2_6 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/6 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายจิณณวัตร เปรียเวียง
1 17 5 2548 30 5 2561 73 172
15
2
เด็กชายฐิตินันท์ ตันฮะ
1 9 11 2547 30 5 2561 44 170
16
3
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญวาส
1 16 2 2548 30 5 2561 73 157
17
4
เด็กชายเตชิต พรหมทับทิม
1 18 9 2547 30 5 2561 57 168
18
5
เด็กชายธนพล ดีดวงพันธ์
1 15 6 2547 30 5 2561 87 172
19
6
เด็กชายธีรภัทร นาควัน
1 18 11 2547 30 5 2561 36 150
20
7
เด็กชายนนท์ปวิธ อธิกรเปรมปรีดิ์
1 3 10 2547 30 5 2561 60 170
21
8
เด็กชายนิรัติศัย มากุญชร
1 22 2 2548 30 5 2561 59 159
22
9
เด็กชายบัญญวัติ ศรีนางแย้ม
1 15 3 2548 30 5 2561 40 157
23
10
เด็กชายปริพัตร จันทรวรรณกูร
1 1 5 2548 30 5 2561 35 149
24
11
เด็กชายพงศ์ภรณ์ ใหม่หันลา
1 10 2 2548 30 5 2561 55 168
25
12
เด็กชายพลพจน์ จีนจัน
1 4 1 2548 30 5 2561 55 164
26
13
เด็กชายพลวิชญ์ ยิ้มประเสริฐ
1 12 5 2548 30 5 2561 38 148
27
14
เด็กชายภูมิพัฒน์ ชาตะสุภณ
1 6 8 2547 30 5 2561 51 166
28
15
เด็กชายศุภกฤต ประชากรธัญญกิจ
1 1 10 2547 30 5 2561 110 180
29
16
เด็กหญิงกชกร รอดประเสริฐ
2 20 6 2548 30 5 2561 30 142
30
17
เด็กหญิงกนกวรรณ คำทรัพย์
2 25 2 2547 30 5 2561 46 159
31
18
เด็กหญิงกมลรส ใจประนบ
2 29 11 2547 30 5 2561 52 169
32
19
เด็กหญิงกรวีย์ คงอินทร์
2 16 1 2548 30 5 2561 48 153
33
20
เด็กหญิงกันทิมา สืบเจริญถาวร
2 22 8 2547 30 5 2561 49 154
34
21
เด็กหญิงเกตุวดี ตั้งจิตมั่นธรรม
2 7 9 2547 30 5 2561 40 163
35
22
เด็กหญิงจุฑามาศ มีมุข
2 11 3 2548 30 5 2561 48 159
36
23
เด็กหญิงจุฑามาศ เปลี่ยนดิษฐ์
2 6 7 2547 30 5 2561 54 160
37
24
เด็กหญิงชญานิษฐ์ รักเสนาะ
2 10 11 2547 30 5 2561 55 167
38
25
เด็กหญิงชัญญา กลิ่นทอง
2 19 11 2547 30 5 2561 47 158
39
26
เด็กหญิงณัชชา สุวรรณ์
2 26 12 2547 30 5 2561 46 154
40
27
เด็กหญิงณัฐณิชา กรุดเจียม
2 23 6 2548 30 5 2561 56 158
41
28
เด็กหญิงธนัญญา ปั้นมูล
2 14 3 2547 30 5 2561 51 144
42
29
เด็กหญิงธนาภรณ์ กอนเทียน
2 10 8 2547 30 5 2561 30 161
43
30
เด็กหญิงธัญกมล ปิ่นทอง
2 28 2 2548 30 5 2561 40 164
44
31
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ปิ่นฉิม
2 24 5 2547 30 5 2561 45 161
45
32
เด็กหญิงธันยธรณ์ ดีประดิษฐ์
2 21 7 2547 30 5 2561 45 163
46
33
เด็กหญิงนฤมล ศรีไพร
2 24 5 2547 30 5 2561 58 160
47
34
เด็กหญิงนิธยาภรณ์ คล้ายศรี
2 15 11 2547 30 5 2561 51 159
48
35
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ทวีสุข
2 13 1 2548 30 5 2561 35 150
49
36
เด็กหญิงเบญญา หวังอารีย์
2 13 1 2548 30 5 2561 45 158
50
37
เด็กหญิงประกายรุ้ง โอเว็น
2 4 3 2548 30 5 2561 40 148
51
38
เด็กหญิงพรรณษร อินทร์แสง
2 9 8 2547 30 5 2561 52 161
52
39
เด็กหญิงพัชณินทร์ เพชรหอย
2 11 1 2548 30 5 2561 52 161
53
40
เด็กหญิงพิมภาพร คุ้มสา
2 23 12 2547 30 5 2561 46 154
54
41
เด็กหญิงภัททิรา หนูแก้ว
2 15 2 2548 30 5 2561 65 163
55
42
เด็กหญิงมาติกา โนนไธสงค์
2 9 1 2547 30 5 2561 50 156
56
43
เด็กหญิงรลินทิวา พักแพรก
2 10 11 2547 30 5 2561 55 143
57
44
เด็กหญิงศศิกานต์ นุชมา
2 10 9 2547 30 5 2561 50 161
58
45
เด็กหญิงศศิกานต์ วรรณทอง
2 28 7 2547 30 5 2561 51 164
59
46
เด็กหญิงสุภัสสร บุญยิ้ม
2 2 9 2547 30 5 2561 41 155
60
47
เด็กหญิงหทัยชนก สัทธาธรรม
2 2 3 2547 30 5 2561 66 164
61
48
เด็กหญิงอดิศา เพ็ชรรุจิ
2 5 1 2548 30 5 2561 46 160
62
49
เด็กหญิงอรปรีญา เอี่ยมโพธิ์
2 4 1 2548 30 5 2561 58 158
63
50
เด็กหญิงวรารักษ์ ภู่อินทร์
2 30 5 2561 43 152
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
PrintMenu
97
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
98
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
99
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
100
{branch \0}
101
102
103
104
Loading...
 
 
 
Menu
Data
NUSTA
NUSTA2
Report
 
 
Main menu