3.ข้อมูลจำนวนนิสิตสำหรับประมาณการรายรับ ปีงบ 62 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ค. 61) - ยกเว้นนิสิตทุนเรียนฟรีและรักษาสภาพหรือลาพัก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปข้อมูลจำนวนนิสิต สำหรับประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามปีการศึกษาที่เข้า
2
ระดับ/คณะปีการศึกษาที่เข้า
3
256625652564256325622561256025592558255725562555<2555
4
บางแสน5,9105,9205,9005,9175,9025,8345,7818,7556,9467,24464620294
5
ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)0000000010000
6
คณะพยาบาลศาสตร์0000000010000
7
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง0000004311772000
8
โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา0000004311772000
9
ปริญญาตรี ปกติ3,8373,8373,8373,8373,8573,8373,5254,9674,0094,5742546334
10
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว10010010010010010079415295648400
11
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร1141141141141141149410887107300
12
คณะดนตรีและการแสดง4242424242421291331131252766
13
คณะพยาบาลศาสตร์2102102102102102101561921571731240
14
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์4040404040409217088143000
15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์7007007007007207207518436898712162
16
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์205205205205205205306474260161200
17
คณะโลจิสติกส์260260260260260260103223293331200
18
คณะวิทยาการสารสนเทศ1451451451451451452285933443701250
19
คณะวิทยาศาสตร์68068068068068068040134626224613116
20
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา1181181181181181181542432311703781
21
คณะวิศวกรรมศาสตร์470470470470470450249420353354731014
22
คณะศิลปกรรมศาสตร์1261261261261261261441721411742643
23
คณะศึกษาศาสตร์35353535353532362253100
24
คณะสหเวชศาสตร์270270270270270270208138195219010
25
คณะสาธารณสุขศาสตร์808080808080127176176216201
26
วิทยาลัยนานาชาติ2422422422422422422722853032131981
27
ปริญญาตรี ปกติ (5 ปี)28728728728728728727329414621439912
28
คณะโลจิสติกส์353535353535382424272201
29
คณะศึกษาศาสตร์25225225225225225223527012218717911
30
ปริญญาตรี ปกติ (6 ปี)224224224224224180187179156172137514
31
คณะแพทยศาสตร์104104104104104484847474647453
32
คณะเภสัชศาสตร์1201201201201201321391321091269061
33
ปริญญาตรี ปกติ (เทียบโอน)202020202020193410000
34
คณะศึกษาศาสตร์์202020202020193410000
35
ปริญญาตรี พิเศษ5985985985985785821,2301,9712,1622,0391424133
36
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว140140140140140140288344473423923
37
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์505050505054526419080210
38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์11011011011090901125285626271021
39
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์1911911911911911913474694093842734
40
คณะโลจิสติกส์000000106264154167730
41
คณะวิทยาการสารสนเทศ0000000040421822
42
คณะวิทยาศาสตร์00000030484016713
43
คณะวิศวกรรมศาสตร์000000159897998512217
44
คณะศิลปกรรมศาสตร์37373737373752795460853
45
คณะศึกษาศาสตร์707070707070848612766200
46
คณะสาธารณสุขศาสตร์000000003476100
47
ปริญญาตรี พิเศษ (3 ปี)2626262626261924290000
48
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์2626262626261924290000
49
ปริญญาตรี พิเศษ (เทียบโอน)2525252525252528054156100
50
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว00000002800152100
51
คณะโลจิสติกส์00000000160000
52
คณะศึกษาศาสตร์252525252525250384000
53
ปริญญาโท เต็มเวลา26126126126126125883233205100
54
คณะพยาบาลศาสตร์50505050505093000100
55
คณะแพทยศาสตร์0000000000000
56
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์2020202020200000000
57
คณะเภสัชศาสตร์1111111000000
58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5555551000000
59
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์00000003101000
60
คณะโลจิสติกส์1010101010101200000
61
คณะวิทยาการสารสนเทศ1515151515159501000
62
คณะวิทยาศาสตร์303030303030183200000
63
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา1212121212123600000
64
คณะวิศวกรรมศาสตร์505050505050191720000
65
คณะศึกษาศาสตร์2525252525221486142000
66
คณะสหเวชศาสตร์5555553000000
67
คณะสาธารณสุขศาสตร์1010101010101200000
68
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ5555550000000
69
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์00000001801000
70
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
2323232323234440000
71
ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา5155305155255155153075821833960343
72
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว828282828282667311010
73
คณะพยาบาลศาสตร์606060606060192330200
74
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์5555550000000
75
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์222222222222151400000
76
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์303030303030214801011
77
คณะโลจิสติกส์6060606060606343350000
78
คณะวิทยาศาสตร์8888881801001
79
คณะวิศวกรรมศาสตร์2020202020206900100
80
คณะศิลปกรรมศาสตร์10101010101081600100
81
คณะศึกษาศาสตร์5656565656563512421201451
82
คณะสาธารณสุขศาสตร์000000161701000
83
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ5050505050504011300000
84
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์11212711212211211217941231542270
85
ปริญญาเอก เต็มเวลา107107107104104104657011626434
86
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว5555559000000
87
คณะพยาบาลศาสตร์55555510930000
88
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์3333330550000
89
คณะเภสัชศาสตร์1111111000000
90
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์5555555000000
91
คณะโลจิสติกส์5555550420000
92
คณะวิทยาการสารสนเทศ1111111000000
93
คณะวิทยาศาสตร์1212121212124351100
94
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา5555552540010
95
คณะวิศวกรรมศาสตร์2121212121211010000
96
คณะศิลปกรรมศาสตร์1010101010101115120100
97
คณะศึกษาศาสตร์88888851548123
98
คณะสหเวชศาสตร์5555550120000
99
คณะสาธารณสุขศาสตร์1010107773620000
100
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ000000041314000
Loading...
Main menu