19. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะแพทยศาสตร์10018112557http://goo.gl/ozwQ7l
4
2ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์อาคาร EN093.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์1001512558http://goo.gl/OHnHwL
5
3ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบภายในอาคารคณะเภสัชศาสตร์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะเภสัชศาสตร์1002012558 http://goo.gl/vca0yl
6
4ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบปรับปรุงสีฐาน3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน100322558http://goo.gl/BQwzBo
7
5ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบสวน คณะแพทยศาสตร์ 3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะแพทยศาสตร์1001332558http://goo.gl/2a2lcX
8
6ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐวิทยากร โครงการสัมมนาอบรมงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น302532558http://goo.gl/djpzEP
9
7ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว151911255721112557http://goo.gl/obTOIY
10
8ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐกรรมการนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว152012255722122557http://goo.gl/obTOIY
11
9ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบอาคาร EN 09 คณะวิศวกรรมศาสตร์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะวิศวกรรมศาสตร์1001062557http://goo.gl/e6iyJIลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
12
10ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบก่อสร้างบันได สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบสำนักงานอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน1001092557http://goo.gl/fCfeFXลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
13
11ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบบ้านที่มีความเป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน10013102557http://goo.gl/hqA9bkลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
14
12ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบโรงพยาบาลศรีนครินทร์1001392557http://goo.gl/hqA9bkลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
15
13ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐออกแบบอาคารส่วนส่งเสริมกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะวิทยาการจัดการ10029102557http://goo.gl/qudl2pลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
01060
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
งานวิจัย ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
บทความตีพิมพ์วารสาร ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
บทความตีพิมพ์การประชุม ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
รวมคะแนน
data basic
 
 
Main menu