Bản sao của Tổng hợp sản lượng điện Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tháng 11-2017.xlsx