3/1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
5
ฃั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
6
7
คำชี้แจง ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
8
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
9
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
10
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
11
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
12
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
13
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
14
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
15
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
16
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
17
18
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
19
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
20
1
เด็กชายชาติชาย
โยธายุทธ
4323435
21
2
เด็กชายกิตติศักดิ์
บุญมานุช
4332435
22
3
เด็กชายประสิทธิ์
หัสจันทอง
4322435
23
4
เด็กชายสุทธิพร
บัวทองดา
4323435
24
5
เด็กชายอติเทพ
เนาะอุมา
4322434
25
6
เด็กชายกฤษดา
พละสินธุ์
4322434
26
7
เด็กหญิงกมลรัตน์
ผลาจันทร์
3342435
27
8
เด็กหญิงเกตุธิมาวัน
นาคะอินทร์
3432435
28
9
เด็กหญิงแก้วตา
สุรินทะ
3323435
29
10
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส
แดงคำ3432435
30
11
เด็กหญิงพรชิตา
พงษะพัง
3432435
31
12
เด็กหญิงอิศริญา
รังวารี
3423435
32
13
เด็กชายอภิสิทธิ์
พันฮวบ3432435
33
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ131364131363
34
สรุปผลการประเมินร้อยละ80.77
35
คะแนน0.40
36
แปลผลดีมาก
37
38
เกณฑ์ในการพิจารณา
39
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
40
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
41
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
42
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
43
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6