Tổng hợp sản lượng điện Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn tháng 02-2018 : San luong