รุ่น 2 แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (คณะ)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับคณะ ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (คณะ)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับสถาบัน ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (สถาบัน)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามคณะที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
117/03/2017 15:47:07อ.สุจิตตา เรืองรัศมีไม่มีวิทยาศาสตร์การอาหารวิทยาศาสตร์การอาหาร-วิทยาศาสตร์อาหารคณะเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ 089-069-9595agrstrm@ku.ac.thทั่วไป
4
217/03/2017 14:16:17ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูลรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตรบัณฑิต พยาบาลและผดุงครรภ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เภสัชวิทยาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา)สรีรวิทยา, ชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์210ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์089-812-7810fscitpa@ku.ac.thทั่วไป
5
320/03/2017 10:07:07ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ายรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ.(เคมีการเกษตร)-
วท.ด.(สาขาวิชาโรคพืช)
อนุกรมวิธานและความหลากหลายของเชื้อรา
คณะเกษตร5-0
ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
กรรมการ
คณะเกษตร บางเขน
คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวนศาสตร์
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
084-699-6871agromj@ku.ac.thทั่วไป
6
420/03/2017 21:54:08ผศ.ดร.ภาสิณี วรชนะนันท์หัวหน้าภาควิชาวท.บ.(ประมง)วท.ม.(วิทยาศาสตร์ทางทะเล)Ph.D. (Marine Environmental Management and Sustainable Use)การจัดการสิ่งแวดล้อมทางทะเล นิเวศวิทยาทางทะเล คณะสิ่งแวดล้อม400ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการประมง
เศรษฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์
02-579-2946089-811-6581p.worachananant@gmail.comทั่วไป
7
521/03/2017 05:58:35รศ.คณิตา ตังคณานุรักษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.(เคมี)เกียรตินิยมวท.ม.(เคมีวิเคราะห์)-เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม22-ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯสกอ.ประธานกรรมการ, กรรมการคณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
คณะเทคนิคสัตวแพทย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม089-670-4069kkanita.kt@gmail.comทั่วไป
8
621/03/2017 09:51:21รศ.ดร.กนกพร นุ่มทองรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ศศ.บ.(ภาษาจีน)M.A.(Classical Chinese Literature)Ph.D.(Classical Chinese Literature)ภาษาจีน วรรณคดีจีนคณะมนุษยศาสตร์1--ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557300/3 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์081-428-7868kanokporn.n@ku.thทั่วไป
9
721/03/2017 13:30:24รศ.ดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากรรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวทบ.เกษตรศาสตร์โรคพืชPlant Pathologyโรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไวรอยด์คณะเกษตร กำแพงแสน11ไม่มีได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการเทคโนโลยีทางการเกษตรภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน มก.087-119-4662agrknr@ku.ac.thทั่วไป
10
821/03/2017 14:04:25ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ-วท. บ. (เกษตรศาสตร์)วม.ม. (จุลชีววิทยา)Ph. D (Bioresources Science)Fishery and Fishery Productsคณะประมงเป็นผู้สังเกตการณ์การประเมินระดับคณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเกษตร)ไม่เคยเป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558--02-9428644 ต่อ 18089-891-5267ffisksb@ku.ac.th หรือ bffisksb@yahoo.comทั่วไป
11
921/03/2017 14:08:34ผศ.ดร.พจนา สีมันตรวท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท. ม. (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)Ph.D. Food SecurityPostharvest Technology, Agricultural Processingคณะเกษตร กำแพงแสน11ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 25580ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต. กำแพงแสน อ. กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140094-415-6309agrpns@ku.ac.thทั่วไป
12
1021/03/2017 16:37:49รศ.จิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ.(ชีววิทยา)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)-สัณฐานวิทยา และ อนุกรมวิธานพืชคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม089-836-1092faasjit@ku.ac.thทั่วไป
13
1121/03/2017 20:00:43อ.จุฑารัตน์ หนูสุวรรณผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)ศ.ม.-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา086-904-3566chutarat.no@gmail.comทั่วไป
14
1221/03/2017 21:15:22อ.ดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูลผู้ช่วยคณบดีวศ.บ. (ไฟฟ้า)M.S. (Engineering and Technology Management)Ph.D.(Management)Marketing, Managementคณะบริหารธุรกิจไม่ได้เป็นผู้ประเมิน11ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร๋ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900081-612-6944fbussci@ku.ac.thทั่วไป
15
1322/03/2017 12:21:37อ.นงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจรองคณบดีฝ่ายวิชาการวศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร)วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวเล้อม)-การจัดการกากไขมัน การทำเชื้อเพลิงจากกากไขมันคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557-คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 1หมู่6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม091-21-9191fengnllg@ku.ac.thทั่วไป
16
1422/03/2017 14:16:55อ.ดร.เบญญา กสานติกุลวศ.บ.(เครื่องกล)Dipl.Ing.วศ.ด.(เครื่องกล)วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน211ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน089-610-9911fengbyk@ku.ac.thทั่วไป
17
1522/03/2017 15:53:56อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พรหัวหน้าภาควิศวกรรมอุตสาหการวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการวศ.ม.วิศวกรรมการจัดการ-Logistics and supply chain management คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์ทาบทามได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์ทาบทาม
หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งเเวดล้อม
ที่อยู่ : เลขที่ 1 ม. 6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถนน : - ซอย : - ตำบล : กำแพงแสน อำเภอ : กำแพงแสน จังหวัด : นครปฐม รหัสไปรษณีย์ : 73140 095-949-4970Blue_ienu@hotmail.com ทั่วไป
18
1623/03/2017 14:32:47อ.ดร.ธีราพร ทองปัญญาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสม.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)สม.ม.(สังคมวิทยา)ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)สังคมวิทยาครอบครัว การพัฒนาชุมชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ(แบบมีส่วนร่วม)คณะสังคมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 097-181-5522fsoctrp@ku.ac.thทั่วไป
19
1723/03/2017 16:47:49อ.ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญวศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)M.S. (Metallurgical and Materials Engineering)Ph.D. (Materials Science and Engineering)Quality Managementคณะวิศวกรรมศาสตร์1113ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะสาธารณสุขภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์081-804-1277fengppt@ku.ac.thทั่วไป
20
1827/03/2017 08:06:45ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าภาษาญี่ปุ่นญี่ปุ่นศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินระดับคณะไม่ได้เป็นผู้ประเมินระดับคณะเป็นผู้ประเมินระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 และ 2558ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์084-148-4362fhumykf@ku.ac.thทั่วไป
21
1927/03/2017 16:12:06ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์คณบดีวศ.บ.วศ.ม.D.Eng.Informatiom Processingคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา100ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา081-658-9729suphattharachai@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
22
2028/03/2017 07:43:44ผศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณรองคณบดีคณะเกษตร ฝ่ายวิจัยวท.บ.​ (เกษตรศาสตร์)วท.ม.​ (เกษตรศาสตร์)วท.ด.​ (สัตวศาสตร์)สัตวศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คณะเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมิน....ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-780-9677agrskk@ku.ac.thทั่วไป
23
2128/03/2017 13:44:58อ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิตวท.บ. (เศรษฐศษสตร์)วท.ม. (เศรษฐศาสตร์)ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)เศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์1ไม่มีไม่มีได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา มก.ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.085-221-7744lbcsmu@ku.ac.thทั่วไป
24
2228/03/2017 17:15:17ผศ.ดร.วิวัฒน์ วงศ์ก่อเกื้อวท.บ. (ฟิสิกส์)วท.ม. (ฟิสิกส์)วท.ด. (ฟิสิกส์)ฟิสิกส์สถานะของแข็ง มาตรวิทยาคณะวิทยาศาสตร์100ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์02-562-5555 081-910-7621wiwat.w@ku.ac.thทั่วไป
25
2329/03/2017 21:06:20ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุลผู้ช่วยคณบดีวท.บ. (วัสดุศาสตร์)M.S. (Polymer Science)D. Eng. (Biotechnology and Life Science)Biopolymers, Functional polymersคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์087-094-3030fengarl@ku.ac.thทั่วไป
26
2430/03/2017 15:31:49ผศ.ประพันธ์ เกียรติเผ่า-วท.บ, ศศ.บศศ.ม.ศ.ด.พลศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ไม่มีภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศึกษา086-385-5444feduppka@ku.ac.thทั่วไป
27
2502/04/2017 14:09:17ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวท.บ.(สุขาภิบาล)วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)Ph.D.(Biological Engineering)การจัดการขยะมูลฝอยคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-788-7079fengscl@ku.ac.thทั่วไป
28
2603/04/2017 05:53:50ผศ.สุขุมาลย์ เลิศมงคลรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายกิจการพิเศษวท.บ. เกษตรศาสตร์วท.ม. พืชไร่ปร.ด. พืชไร่การผลิตและสรีรวิทยาการผลิตพืช, วัชพืชม สารสกัดจากพืชคณะเกษตร812ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร089-697-3423agrsml@ku.ac.thทั่วไป
29
2705/04/2017 11:10:36ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ-วท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม081-8501655faaskms@ku.ac.thไม่เผ็ด
30
2805/04/2017 11:10:36ผศ.นพพร รัตนช่วงรองคณบดีฝ่ายบริหารวท.บ. (ฟิสิกส์)วท.ม. (ฟิสิกส์)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558081-6665912faasnor@ku.ac.thทั่วไป
31
2905/04/2017 11:59:46อ.ดร.ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)วท.ด.(สัตวศาสตร์)สัตวศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์คณะเกษตร กำแพงแสนไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้เป็นผู้ประเมินเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร-ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน081-554-1955fagrccc@ku.ac.thทั่วไป
32
3005/04/2017 13:04:34อ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์วท.บ.วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการวท.ม.เทคโนโลยีชีวเคมีปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมีอาหารและโภชนาการคณะเกษตรไม่ได้เป็นผู้ประเมินเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่เคยประเมินเป็นผู้สังเกตการณ์ภาควิชาคหกรรรมศาสตร์081-923-3910agrnns@ku.ac.thทั่วไป
33
3105/04/2017 20:27:47รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพวท.บ. (เคมี)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)Ph.D. (Chemistry)เคมี และ สิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์100ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557กรรมการเกษตรกำแพงแสนเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์089-068-1403faascrks@ku.ac.thทั่วไป
34
3219/04/2017 11:44:27ผศ.ดร.วีรนุช แก้ววิเศษผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาวท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)ปร.ด.(ฟิสิกส์)ฟิสิกส์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน00ต้องการทบทวนความรู้ด้านประกันคุณภาพคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน086-359-4430faaswnka@ku.ac.thทั่วไป
35
3324/03/2017 08:16:47ผศ.ดร.อุมาภรณ์ สังขมานหัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ศศ.บ. ภาษาศาสตร์ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ปร.ด. ภาษาศาสตร์สัทศาสตร์ วัจนปฏิบัติศาสตร์ อรรถศาสตร์ชาติพันธุ์คณะมนุษยศาสตร์ไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557ไม่มีภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์085-910-0757fhumups@ku.ac.thมังสวิรัต
36
3420/04/2017 14:09:50นางอนุตรา สุนทรสศศ.บ.(การจัดการ)รป.ม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน)--สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชาสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา086-3728487oasans@src.ku.ac.thทั่วไป
37
3520/04/2017 14:23:54นางนุจิยาพร โพธิดอกไม้-กศ.บ.(เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษา)กจ.ม.(ทรัพยากรบุคคล)--สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีเป็นผู้ให้ข้อมูลสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา080-1029617oasnjp@src.ku.ac.thทั่วไป
38
3620/04/2017 14:28:12นางสาวฤดีวรรณ อาจหาญ-อษ.บ.(สังคมศาสตร์การพัฒนา)---สำนักงานวิทยาเขตศรีราชาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีไม่มีไม่มีสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา087-3250749oasrda@src.ku.ac.thทั่วไป
39
3720/04/2017 14:39:07ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม
กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)
กศ.ม.(ฟิสิกส์)ปร.ด.(ฟิสิกส์)ฟิสิกส์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
--
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
081-818-8433
supphadate.s@ku.ac.th
ทั่วไป
40
3821/04/2017 11:49:39นาง
นวลฉวี พรบัณฑิตย์ปัทมา
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
---
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
084-456-1559eatncw@ku.ac.thอาหารเจ
41
3921/04/2017 11:55:38นางสาว
นงลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์
--รป.ม. (รัฐศาสตร์)--
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
081-942-8548wun.w40@gmail.comทั่วไป
42
4021/04/2017 12:01:29นางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
วท.บ.(พืชศาสตร์)
ศศ.บ. (การพัฒนามนุษย์และชุมชน)
-ส่งเสริม และฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
081-995-1447
puynaetc@hotmail.com
อาหารเจ
43
4121/04/2017 13:02:30นายธเนตร ศรีสุข
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม
วท.บ.(ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)
วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)
-ส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
089-203-8399eattss@ku.ac.thทั่วไป
44
4221/04/2017 13:05:17ดร.สาคร ชินวงค์
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา
วท.บ.(สัตวศาสตร์)
วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)
ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน)
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
089-456-7836eatskc@ku.ac.thทั่วไป
45
4321/04/2017 13:17:49นางสาววารีภรณ์ ปรักเจริญ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์เกษตร)
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)-ส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
081-995-1479
exttrain06@hotmail.com
ทั่วไป
46
4421/04/2017 13:21:58นางสาวขวัญกมล สระทองฮ่วมไม่มี
วท.บ.(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
กษ.ม.(การจัดการการเกษตร)
-ส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
วไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
086-177-1316eatkms@ku.ac.thทั่วไป
47
4521/04/2017 13:25:30นางวริฎฐา ทองสมุทรไม่มีวท.บ.(โรคพืช)วท.ม.(พืชไร่นา)-ส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแส
099-286-8318
armmyan@hotmail.com
ทั่วไป
48
23/04/2017 01:43:14ผศ.สุกัญญา วิชชุกิจวศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)M.S. Engineering
Ph.D. Biological System Engineering
Food rheology, sensory science
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ไม่มีไม่มี
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
840944376fengskw@ku.ac.thทั่วไป
49
24/04/2017 16:20:50ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่งสังคมสงเคราะห์การจัดการทรัพยากรเศรษฐศาสตร์เกษตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเศรษฐศาสตร์521
ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ประธานกรรมการ, กรรมการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มก869042780feconnm@ku.ac.thทั่วไป
50
27/04/2017 15:36:16น.ส.
กมลธนัสร์ สามสีเนียม
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
---
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
00
ผู้รับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
879819519feduknsa@ku.ac.thทั่วไป
51
03/05/2017 12:00:45รศ.ประดนเดชนีละคุปต์วศ.บ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
MS. (Electrical and Computer Engineering)
-
Digital Design, VLSI Design , IOT, Algorithm Design
คณะวิศวกรรมศาสตร์3ไม่มีไม่มี
ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
ประธานกรรมการคณะประมง
สำนักบริการคอมพิวเตอร์
816208626pom@ku.ac.thทั่วไป
52
11/05/2017 14:58:55อ.ดร.จีรชัย สุภาสุทธากูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
วศบ.สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วศม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
กระบวนการขึ้นรูปโลหะ, กลศาสตร์ของแข็ง, การสร้างแบบจำลอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
เป็นผู้สังเกตการณ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
ไม่เคยไม่เคย
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
092-823-5451fengjcs@ku.ac.thทั่วไป
53
16/05/2017 15:06:40รศ.ดร.วินัย พูลศรีรองคณบดีฝ่ายบริหารกศ.บ.(พลศึกษา)กศ.ม. (พลศึกษา)
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
พลศึกษา กีฬา และปรัชญาวัฒนธรรมกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
2--
ได้รับการทาบทามจากคณะให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559
กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์และพัฒนศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
081-8576027winai6027@gmail.comทั่วไป
54
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1