รายชื่อและเบอร์โทรเจ้าหน้าที่-พช.จังหวัดอุบล
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
2
3
4
5
นางทรงลักษ์ วรภัยรายชื่อเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี
6
พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์Email ส่วนตัวEmail กรม
7
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
045-344628
8
1นางทรงลักษณ์ วรภัยพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี08-4874-0571
Cddubon58@gmail.com
9
ฝ่ายอำนวยการ
10
2นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ08-1823-4018
11
3นางธนัฏสินีธนมนต์ศิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
09-4580-1792
12
4นางรำไพเพิ่มพูล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
08-3128-5376
13
5นางสรัลพรสุขเพ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
08-5025-2907
Cddubon001@gmail.com
14
นายวุฒิศักดิ์ ดอกพุฒ6นางสาวบังอรแพงศรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
08-1790-3621
15
หน.ฝ่ายอำนวยการ7นางเดือนเพ็ญเอาชัยเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน08-3124-1122
16
8นางพัชราภรณ์คณะบุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
09-6994-2926
17
9
18
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
19
10นายอดุลย์ดีอ้อม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
08-1823-4028
cddubon002@gmail.com
20
11นางทัศนีย์แสงจันทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1547-6320
21
12
นางสาวสุนารัตน์
เจริญชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
082-3776303sunarat55@gmail.comchonlada.bt@cdd.go.th
22
นายอดุลย์ ดีอ้อม13น.ส.รัชนีจันทสิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1718-5420
23
หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์
24
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
25
14นายพิสดารประดา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
08-1823-4045
Cddubon58@gmail.com
26
15นายวชิรพันธ์คำเอี่ยม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-7651-2632
27
16นายเชษฐ อุปมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
089-7837639wachi@cdd.go.th
28
นายสมเพียรมีดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-4410-1440
29
นายสมเกียรติ ลาสานางพัชรินทร์ธรรมสารนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ08-6247-3058
30
หน.กลุ่มงานสารสนเทศ
31
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
cddubon003@gmail.com
32
17นางกนกอรโพธิ์สิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
08-1823-4019
33
18
นางพิมพ์พิสุทธิ์
อ้วนล้ำ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1072-3426
34
19นางรัชดาวรรณคำเอี่ยม
นักวิชาการพํฒนาชุมชนชำนานการ
089-717-2967
35
20นายประดิษฐ์เสือสา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1790-1358Som.pu@cdd.go.th
36
นายจิระ วรภัย21
ว่าที่ ร.ต.อัครพล
จิตรจักร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-3028-7822akarapon26@cdd.go.th
37
หน.กลุ่มงานสารสนเทศ22นางสาวมยุรฉัตรแก้วประพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
08-6581-8851mayu_ying@cdd.go.th
38
23นางสาวกุลวดีสมสกุลชัย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
08-8124-7570
39
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุบลราชธานี
0-4524-3813cddubon01@gmail.com
40
2408-1823-4075
41
25นางธัญญลักษณ์ครองยุติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1877-2515
42
26นางสุภาทิญาพฤกษติกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-5309-0005
43
27นางสาวสุบงกชโมราชาติ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-7877-2903
44
28นางอัจฉราศรีทานันท์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-9848-3290Achara_Sritanun@cdd.go.th
45
29นางเพชราภรณ์บุปผาหอม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1977-5119
46
30นางจุฑาธิปวรรณสาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-3965-2629
47
31นางกัลยานีสุทธิวิตต์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
08-7261-1566
48
พัฒนาการอำเภอ
49
50
51
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ
0-4532-1979cddubon15@gmail.com
52
32ร้อยโท เสนีย์ทองมีพัฒนาการอำเภอ
53
33นางสาวอังคณาผาลิพัฒน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1593-9474
54
34นางฐิตินุชนามกุล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-6867-1931
55
35นางนันทาทองไทย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
081-321-5739
56
36นางสาวสุนันทาพุสิงห์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
08-9845-9391
57
37นางสาวนุชนารถเชื้อกรุง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
09-9210-9249
58
พัฒนาการอำเภอ38นายธนพรหอมสิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
08-1780-6118puck2731@gmail.com
59
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำโรง
0-4530-3024cddubon22@gmail.com
60
39นางมณีวรรณศรีประภาพงษ์พัฒนาการอำเภอ08-1823-4294saton@cdd.go.th
61
40นางผ่องใสหอมบุญมา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-0374-6454
62
41นางสาวสมพรเฉลิมสุข
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
08-7244-9142
63
42นางสาวนภาพรโสมสุพรรณ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
08-9847-9501
64
43นายสันติสุตาวงษ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
08-4326-9295Suchada_m@cdd.go.th
65
นางมณีวรรณ ศรีประภาพงษ์44นางพรรณพิศพิมพ์หล่อ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
08-9425-2323
66
พัฒนาการอำเภอ
67
68
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอนมดแดง
cddubon24@gmail.com
69
45นายคงฤทธิ์บุญทนพัฒนาการอำเภอ08-1823-4474
70
46นางสายชลดอกอินทร์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-7779-6927
71
47นางจิฬาภรณ์วงศ์ด้วง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1051-3194
72
73
นางมณีวรรณ ศรีประภาพงษ์
74
พัฒนาการอำเภอ
75
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอม่วงสามสิบ
0-4548-9101cddubon14@gmail.com
76
48นางสาวรักนิกรแสนทวีสุขพัฒนาการอำเภอ08-1823-4258Yuknikorn@cdd.go.th
77
49นางภาวิณีกมขุนทด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1878-3872
78
50นายมนต์ชัยค้าคล่อง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1718-8621
79
51นางวริชาเสาทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1790-9762
80
52นายบัญชาศรีเฉลิม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
09-1015-9116
81
พัฒนาการอำเภอ53
สิบเอกหญิงอรอำไพ
คำพิพาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
08-5494-9112
82
54นายเรวัตรงานแสง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
08-5682-8475
83
55นางสุดาประทุมมาศ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
09-0597-7908
84
85
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาลสุม
0-4524-0237cddubon20@gmail.com
86
56นายบุญสมสีลาไหมพัฒนาการอำเภอ08-1823-4131
87
57นางไพรวัลย์คำจริง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-9578-2938
88
นายบุญสม สีลาไหม58นางสุดารัตน์จันดารัตน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
09-45-42-1283
89
พัฒนาการอำเภอ59นายสมเกียรติปูคะธรรม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
09-3398-1373
90
91
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน
0-4531-2242cddubon04@gmail.com
92
60พัฒนาการอำเภอ08-1823-4091sarid@cdd.go.th
93
61
94
62นางฉวีวรรณ์โพธิ์ศรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1976-2457
95
63นางสาวดาวรุ่งตะนุเรือง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1760-5740
96
64นางสุทิชามัธยมนันท์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-9846-2472
97
65
นางสาวณัชรกานต์
ธานี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1694-4533
98
66นางสาววิมลมุ่งกลาง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
08-1879-7689
99
67นางอรุณีสายแวว
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
09-3325-4490
100
68นายเกรียงไกรณ อุบล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
08-3101-4910
kriengkrai.naubon@gmail.com
Loading...