แบบลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งาน Internet (KN-WiFi) (การตอบกลับ) : การตอบแบบฟอร์ม 1