รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทวบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDIJSTUVWXYZAAAB
1
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและทวบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (สามารถเป็น กก.ประเมิน ระดับหลักสูตรได้)
2
ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
3
4
ลำดับที่รุ่นที่คำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาเบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailหมายเหตุ
5
1รุ่นที่ 1 รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์พืชสวน ปรับปรุงพันธุ์ เทคโนโลยีชีวภาพของพืช เกษตรศาสตร์คณะเกษตร081-901-2930agrsuw@ku.ac.th
6
2รุ่นที่ 1 รศ.ดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคณะเกษตร094-409-5914agrsuk@ku.ac.th
7
3รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคลสรีรวิทยาการผลิตพืช, สารสกัดจากพืช (Allelopathy), การจัดการวัชพืชคณะเกษตร089-697-3423agrsml@ku.ac.th
8
4รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ายเชื้อราสาเหตุโรคพืชคณะเกษตร084-699-6871agromj@ku.ac.th
9
5รุ่นที่ 2ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ปรับปรุงพันธุ์พืชคณะเกษตร086-7742509agrcpp@ku.ac.th
10
6รุ่นที่ 2ผศ.ดร.วิริยา ลุ้งใหญ่Molecular animal nutrition (non-ruminant nutrition)คณะเกษตร083-061-5459agrwyl@ku.ac.th
11
7รุ่นที่ 2ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรืองIrrigation technology managementคณะเกษตร096-8951142agrskr@ku.ac.th
12
8รุ่นที่ 3ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทรเครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพคณะเกษตร081-922-4525agrspks@ku.ac.th
13
9รุ่นที่ 3ผศ.ดร.พิจิตรา แก้วสอนเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ สรีรวิทยาการผลิตผักคณะเกษตร089-949-3929pichittra.k@ku.th
14
10รุ่นที่ 4ผศ.ดร.เนตรนภิส เขียวขำโรคหลังการเก็บเกี่ยวและการควบคุม คณะเกษตร094-941-8996agrnpk@ku.ac.th
15
11รุ่นที่ 4ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
สุขภาพ
คณะเกษตร098-8299113agrtwd@ku.ac.th
16
12รุ่นที่ 3ผศ.เบญญา มะโนชัยพืชสวน พืชสมุนไพรคณะเกษตร081-4512606benya.m@ku.th
17
13รุ่นที่ 1 อ.ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่นแมลงที่สำคัญทางการแพทย์คณะเกษตร087-5408448ngernklun@yahoo.com
18
14รุ่นที่ 2อ.ดร.เพชรดา ปินใจจุลชีววิทยาเเละเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรคณะเกษตร084-3341122agrprj@ku.ac.th
19
15รุ่นที่ 2อ.ดร.ปริยานุช จุลกะสรีรวิทยาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์คณะเกษตร081-906-5680agrpnc@ku.ac.th
20
16รุ่นที่ 2อ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
พอลิเมอร์ชีวภาพ
คณะเกษตร081-929-1474agrsspp@ku.ac.th, sasi_ph@yahoo.com
21
17รุ่นที่ 2อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกรโภชนศาสตร์คลินิก
โภชนศาสตร์สัตว์
คณะเกษตร089-110-6299techaboy@yahoo.com
22
18รุ่นที่ 2อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลกสิ่งทอ
สีย้อมธรรมชาติ
คณะเกษตร081-566-5333agrsyp@ku.ac.th
23
19รุ่นที่ 2อ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์อาหารและโภชนาการคณะเกษตร081-923-3910nongnuch.si@ku.th
24
20รุ่นที่ 3อ.ดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์ฟิสิกส์ดินและอุทกวิทยาเขตวาโดสคณะเกษตร096-2355488agrscar@ku.ac.th
25
21รุ่นที่ 3อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยาแร่ในอนุภาคขนาดดินเหนียว โพแทสเซียมในดิน คณะเกษตร086-1124213fagrttd@ku.ac.th
26
22รุ่นที่ 3อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมารโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา
กลไกความต้านทานโรคพืช
อณูชีววิทยาทางด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับเชื้อก่อโรค
คณะเกษตร086-394-5367fagrpss@ku.ac.th
27
23รุ่นที่ 3อ.ดร.ติยากร ฉัตรนภารัตน์โรคพืช
แบคทีเรียสาเหตุโรคพืชและการป้องกันกำจัด
ชีวโมเลกุลทางด้านโรคพืช
คณะเกษตร099-6519248fagrtkc@ku.ac.th
28
24รุ่นที่ 3อ.ดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร
คณะเกษตร081-6613946agrrss@ku.ac.th
29
25รุ่นที่ 4อ.ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรมความอุดมสมบูรณ์ดินคณะเกษตร084-005-8569agrrrp@ku.ac.th
30
26รุ่นที่ 4อ.สุจิตตา เรืองรัศมีวิทยาศาสตร์การอาหาร อาหารและโภชนาการคณะเกษตร089-0699595agrstrm@ku.ac.th
31
27รุ่นที่ 3รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากรโรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์คณะเกษตร กำแพงแสน087-119-4662agrknr@ku.ac.th
32
28รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.อรประพันธ์ ส่งเสริมสัตวศาสตร์ การผลิตสัตว์ปีก อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยวคณะเกษตร กำแพงแสน086-059-6929agropp@ku.ac.th
33
29รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์การผลิตโคนมคณะเกษตร กำแพงแสน081-721-4842agrsrsn@ku.ac.th
34
30รุ่นที่ 2ผศ.ดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ปฐพีวิทยา การสำรวจ การจำแนกดิน ดินที่มีปัญหาและการจัดการคณะเกษตร กำแพงแสน089-811-6265agrnpp@ku.ac.th
35
31รุ่นที่ 2ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทองAnimal production system, Food safety, Feed safetyคณะเกษตร กำแพงแสน089-056-0596agrsura@ku.ac.th
36
32รุ่นที่ 2ผศ.ดร.บุบผา คงสมัยPlant Breeding, Plant Productionคณะเกษตร กำแพงแสน098-939-6396agrbuk@ku.ac.th
37
33รุ่นที่ 2ผศ.ดร.จินตนา อันอาตม์งามโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เชื้อราสาเหตุโรคพืชระดับโมเลกุลคณะเกษตร กำแพงแสน091~661~5964agrjne@ku.ac.th
38
34รุ่นที่ 3ผศ.ดร.ศุภชัย อำคาธาตุอาหารพืช ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย ความอุดมสมบูรณ์และเคมีของดินคณะเกษตร กำแพงแสน084-335-2211agrscak@ku.ac.th
39
35รุ่นที่ 3ผศ.ดร.วชิรญา อิ่มสบายชีววิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลสด และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตร กำแพงแสน081-5538905agrwyi@ku.ac.th
40
36รุ่นที่ 3ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูรไวรัสพืช ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืชคณะเกษตร กำแพงแสน081-484-4916agrrat@ku.ac.th
41
37รุ่นที่ 4ผศ.ดร.พจนา สีมันตรPostharvest Tecnologyคณะเกษตร กำแพงแสน094-415-6309agrpns@ku.ac.th
42
38รุ่นที่ 4ผศ.ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุลเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
สรีรวิทยาพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
คณะเกษตร กำแพงแสน089-166-6456surapong.d@ku.ac.th
43
39รุ่นที่ 1 อ.ดร.วนิดา​ ​สืบสาย​พรหม​การจัดการของเสียจากฟาร์ม​ปศุสัตว์​ การใช้ประโยชน์​จากของเสียจากสัตว์​คณะเกษตร กำแพงแสน096-453-5593Agrwdj@ku.ac.th​
44
40รุ่นที่ 2อ.ดร.รพี ดอกไม้เทศการจัดการฟาร์มคณะเกษตร กำแพงแสนagrrpd@ku.ac.th
45
41รุ่นที่ 2อ.ดร.สิรินภา ช่วงโอภาสSoil Microbiology, Soil Ecology, Nitrogen fixation, Biofertilizer, and Enzyme purificationคณะเกษตร กำแพงแสน097-043-8120agrsrnp@ku.ac.th
46
42รุ่นที่ 2อ.ดร.จำเนียร ชมภูการจัดการวัชพืชคณะเกษตร กำแพงแสน082-248-5234agrjnc@ku.ac.th
47
43รุ่นที่ 4ผศ.ชื่นจิต แก้วกัญญาการผลิตพืชไร่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร081-549-4747csncjk@ku.ac.th
48
44รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลคณะเทคนิคการสัตวแพทย์cvtwnr@ku.ac.th
49
45รุ่นที่ 4ผศ.ดร.นสพ.สมัคร สุจริตพิษวิทยาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-331-2996cvtsms@ku.ac.th
50
46รุ่นที่ 4อ.ดร.ศิรินิตย์ ธารธาดาชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์083-0125188sirinit.t@ku.ac.th
51
47รุ่นที่ 6ผศ.ดร.ปฐมาพร อำนาจอนันต์เคมีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์089-111-0388cvtpmp@ku.ac.th
52
48รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูลBussiness Administration
บริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ081-6126944fbussci@ku.ac.th
53
49รุ่นที่ 3ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์การจัดการทางการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงินคณะบริหารธุรกิจ080-0045115fbusapp@ku.ac.th
54
50รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยManagement, Negotiationคณะบริหารธุรกิจ082-355-8888haruthai.p@ku.ac.th
55
51รุ่นที่ 3ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์สถิติธุรกิจ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ081-3717143kiriya.k@ku.th
56
52รุ่นที่ 1 อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์Tourism Management, Service operations & Management, Hospitality Managementคณะบริหารธุรกิจ086-773-9113yodmanee.t@ku.th
57
53รุ่นที่ 3อ.ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุลComputational Management, Business Information Systemsคณะบริหารธุรกิจ085-1654611ekanong.t@ku.th
58
54รุ่นที่ 1 อ.ณัฐกันย์ ชินนรานันทน่์การตลาด การตลาดเพื่อสังคม การบริหารการตลาด การสื่อสารการตลาดคณะบริหารธุรกิจ086-348-8396nadhakan@gmail.com
59
55รุ่นที่ 3รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์Marine environment, Life science and resources management คณะประมง086-3544596ffisspm@ku.ac.th
60
56รุ่นที่ 2ผศ.ดร.จินตนา สและน้อยเอนไซม์ สารสี เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลคณะประมง081-207-0050ffisjid@ku.ac.th
61
57รุ่นที่ 2ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินการจัดการประมง สารสนเทศภูมิศาสตร์คณะประมง081-9040184ffismtk@ku.ac.th
62
58รุ่นที่ 3ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุลสมุทรศาสตร์กายภาพ,แบบจำลอง,คณะประมง090-197-1030ffismta@ku.ac.th
63
59รุ่นที่ 4ผศ.มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์การจัดการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำคณะประมง095-564-1105ffisjts@ku.ac.th
64
60รุ่นที่ 2อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภาสมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ คณะประมง099-3207766jitraporn133@gmail.com
65
61รุ่นที่ 3อ.ดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์Integrated Aquaculture, Aquatic Toxicology, Aquamimicryคณะประมง086-8129822ffiskks@ku.ac.th
66
62รุ่นที่ 3อ.ดร.นภาขวัญ แหวนเพชรนิเวศวิทยาของไส้เดือนทะเล หญ้าทะเล ประชาคมสัตว์พื้นทะเลขนาดใหญ่คณะประมง089-459-2113tearna@gmail.com
67
63รุ่นที่ 3อ.ดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์การแปรรูปสัตว์น้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำคณะประมง094-340-3335ffisntp@ku.ac.th
68
64รุ่นที่ 4อ.ดร.ศันสนีย์ หวังวรลักษณ์การจัดการประมง ชีววิทยาประมงคณะประมง095-062-4655ffissnw@ku.ac.th
69
65รุ่นที่ 4อ.ดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญการประยุกต์ใช้สถิติและตัวแบบทางสถิติเพื่อการจัดการประมงคณะประมง095-110-4259ffisurnh@ku.ac.th
70
66รุ่นที่ 3ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยาCoastal Management, Grondwater, EIAคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ095-616-3561sarinya.san@ku.th
71
67รุ่นที่ 3อ.ดร.พัชรา ศรีพระบุการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
โลจิสติกส์
การขนส่ง
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ085-496-7393phatchara.sr@ku.th
72
68รุ่นที่ 2รศ.ดร.กนกพร นุ่มทองภาษาจีน วรรณคดีจีน การแปลจีน-ไทย ไทย-จีนคณะมนุษยศาสตร์081-4287868kanokporn.n@ku.th
73
69รุ่นที่ 3รศ.ปราณี จงสุจริตธรรมภาษาญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ วรรณคดี ญี่ปุ่นศึกษาคณะมนุษยศาสตร์089-4824530pranee_90@hotmail.com
74
70รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรีนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์080-2361444natchuda_44@live.com
75
71รุ่นที่ 3ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์084-148-4362fhumykf@ku.ac.th
76
72รุ่นที่ 4ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมานวัจนปฏิบัติศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ สัทศาสตร์ ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คณะมนุษยศาสตร์085-9100757fhumups@ku.ac.th
77
73รุ่นที่ 1 ผศ.ภาคม บำรุงสุขดนตรีไทย
เทคโนโลยีกับดนตรี
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์089-521-8561patum0810@hotmail.com
78
74รุ่นที่ 1 ผศ.วัฒนา อนันตผลการสอนภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์08-1208-0106fhumwna@gmail.com
79
75รุ่นที่ 1 ผศ.วลี เฑียรบุญเลิศรัตน์ภาษาเยอรมันพื้นฐาน
การอ่านภาษาเยอรมัน
การสอนภาษาเยอรมัน
คณะมนุษยศาสตร์081-449-6717fhumwth@ku.ac.th
80
76รุ่นที่ 3ผศ.สมจิตร์ สิริรัตนวิทย์การสอนภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์062-730-2228somchitsiri@hotmail.com
81
77รุ่นที่ 1 อ.ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุขภาษาไทย
การใช้ภาษาไทย
การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์081-929-0497fhumsrms@gmail.com
82
78รุ่นที่ 1 อ.ดร.ธันวพร เสรีชัยกุลภาษาศาสตร์ภาษาไทย การวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย คำและประโยคในภาษาไทย การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความในภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์086-622-5659thanwaporn@gmail.com
83
79รุ่นที่ 1 อ.ดร.จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาศาสตร์ภาษาจีน นิรุกติศาสตร์จีนคณะมนุษยศาสตร์081-5835927cahtu_wits@hotmail.com
84
80รุ่นที่ 1 อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคายวรรณคดีไทย วรรณกรรมไทย วรรณกรรมสำหรับเด็ก คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์061-2351936fhumkyn@ku.ac.th
85
81รุ่นที่ 1 อ.ดร.พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์การจัดการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์082-4489444noo_jan@yahoo.com
86
82รุ่นที่ 2อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทันการท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์086-9924416s_prasongthan@hotmail.com
87
83รุ่นที่ 2อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรีพุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์085-417-9999Fhumtct@ku.ac.th
88
84รุ่นที่ 2อ.ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรีการถ่ายภาพดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สื่อดิจิทัล, การสื่อสารมวลชน, ภาพยนตร์, วิทยุโทรทัศน์คณะมนุษยศาสตร์081-924-1690aobkritsada@yahoo.com, fhumkdt@ku.ac.th
89
85รุ่นที่ 2อ.ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ภาษาไทย
ภาษาไทยถิ่นอีสาน
ภาษาบาลี
จารึกภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์094-5581219boonlertwi@windowslive.com
90
86รุ่นที่ 3อ.ดร.สมาน แก้วเรืองภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี ภาษาไทย(ศัพท์ในวงการต่างๆ) คณะมนุษยศาสตร์089-056-2457fhumsmk@ku.ac.th
91
87รุ่นที่ 2อ.รภัส ศิลป์ศรีกุลการจัดการท่องเที่ยวและบริการคณะมนุษยศาสตร์091-8725666fhumrbs@ku.ac.th
92
88รุ่นที่ 2อ.รัตนพล ชื่นค้าภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์080-6041031rattanaphon.arts@gmail.com
93
89รุ่นที่ 3อ.สุมิดา อังศวานนท์ ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์061-4245644asumida@gmail.com
94
90รุ่นที่ 4อ.พัชราพรรณ กะตากูลภาษาเขมร, ภาษาไทย, การสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์091-395-4666patcharapan.k@ku.th
95
91รุ่นที่ 1 รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวงนิเวศวิทยาป่าไม้
การจัดการสัตว์ป่า
คณะวนศาสตร์081-7853076mronglarp@gmail.com
96
92รุ่นที่ 3รศ.ดร.วิพักตร์ จินตนาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
นิเวศวิทยาป่าชายเลน
วนศาสตร์ชุมชน
วนเกษตร
คณะวนศาสตร์081-909-4885fforvij@ku.ac.th
97
93รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถานTourism impact
Tourism Management
Sustainable Tourism
Tourism Planning
คณะวนศาสตร์084-936-6994fforssp@ku.ac.th
98
94รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงามการจัดการลุ่มน้ำ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาคณะวนศาสตร์085-120-0063fforsmp@ku.ac.th
99
95รุ่นที่ 1 ผศ.ดร.พิชิต สมบูรณ์Process Engineering in Paper Making, Paper Coating, Paper Recycling and Mechanical Pulping.

คณะวนศาสตร์084-388-6249Phichit.S@ku.ac.th
100
96รุ่นที่ 2ผศ.ดร.วาทินี สวนผกาวนวัฒนวิทยา วนเกษตร การปรับปรุงพันธุ์คณะวนศาสตร์081-971-9789wathinee.s@ku.ac.th
Loading...
 
 
 
รวม307
กษ.26
บธ.7
ปม.11
วท.18
มน.23
ทสพ.4
วน.14
วศ.24
ศษ.20
ศศ.5
สถ.1
สค.14
สพ.11
สวล.8
อก.13
กษ.กพส.16
วศ.กพส.10
ศวท.16
ศษพ.10
พณ.2
วจก.8
วท.ศรช.6
วศ.ศรช.9
ศศ.ศรช.3
วว.5
ทอ.1
ศว.2
ผู้ทรงคุณวุฒิ11
ภายนอก9
 
 
Main menu