ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
SỐ LƯỢNG TTHC QĐ 3710/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố
và các lĩnh vực ngành dọc báo cáo định kỳ
2
STT
/KH
Lĩnh vựcSố TTHCÁp dụng cơ chế MCÁp dụng cơ chế MCLTMức trực tuyến
3
432,1
4
1Hộ tịch1616214
5
2Chứng thực1010343
6
3Bồi thường nhà nước222
7
4Đăng ký kinh doanh2121993
8
5Lưu thông hàng hóa trong nước999
9
6Kinh doanh khí333
10
7Công nghiệp địa phương111
11
8Thủy sản5523
12
9Đất đai444
13
10Xây dựng nhà ở và đầu tư xây dựng22221813
14
11Hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông vận tải23237511
15
12Giáo dục292911117
16
13Hội8718
17
14Bảo trợ xã hội101055
18
15Người có công3323119410
19
16Tín ngưỡng, Tôn giáo888
20
17Môi trường222
21
18Biển và hải đảo111
22
19Tài nguyên nước111
23
20An toàn thực phẩm777
24
21Văn hóa cơ sở111138
25
22Gia đình666
26
23Tiền lương111
27
24Xuất bản, in và phát hành222
28
25Phổ biến, giáo dục pháp luật222
29
26Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử444
30
TỔNG241199421195072
31
27Thủ tục gộp555
32
28Chứng minh nhân dân/CCCD666
33
29Hộ khẩu101010
34
TỔNG212121
35
36
TỔNG CỘNG262220421195093
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100