สรุปโครงการปี 2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
แบบสรุปงบประมาณโครงการ รพ.สต.คำผาสุก ปี 2558
2
ลำดับชื่อโครงการ /แหล่งงบ
งบประมาณทั้งหมด
เบิกจ่ายแล้ว
งบประมาณแยกกิจกรรม กรณีเป็นโครงการบูรณาการงบประมาณ (บาท)
3
(บาท)(บาท)ไข้เลือดออก
อำเภอเข้มแข็ง/SRRT
อนามัยแม่และเด็ก
มะเร็งท่อน้ำดี
คบส.
อื่นๆ................
อื่นๆ................
4
1โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)81000000000
5
2
โครงการพััฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนระดับตำบลและระดับหมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนปลอดภัย
7700000000
6
3โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนแบบบูรณาการตำบลเรณู214000000000
7
4โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ120000000000
8
5โครงการควบคุุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างต่อเนื่อง120000000000
9
6โครงการสุขภาพจิตดีเริ่มที่บ้าน247300000000
10
7โครงการสุ่งเสริมการออกกำลังกายต้านภัยโรคเรื้อรัง360000000000
11
8โครงการชุมชนร่วมใจห่วงใยสุขภาพแม่และเด็ก178000000000
12
9โครงการให้ความรู้และดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเรณู284300000000
13
10โครงการเยี่ยมบ้านและติดตามดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง162000000000
14
1100000000
15
1200000000
16
1300000000
17
หมายเหตุ หาก 1 โครงการมีหลายกิจกรรม กรุณาลงงบประมาณแยกกิจกรรมให้ชัดเจน
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
67
68
69
70
71
72
73
74
75
78
11108
00516
รวมคปสอ.
 
 
Main menu