ข้อมูลครู สหวิทยาเขต 5 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Timestampสหวิทยาเขตโรงเรียน(คำนำ)ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง(ขั้น/วิทยฐานะ)
ระดับชั้นที่สอน
หมายเลขโทรศัพท์-มือถือ
Id LineFacebookผลงานวิชาการ(กรณีได้เลื่อนวิทยะฐานะชำนาญพิเศษ)
2
6/30/2016 14:59:55สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์นางนิภาพร สว่างกุลครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย885271815Sudra 2527
Sudra_my@hotmail.com
-
3
6/30/2016 13:51:57สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์นางพัชรี พุฒซ้อน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
935459915935459915-
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ เรื่องเลขยกกำลัง
4
6/30/2016 14:36:02สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์นางวรณัน ทุมทอง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
910435344Woranan1
Kasem.7519@gmail.com
การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5
6/30/2016 19:00:31สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาวนลินี ธรรมบุตรพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย939823996nalinee_junเนปจูน จูเนียร์-
6
6/30/2016 14:18:23สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวอัจฉราวัลย์ สิงห์ภูงา
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
816694555giftadcharawan
gift_3010@hotmail.com
ยังไม่มี
7
6/30/2016 15:05:39สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์นางสาวอำไพ ลักขษรครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น095-6094295Umphai_LukkasornUmphai Lukkasorn-
8
6/30/2016 14:45:19สหวิทยาเขต 501.ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสุกัญญา รักความซื่อ
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย966454144966454144
Sukanya_koy.05@hotmail.com
-
9
6/30/2016 15:23:33สหวิทยาเขต 502.เมืองบัววิทยา
นางพูนทรัพย์ สิงห์สนั่น
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น956056484956056484956056484
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การบวก ลบ คูณและหารจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
10
6/30/2016 15:35:00สหวิทยาเขต 502.เมืองบัววิทยานางสาวชุติมา เสาทองครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
095-6694905chu_math
noochu chutima saothong
-
11
6/30/2016 15:38:44สหวิทยาเขต 502.เมืองบัววิทยานางสาวลัดดา ศรีรัตน์พนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
085-6579568085-6579568
Serat1913@hotmail.com
-
12
6/30/2016 15:27:23สหวิทยาเขต 502.เมืองบัววิทยา
นางสาวอ่อน เชื่อมรัมย์
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
097-3352625orn23062521อ่อน เชื่อมรัมย์
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
13
6/30/2016 15:30:03สหวิทยาเขต 502.เมืองบัววิทยานางแอนนา เสนาะเสียงครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
087-9324475087-9324475
monkeygirl-2523@hotmail.com
-
14
6/30/2016 15:36:32สหวิทยาเขต 502.เมืองบัววิทยานายไพโรจน์ ศิระอำพรพนักงานราชการ
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
089-5734559---
15
6/25/2016 11:12:15สหวิทยาเขต 5
03.ลำพลับพลาวิทยาคาร
นางสาวพรรณภวดี บุญสดครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
942834219
nacky_pannapawadeebs
Nack Pannapawadee Love King
ยังไม่มีวิทยฐานะ
16
6/25/2016 11:20:36สหวิทยาเขต 5
03.ลำพลับพลาวิทยาคาร
นายพิพัฒน์ สมภักดีครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
973381957tommyพิพัฒน์ สมภักดียังไม่มีวิทยฐานะ
17
6/27/2016 12:31:40สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจารุวรรณ เชยคำแหง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น898653254ไม่มี
ning-teacher@hotmail.com
การพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบ TAI ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
18
6/27/2016 11:46:20สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางจีราพร เอ็นดู
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น862517606862517606
Jeeraporn.en@gmail.com
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เรี่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
19
6/27/2016 12:36:57สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนงค์ลักษณ์ สท้านอาจ
ครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น8501282871234 Sta Nonglucksta nongluckไม่มี
20
6/27/2016 14:06:38สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางนงลักษณ์ ธรรมดาครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย801970040nongluk2305
Kroo Nongluk Tummada
ไม่มี
21
6/26/2016 15:48:10สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางประสิทธิ์พร ชัยงาท
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย087-9643023จำไม่ได้ประสิทธิ์พร ชัยงาม
ผลการพัฒนาการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้โครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
22
6/27/2016 14:03:06สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางรัชนีกร โคตุทา
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย814708207ไม่มีไม่มี
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์
23
7/8/2016 20:10:41สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวฐิตินันท์ บุญเสริม
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น807950052thitinunt29ฐิตินันท์ บุญเสริมไม่มี
24
6/27/2016 13:17:38สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสาวพราวรัตน์ สะอาดยิ่ง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น848317997848317997848317997
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ TAI(Team-Assisted Individualization) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
25
6/27/2016 11:26:42สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางสุภาพร สุริยะสุขประเสริฐ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
891336136891336136Supaporn Suriya
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสาตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
26
6/30/2016 13:54:34สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นางหทัยกาญจน์ พิมพ์สาร
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
837410316thaikan22
หทัยกาญจน์ พิมพ์สาร
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักะคณิตศาสตร์ เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร สำหรับนักเรียนชั้นม.3
27
7/27/2016 11:09:39สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายคมวิบูลย์ หันตุรินทร์
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย935642425khomwiboonkhomwiboon hanturinไม่มี
28
6/27/2016 11:32:32สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุริยะ สาแก้วครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย086-4807609s.suriya13579
manchester13579@hotmail.com
-
29
6/30/2016 15:42:46สหวิทยาเขต 505.ลานทรายพิทยาคมนางปิยาพร คงนาคครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
862538174862538174อ้อยปิยาพร แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
30
6/30/2016 15:39:37สหวิทยาเขต 505.ลานทรายพิทยาคมนายอุทัย นิตยวันครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย828635767828635767อุทัย นิตยวันแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
31
6/27/2016 15:05:07สหวิทยาเขต 5
06.เมืองแกพิทยาสรรค์
นางปวีณา จันดาครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
086-2272962joyaungaingka
paweena boonpa-janda(น้องมีตังค์)
ไม่มี
32
6/27/2016 13:28:02สหวิทยาเขต 5
06.เมืองแกพิทยาสรรค์
นางสาวภาวินี สงนวนครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น986241047986241047
phawinee_and_m@hotmail.com
-
33
6/27/2016 15:10:12สหวิทยาเขต 5
06.เมืองแกพิทยาสรรค์
นายกฤตภาส มูลทองครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
801669599801669599Krittapas Moonthongไม่มี
34
6/25/2016 11:15:17สหวิทยาเขต 507.พรมเทพพิทยาคม
นางชุติกาญจน์ ฉัตรเกาะ
ครู(คศ.1)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย936607865Chutikarn2424Chutikarn chatko-
35
6/30/2016 10:07:47สหวิทยาเขต 507.พรมเทพพิทยาคมนางละมุล มานะทีพนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น982798723---
36
6/29/2016 14:42:02สหวิทยาเขต 508.ช้างบุญวิทยา
นางสาวกัญญารัตน์ จงใจงาม
ครูอัตราจ้างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย091-3414543yingnim2108yingnim-
37
6/25/2016 11:14:35สหวิทยาเขต 508.ช้างบุญวิทยานางสาวนิจฉรา นพเก้าครูผู้ช่วย
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
O85O177841NictharaNitchara Noppga0-
38
6/25/2016 11:10:00สหวิทยาเขต 509.ทุ่งกุลาพิทยาคมนายวรวิทย์ ภูแก้วครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
884694653worawitclupวรวิทย์ ภูแก้วไม่มี
39
6/30/2016 9:44:28สหวิทยาเขต 510.โนนแท่นพิทยาคมนางสาวจินตนา มณีศรีครูผู้ช่วยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น087-9593528087-9593528
kratae_next@hotmail.com
-
40
6/30/2016 8:53:36สหวิทยาเขต 510.โนนแท่นพิทยาคมนางสาวพรพิมล แพงภูงาครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น972046985fearnfairPornpimon Pangpunga-
41
6/30/2016 9:28:16สหวิทยาเขต 510.โนนแท่นพิทยาคม
นางสาววาสนา เจริญยิ่ง
ครู(คศ.2/ชำนาญการ)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น915896931tu.24
tmahahong@hotmail.com
-
42
6/30/2016 9:34:30สหวิทยาเขต 510.โนนแท่นพิทยาคมนายอนุสรณ์ เจริญศิริครู(คศ.2/ชำนาญการ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
858266919joenick05
joenick05@hotmail.com
-
43
6/27/2016 14:37:27สหวิทยาเขต 511.ศรีปทุมวิทยาคม
นางสาวบำเพ็ญ สังข์ชัย
พนักงานราชการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย0000
44
6/27/2016 14:35:53สหวิทยาเขต 511.ศรีปทุมวิทยาคม
นางสาวอมรรัตน์ ผิวจ้นทร์
ครู(คศ.1)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
0000
45
6/27/2016 14:34:31สหวิทยาเขต 511.ศรีปทุมวิทยาคมนางสาวอุษา คงทน
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น0000
46
6/25/2016 11:09:03สหวิทยาเขต 511.ศรีปทุมวิทยาคม
นายสนั่นเกียรติ เพิ่มผล
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
856822686251849530การพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง กราฟ ชั้น ม.3
47
6/27/2016 14:33:29สหวิทยาเขต 511.ศรีปทุมวิทยาคมนายสุบรรณ์ ใจเที่ยง
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
0000
48
10/4/2016 10:05:10สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสมพร สุทธิ
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
821284628821284628-
การพัฒนาแบบฟึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5E เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
49
10/4/2016 10:10:31สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายสุรพงษ์ บรรจุสุข
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย630237789630237789-
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
50
10/4/2016 10:28:19สหวิทยาเขต 5
04.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
นายภูมิพิทักษ์ เจริญไว
ครู(คศ.3/ชำนาญการพิเศษ)
ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
934809659thaktaiy
Phumpithak Charoenwai
บทเรียนปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม GSP "The Geometer's Sketchpad" เรื่องพาราโบลาสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu