ม.3/6
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ผู้ประเมิน 1.นายยอดพงษ์ สุระนรากุล 2.นางเบญจวรรณ กระแสเสน 3.นางสาวปรียาวรรณ จันทขัน
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเจริญชัย ศรียากรณ์
3333334333343.17ดี
8
2
นายเจษฎา พูลเพิ่ม
4444444444444.00ดีมาก
9
3
นายเจษฎากร กุลอ่อน
4444444444444.00ดีมาก
10
4
นายเจษฎา คำนวนอินทร์
4443444444443.92ดีมาก
11
5
นายฉัตรมงคล คำมีแก่น
3333334333343.17ดี
12
6
นายชัยวัฒน์ บัวกอ
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายชินวัตร ดอกเทียน
4443444443443.83ดีมาก
14
8
เด็กชายธนาธิป เพ็ญนิเวศน์สุข
4443444444443.92ดีมาก
15
9
นายธีรเทพ หนูสะอาด
3333334333343.17ดี
16
10
นายพงศกรณ์ บุญเสนอ
4443444444443.92ดีมาก
17
11
เด็กชายพูนศักดิ์ โคตตัสสา
3343334333343.25ดี
18
12
เด็กชายภานุพงศ์ เมืองพลอย
4444344444443.92ดีมาก
19
13
นายภีรภัทร โพธิราช
4444444444444.00ดีมาก
20
14
นายมินธดา ไชยชาญรัมย์
3334333333333.08ดี
21
15
นายระพีพัฒน์ บัวสด
3233333433343.08ดี
22
16
นายศิวากร วงค์สุข
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นายอนุชิต ด้ามพรม
4443444444443.92ดีมาก
24
18
นายอภิวัฒน์ สุริยงค์
3333334333343.17ดี
25
19
นายวรนุกุล วรกากุล
3333334333343.17ดี
26
20
นายเจษฎา พัชราภรณ์
4444444344443.92ดีมาก
27
21
นางสาวกุลธิดา สู่บุญ
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวครองขวัญ ศรีลาโท
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงชลทิชา สินราช
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวชุติมา บัวกอ
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวชุรีรัตน์ ทองโสภา
0.00FALSE
32
26
นางสาวนภัสสร คำทอง
0.00FALSE
33
27
นางสาวนรมนต์ อุทธา
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวปิยะนุช ท้าวแปง
4444444444444.00ดีมาก
35
29
เด็กหญิงมนัสวรรณ สุวรรณภาพ
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาววิไลวรรณ จูมดอก
4443444444443.92ดีมาก
37
31
เด็กหญิงศิริพาภรณ์ อุสินธุ์
4443444444443.92ดีมาก
38
32
เด็กหญิงสุพัชรียา เสียงใส
4444444444444.00ดีมาก
39
33
นางสาวอาริยา สวงไธสง
3343334433443.42ดี
40
34
นางสาวอินทุอร วงศ์กาศ
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวกัญญาภัค ผลพันธ์
2222222322222.08พอใช้
42
36
นางสาวจารุวรรณ แก้วเนตร
4444444444444.00ดีมาก
43
37125.923.703431373
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1