สรุปผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
2
3
นายธนาธร244
4
พล.อ.ประยุทธ์500
5
งดออกเสียง3
6
ลาป่วย1
7
ลาออก1
8
หยุดปฏิบัติหน้าที่1
9
รวม750
10
ลําดับชื่อ-สกุลพรรคการเมืองโหวตเลือก
11
1นายกนก ลิ้มตระกูลส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
12
2นายกนก วงษ์ตระหง่านส.ส.ประชาธิปัตย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
13
3พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญาส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
14
4นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะส.ส.ประชาชาติ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
15
5นายกรณ์ จาติกวณิชส.ส.ประชาธิปัตย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
16
6นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนาส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
17
7นายกรรณภว์ ธนภรรคภวินส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
18
8นายกรวีร์ ปริศนานันทกุลส.ส.ภูมิใจไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
19
9นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือกส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
20
10นายกฤติดนัย สันแก้วส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
21
11นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
22
12นายกฤษณ์ แก้วอยู่ส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
23
13พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
24
14นายกล้านรงค์ จันทิกส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
25
15นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
26
16นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
27
17นายกษิดิศ อาชวคุณส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
28
18นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยาส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
29
19นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณีส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
30
20นางกันตวรรณ ตันเถียรส.ส.ประชาธิปัตย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
31
21นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัยส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
32
22คุณหญิงกัลยา โสภณพนิชส.ส.ประชาธิปัตย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
33
23นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
34
24
นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
ส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
35
25นายการุณ โหสกุลส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
36
26นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
37
27นายกิตติ วะสีนนท์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
38
28นายกิตติ สมทรัพย์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
39
29นายกิตติกร โล่ห์สุนทรส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
40
30นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
41
31นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดีส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
42
32นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
43
33นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
44
34
นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
ส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
45
35นางสาวกุลวลี นพอมรบดีส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
46
36นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลาส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
47
37นายกูเฮง ยาวอหะซันส.ส.ประชาชาติ
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
48
38นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงามส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
49
39นายเกษม ศุภรานนท์ส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
50
40นายเกษม อุประส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
51
41นายเกษมสันต์ มีทิพย์ส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
52
42นายเกียรติ สิทธีอมรส.ส.ประชาธิปัตย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
53
43นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ส.ส.ภูมิใจไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
54
44นายเกียว แก้วสุทอส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
55
45นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตรส.ส.ภูมิใจไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
56
46นายโกวิทย์ พวงงามส.ส.พลังท้องถิ่นไท
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
57
47นายโกศล ปัทมะส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
58
48นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
59
49นายไกลก้อง ไวทยการส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
60
50นายขจิตร ชัยนิคมส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
61
51นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
62
52นายขวัญเลิศ พานิชมาทส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
63
53นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
64
54นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ส.ส.ภูมิใจไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
65
55นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุลส.ส.พลังไทยรักไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
66
56นายคมเดช ไชยศิวามงคลส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
67
57นายครูมานิตย์ สังข์พุ่มส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
68
58นายคารม พลพรกลางส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
69
59นายคำนูณ สิทธิสมานส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
70
60นายคำพอง เทพาคำส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
71
61นายคุณากร ปรีชาชนะชัยส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
72
62นายจเด็จ อินสว่างส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
73
63นายจตุพร เจริญเชื้อส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
74
64นายจรัส คุ้มไข่น้ำส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
75
65นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
76
66นายจรินทร์ จักกะพากส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
77
67พลโทจเรศักณ์ิ อานุภาพส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
78
68ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทองส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
79
69นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
80
70นายจักรกฤษณ์ ทองศรีส.ส.ภูมิใจไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
81
71
พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา
ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
82
72นายจักรพรรดิ ไชยสาส์นส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
83
73นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรมส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
84
74นายจักรพันธ์ พรนิมิตรส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
85
75นายจักรัตน์ พั้วช่วยส.ส.พลังประชารัฐ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
86
76หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล
ส.ส.รวมพลังประชาชาติไทย
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
87
77นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
88
78นายจารึก ศรีอ่อนส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
89
79นางสาวจารุวรรณ ศรัณย์เกตุส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
90
80พลตำรวจโทจิตติ รอดบางยางส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
91
81น.ส.จิตภัสร์ กฤดากรส.ส.ประชาธิปัตย์
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
92
82นางจินตนา ชัยยวรรณาการส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
93
83นายจิรชัย มูลทองโร่ยส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
94
84นางจิรดา สงฆ์ประชาส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
95
85นายจิรทัศ ไกรเดชาส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
96
86พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ส.ว.
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
97
87นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
98
88นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ส.ส.เพื่อไทย
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
99
89นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
100
90นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ส.ส.อนาคตใหม่
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
Loading...