ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABB
1
ประทับเวลาคะแนนชื่อชุด
Q101. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ฯ จะก่อให้เกิดอันตราย หรือต่อ ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะดําเนินการอย่างไร
Q102. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะตามข้อใดดังต่อไปนี้ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องจัดมีคําสั่งมิให้เปิดเผย
Q103. ใครเป็นรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการคนที่ 1
Q104. ข้อใดเป็นเด็กตามนิยาม พรบ.คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2546
Q105. ผู้ใดพบเห็นเด็กตกน้ําอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ จะต้องทํา อย่างไรเป็นลําดับแรก
Q106. กรณีการกระทําผิดต่อเด็กตามสถานการณ์ใด ที่มีบทลงโทษตามกฎหมายหนักที่สุดตาม พรบ. คุ้มครองเด็กแห่งชาติ 2546
Q107. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ นับแต่ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติจากครม. จะต้องเสนอให้ สนช. พิจารณาลงมติ เห็นชอบภายในกี่วัน
Q108. ในกรณีที่ผู้อํานวยการโรงเรียนมีความจําเป็นที่ไม่อาจสั่งให้ข้าราชการครูในโรงเรียนไปควบคุมชั้น เรียนแทนครูที่ลาป่วยเป็นลายลักษณ์อักษรได้ในขณะนั้น โดยสั่งราชการด้วยวาจาแทน ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่รับคําสั่งนั้นดําเนินการตามข้อใด
Q109. ในกรณีที่พระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นคณะขึ้น ให้เป็นผู้สําเร็จ ราชการแทนพระองค์ ให้ผู้ใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ
Q110. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Q111. หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับชั้น ใดเพิ่มขึ้น
Q112. ข้อใดไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
Q113. ใครเป็นผู้จัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12
Q114. ในการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในสถานศึกษาผู้อํานวยการโรงเรียนควรพิจารณาถึงข้อใด
Q115. ครูมานพแอบนําข้อสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างไปบอกหลานของตนเอง จนเป็นเหตุให้หลานชายได้รับ การคัดเลือกเป็นการกระทําผิดตามข้อใด
Q116. หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกหลักสูตรการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให้มีความ สอดคล้องตามข้อใดมากที่สุด
Q117. ใครไม่มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
Q118. ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ แสดงตนสมัครเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน โดยที่ไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครู ต้องระวางโทษ ตรงข้อใด
Q119. “ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ” กําหนดตรงกับข้อใด
Q120. ข้าราชการครูผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออก ไล่ออกหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการให้มีสิทธิอุทธรณ์หรือร้อง ทุกข์แล้วแต่กรณีต่อก.ค.ศ.ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งและให้ ก.ค.ศ.พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน
Q121. เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับข้ออุทธรณ์จากผู้ขอ ต้องส่งให้คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูล สาขานั้นๆ ภายในกี่วัน นับตั้งแต่คณะกรรมการได้รับคําอุทธรณ์
Q122. หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ฯ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน
Q123. สถานศึกษาใดปฏิเสธไม่รับคนพิการเข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อใด
Q124. ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
Q125. การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คํานึงถึงสิ่งใดสําคัญที่สุด
Q126. สถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่มีอายุไม่เกินหกปีบริบูรณ์และมีจํานวนตั้งแต่หกคนขึ้นไปหมายถึง
Q127. ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ประชุมและแจ้งให้คณะทํางานการจัดซื้อจัดจ้างต้องดําเนินการอย่างเปิดเผย เที่ยงธรรมคํานึงถึงประโยชน์ผลเสียทางสังคม ผู้บริหารใช้หลักการใด
Q128. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายใดสําคัญที่สุด
Q129. ข้อใดไม่สอดคล้องกับจุดเน้นในการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย
Q130. โครงสร้างสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มงาน
Q131. บุคคลใดไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
Q132. เด็กคนใดไม่เข้าเงื่อนไขเป็นเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์
Q133. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวดใดมีจํานวนรายมาตรามากที่สุด
Q134. ผู้อํานวยการสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นําทางวิชาการ ต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดมากที่สุด
Q135. เด็กหญิงวัลลี อายุ ย่างเข้า 17 ปี เรียนดีแต่ฐานะยากจน จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ปกครองตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเด็กหญิง วัลลีให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
Q136. “เนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา” สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
Q137. ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ กําหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็น สําคัญ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของใคร
Q138. ให้แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามข้อใด
Q139. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะที่เป็นโรงเรียนดังกล่าวเปรียบได้ กับความเป็นนิติบุคคลของหน่วยงานใดต่อไปนี้
Q140. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนรับ “ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ” ให้ยื่นขอต่อผู้ใด
Q141. ปัจจุบันใครเป็นประธานคณะกรรมการ สกสค.
Q142. รัฐมนตรีจากกระทรวงใดไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
Q143. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาทําหนังสือทักท้วง และผู้บังคับบัญชายืนยันเป็นหนังสือ ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรดําเนินการอย่างไร
Q144. รายงานทางการแพทย์ซึ่งการเปิดเผยนั้นจะเป็นการลุกล้ําสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะสามารถ จัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบเก็บกี่ปี
Q145. ผู้มีอํานาจวินิจฉัย อุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือคําสั่ง ไม่รับคําคัดค้านและคําสั่งไม่ให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล คือหน่วยงานใด
Q146. ผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหากภายหลังขาดคุณสมบัติ ทั่วไปหรือมาตรฐานวิทยฐานะอยู่ก่อนบรรจุ ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 ดําเนินการตามข้อใด
Q147. ข้อใดคือประเทศอาเซียนบวก 3
Q148. การพัฒนาเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลและพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ กว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอเพียง ที่มี การวิเคราะห์ด้วยหลักการตามข้อใด
Q149. ส่วนราชการส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามข้อใดที่ไม่เป็นนิติบุคคล
Q150. โรงเรียนของท่านได้รับเงินบริจาค 5 ล้านบาทถ้วน การลงนามในใบอนุโมทนาบัตร ข้อใดถูกต้อง
2
21/1/2021, 13:54:5920 / 50หลวง
ชุดที่ 3 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ทําคําสั่งมิให้เปิดเผย
ก. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ก. A อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปี 1
ก. แจ้งต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
ก. การทุบตีร่างกายเด็ก
ก. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ
ก. บันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้ บันทึก รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ
ก. ประธานรัฐสภา
ก. หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for ALL)
ก. ปฐมวัย
ก. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ
ก. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ก. อายุตัวก. ทุจริตต่อหน้าที่ก. หลากหลายก. นายอําเภอ
ก. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ข. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข. 60 วันข. 7 วัน
ค. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน
ข. ได้รับโทษทั้งจําและปรับ
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ค. ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. ให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ก. 6 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน
ก. นาย A เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ข. เด็กหญิงมานีพลัดหลงผู้ปกครองที่สถานีหมอชิต
ค. หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ค. การบริหารงานบุคคลด้านวิชาการ
ข. ตามความพร้อมของครอบครัว
ก. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. แบ่งเป็นงานข. ห้างหุ้นส่วนค. เลขาธิการคุรุสภา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก. กระทรวงมหาดไทย
ก. ไม่ต้องทําตามคําสั่ง
ข. 20 ปี
ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ค. สั่งให้ออกราชการทันที
ข. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย
ข. ความพอประมาณ
ค. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ก. ผู้อํานวยการโรงเรียน
3
22/2/2021, 7:23:3023 / 50หลวง
ชุดที่ 3 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ทําคําสั่งมิให้เปิดเผย
ก. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค. C อายุ 19 ปี ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้เป็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่พึ่งได้รับการสงเคราะห์
ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
ค. เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ข. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ
ค. ปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
ค. นายกรัฐมนตรี
ค. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ก. ปฐมวัยค. การนับถือศาสนา
ข. กระทรวงศึกษาธิการ
ค. สภาพตําแหน่งและความรับผิดชอบ
ก. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ
ค. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุรุสภา
ก. 90 วันค. 15 วัน
ข. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน
ข. ได้รับโทษทั้งจําและปรับ
ก. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ก. เป็นธรรมต่อเด็ก
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ข. เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า
ค. ให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. 7 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน
ข. นาย B เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
ก. เด็กชายแดงคบเพื่อนที่เป็นเอเยนค้ายาบ้า
ค. หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ก. สนับสนุนให้วัลลีได้เรียนหนังสือจนถึงชั้นสูงสุดที่วัลลี่ต้องการ
ก. หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แบ่งเป็นกลุ่มข. ห้างหุ้นส่วนค. เลขาธิการคุรุสภา
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ค. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาระดับที่เหนือขึ้นไปทบทวนพิจารณาใหม่
ข. 20 ปี
ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ค. สั่งให้ออกราชการทันที
ค. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน อินเดีย ญี่ปุ่น
ก. ความมีเหตุผล
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
ก. ผู้อํานวยการโรงเรียน
4
22/2/2021, 7:39:1741 / 50หลวง
ชุดที่ 3 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ทําคําสั่งมิให้เปิดเผย
ก. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก. A อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปี 1
ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
ค. เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ข. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ
ค. ปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที
ก. ประธานรัฐสภา
ค. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ก. ปฐมวัยค. การนับถือศาสนา
ก. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สภาพตําแหน่งและความรับผิดชอบ
ก. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ
ข. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ค. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการคุรุสภา
ก. 90 วันค. 15 วัน
ข. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน
ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ก. รมต.กระทรวงศึกษาธิการ
ก. เป็นธรรมต่อเด็ก
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. ให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. 7 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน
ก. นาย A เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. เด็กชายแดงคบเพื่อนที่เป็นเอเยนค้ายาบ้า
ข. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ข. ตามความพร้อมของครอบครัว
ค. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ข. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ก. แบ่งเป็นกลุ่มค. จังหวัดค. เลขาธิการคุรุสภา
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงสาธารณสุข
ข. ต้องทําตามคําสั่ง
ข. 20 ปี
ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ข. สั่งให้ออกราชการโดยพลัน
ก. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ก. ความมีเหตุผล
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5
22/2/2021, 7:47:2948 / 50หลวง
ชุดที่ 3 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ทําคําสั่งมิให้เปิดเผย
ก. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก. A อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปี 1
ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
ค. เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ข. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ
ก. บันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้ บันทึก รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ
ก. ประธานรัฐสภา
ค. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ก. ปฐมวัยค. การนับถือศาสนา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค. สภาพตําแหน่งและความรับผิดชอบ
ก. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ
ข. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ข. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. 90 วันข. 7 วัน
ค. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน
ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ค. ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. ให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. 7 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน
ก. นาย A เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. เด็กชายแดงคบเพื่อนที่เป็นเอเยนค้ายาบ้า
ข. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ข. ตามความพร้อมของครอบครัว
ค. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แบ่งเป็นกลุ่มค. จังหวัดค. เลขาธิการคุรุสภา
ข. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงสาธารณสุข
ข. ต้องทําตามคําสั่ง
ข. 20 ปี
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข. สั่งให้ออกราชการโดยพลัน
ก. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ก. ความมีเหตุผล
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
22/2/2021, 7:52:2050 / 50หลวง
ชุดที่ 3 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ทําคําสั่งมิให้เปิดเผย
ก. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก. A อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปี 1
ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
ค. เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ข. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ
ก. บันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้ บันทึก รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ
ก. ประธานรัฐสภา
ค. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ก. ปฐมวัยค. การนับถือศาสนา
ก. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สภาพตําแหน่งและความรับผิดชอบ
ก. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ
ข. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ข. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. 90 วันข. 7 วัน
ค. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน
ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ค. ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. ให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. 7 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน
ก. นาย A เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. เด็กชายแดงคบเพื่อนที่เป็นเอเยนค้ายาบ้า
ข. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ข. ตามความพร้อมของครอบครัว
ค. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แบ่งเป็นกลุ่มค. จังหวัดค. เลขาธิการคุรุสภา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงสาธารณสุข
ข. ต้องทําตามคําสั่ง
ข. 20 ปี
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข. สั่งให้ออกราชการโดยพลัน
ก. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ก. ความมีเหตุผล
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
22/2/2021, 9:06:5850 / 50หลวง
ชุดที่ 3 การบริหารงานในหน้าที่
ค. ทําคําสั่งมิให้เปิดเผย
ก. การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก. A อายุ 17 ปี เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ปี 1
ข. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทันที
ค. เปิดเผยใบหน้าตัวเด็ก 10 ขวบที่แอบขโมยของร้านค้าทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ข. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่ ครม. เห็นชอบ
ก. บันทึกคําสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกล่าวแล้วให้ บันทึก รายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ
ก. ประธานรัฐสภา
ค. หลักการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ก. ปฐมวัยค. การนับถือศาสนา
ก. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ค. สภาพตําแหน่งและความรับผิดชอบ
ก. ทุจริตต่อหน้าที่
ข. สอดคล้องกับความต้องการจําเป็นพิเศษของคนพิการ
ข. ผู้อํานวยการสถานศึกษา
ค. จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
ข. รัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง เกี่ยวกับวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. 90 วันข. 7 วัน
ค. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคําร้องเรียน
ค. เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามกฎหมาย
ค. เลขาธิการ สพฐ.
ค. ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก
ก. สถานรับเลี้ยงเด็ก
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ค. ให้ความสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
ข. 7 กลุ่ม + หน่วยตัวสอบภายใน
ก. นาย A เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ก. เด็กชายแดงคบเพื่อนที่เป็นเอเยนค้ายาบ้า
ข. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
ข. การบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ข. ตามความพร้อมของครอบครัว
ค. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. แบ่งเป็นกลุ่มค. จังหวัดค. เลขาธิการคุรุสภา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข. กระทรวงสาธารณสุข
ข. ต้องทําตามคําสั่ง
ข. 20 ปี
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ข. สั่งให้ออกราชการโดยพลัน
ก. ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
ก. ความมีเหตุผล
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
ข. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100