำเนินการตามแผนจังหวัด
69
·    การบริหารงบประมาณร่วมจังหวัด
70
·    การลงทุนร่วมจังหวัด
71
·    การบริหารเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัด
72
39ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมให้หน่วยบริการในพื้นที่มีปัญหาการเงินระดับ 7
ไม่เกินร้อยละ 10
วิไล ใจแก้ว
73
40หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกินเกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการเดียวกันร้อยละ 20วิไล ใจแก้ว
74
41การบริหารเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาการบริหารเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา12.28ภญ.เพ็ญพักตร์
75
เพิ่ม๑๒การควบคุมภายในการจัดระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมตามมาตรฐาน
ทวีฤทธิ์/มนัส แก้วพิกุล
76
เพิ่ม๑๓มีการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมมีการบริหารความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม
ทวีฤทธิ์/มนัส แก้วพิกุล
77
เพิ่ม๑๔การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ทวีฤทธิ์/มนัส แก้วพิกุล
78
เพิ่ม๑๕การสื่อสารประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทวีฤทธิ์/มนัส แก้วพิกุล
79
เพิ่ม๑๖การบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภคระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพความสำเร็จของการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับความสำเร็จของการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัด
80
จว.เพิ่ม
ระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพการประเมินคุณภาพตลาดสดประเภทที่ 2ร้อยละของตลาดประเภทที่ 2 ที่ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพตลาดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดจังหวัด
81
เพิ่ม๑๗ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค ร้อยละของจำนวนข้อร้องเรียนเรื่องเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้รับการจัดการจิราวรรณ
82
เพิ่ม๑๘ร้อยละความสำเร็จของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามที่กำหนด(๙๘)
ไม่่พบข้อร้องเรียน
ภญ.เพ็ญพักตร์
83
เพิ่ม๑๙ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพที่ได้รับการแก้ไขจนได้ข้อยุติ (57 )
ไม่พบข้อร้องเรียน
ภญ.เพ็ญพักตร์
84
ข1โรงพยาบาลจัดทำแผนการเงินการคลังแบบสมดุลและปฏิบัติตามแผนร้อยละ 100วิไล ใจแก้ว
85
ข2เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจาก รพศ.มีการนิเทศ ติดตาม รพท./รพช. และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกแห่ง
1 ครั้ง/ปี/แห่ง
จังหวัด
86
ข3ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้รับการดูแลจากนักสุขภาพครอบครัว (นสค.) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งร้อยละ 80ศศิธร
87
ข4ผู้ป่วย High Risk Pregnancy ได้รับการติดตามดูแลจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 100จังหวัด
88
ข5กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีร้อยละ 80ศศิธร
89
ข6โรงพยาบาลผ่าน HA (ขั้น 3) เพิ่มจากเดิม
(ณ 1 ก.ย.56)
ร้อยละ 10 หรือ
อย่างน้อย 1 แห่ง
อรชร