T935-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
S 30281
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษาเยอรมัน
จิตพิสัย
ห้อง 935
3
ครูที่ปรึกษา
For1sumFor2F2รวมbehaviorFinalTotalผลการเรียน
4
1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
153872น.ส.กชพรรณก่อสุวรรณวงศ์10231055201063
6
253954น.ส.จิดาภาวัชรกาฬ7241055201061
7
353963น.ส.
จิรัชญา อนันต์ธาราธิคุณ
เกศสุระพันธ์7231055201060
8
452615น.ส.โชติภาพุ่มไพจิตร8161055201054
9
554037น.ส.ญาณิศานิลเขตร000
10
654125น.ส.ณัฐศมณทรัพยานนท์71610501538
11
754132น.ส.ณิชนันทน์โสตะวงศ์81210501523
12
854139น.ส.ณิชาดาตันติบวรสกุล6181055201054
13
954205น.ส.ธัญลักษณ์ประสมทอง7221055201059
14
1054287น.ส.ปพิชญาสงวนเผ่า7261055201063
15
1154305น.ส.ปวริศาจันทร315755101038
16
1254344น.ส.ปิ่นประภาพืชผล7171055201054
17
1354378น.ส.พัชราคำนพเคราะห์8221055201060
18
1454381น.ส.พัฐสุดาหนูเกลี้ยง9161055201055
19
1554393น.ส.พิชชาภาพิริยะสกุล8171055201055
20
1654407น.ส.พิมพ์ขวัญปานฉิม10171055201057
21
1754427น.ส.พิมพลอยวัฒนไทยสวัสดิ์41810501537
22
1853013น.ส.พิมพ์สุจีเทพสุวรรณ135055
23
1954504น.ส.ยลดาพาจิตร7261055201063
24
2054552น.ส.วรรณิกาอุดมสินวัฒนา6121055201036
25
2154564น.ส.วริศราลิ้ม7261055201063
26
2254637น.ส.สามินีปุตตธรรมกุล5241055201059
27
2354643น.ส.สีตลาสุวิวัฒนธนชัย71510501537
28
2454647น.ส.สุชานันท์ตันสกุล8181055201056
29
2554658น.ส.สุธินีเจริญธนะจินดา6221055201058
30
2654668น.ส.สุพิชาสงวนวงศ์7161055201053
31
2754675น.ส.เหมือนพิมพ์โพธารส72710501549
32
2854679น.ส.อติญาเณรกัณฐี6251055201061;
33
2953318น.ส.อริสาพรหมพันใจ10251055201065
34
3054718น.ส.อวภาส์เผยศิริพัฒน์7131055201037
35
3154725น.ส.อันน์ชโยธิน81610501539
36
3253527นายติณห์ศรีอินทร์5131055201035
37
3355007นายนภัดรจันทรานุกูล771055201037
38
3455021นายนิธิวิทย์จงพิพิธพร3161055201049
39
3555024นายบวรศักดิ์คูดิษฐาเลิศ815121055201053
40
3655043นายปวเรศอวเกียรติ61310501521
41
3755064นายพงศกรจันทเลิศ91310501524
42
3855100นายพันธุ์พิเชฐสวัสดิวัตน์8231055201061
43
3955195นายวชิรพลชูตระกูล5171055201052
44
4055252นายศุภกาญจน์จันทร์หอม8211055201059
45
4153848นายอธิษฐ์อู๋8181055201056
46
4255321นายอันดามันสายสีทอง5211055201056
47
48
10301055201030100
49
50
คะแนน F2 รวม ประกอบด้วย I..ทัศนศึกษานครปฐม =10 J..นำเสนองานหน้าห้องเรียน=5
51
และเดี่ยว...K..ช่องสุดงานรีวิวสถานที่เคยไปเที่ยว=5 คะแนน รวมเป็น ๒๐ คะแนน
52
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 15 สิงหาคม 2560
53
paek2551@gmail.com or LineID=0917091253
54
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ปี ชั้น 2
55
ผู้ที่กลับจากแลกเปลี่ยน หรือไม่ไปทัศนศึกษา สอบข้อมูลจากหนังสือทัศนศึกษาวังสนามจันทร์
56
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-09-2560
57
paek2551@gmail.com
ID Line
58
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
59
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
60
61
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
62
63
ข้อละ 1 คะแนน
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ท่องเที่ยว
แผ่น2
 
 
Main menu