แบบทดสอบหน่วยที่ 3 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลา
คะแนน
ห้อง
เลขที่
ชื่อ-นามสกุล
2
22/8/2016, 10:09:586 / 101/3.18ด.ญ.ณวรัศ ไชยสิทธิ์
3
22/8/2016, 10:10:448 / 101/3.19ด.ญ.ขนิษฐ์ชญา บุญชุ่ม
4
22/8/2016, 10:10:066 / 101/3.20ด.ช.ปาฏิหาริย์ พึ่งอาตม์
5
22/8/2016, 10:10:228 / 101/3.21นัชชา ประสพรัตนสุข
6
22/8/2016, 10:11:224 / 101/3.22ด.ช.เตชิต เพ็งปฐม
7
22/8/2016, 10:09:457 / 101/3.23ด.ช.ธิติ ฉวีกุลมหันต์
8
22/8/2016, 10:12:497 / 101/3.23ด.ช.ธิติ ฉวีกุสมหันต์
9
22/8/2016, 10:10:465 / 101/3.24ด.ช.ปริญญาวัฒน์ เกนทา
10
22/8/2016, 10:11:126 / 101/3.25
ด.ช.ธนาวุฒิ อัศวเรืองอนันต์
11
22/8/2016, 12:50:038 / 101/725ด.ญ.วรัญญา นุ่มแปลก
12
22/8/2016, 10:10:047 / 101/3.26ด.ช. วรดร โรจน์สกุลพฤทธ์
13
22/8/2016, 12:58:026 / 101/726ด.ญ.พรปวีณ์ วรนุตร
14
22/8/2016, 10:09:129 / 101/3.27
ด.ช.จิรพัฒน์ จิรเวชสุนทรกุล
15
22/8/2016, 12:45:577 / 101/727
เด็กหญิง แพรวา พงศ์พจน์วาที
16
22/8/2016, 10:13:205 / 101/3.28ด.ช.ธนวินท์ อริยะเครือ
17
22/8/2016, 12:48:205 / 101/728
ด.ญ.กัญญารัตน์ จูประจักษ์
18
22/8/2016, 10:13:197 / 101/3.29ด.ญงปาลอมร ศรีวิไล
19
22/8/2016, 10:10:316 / 101/3.30ด.ญ.ภาศิณี สุภาพ
20
22/8/2016, 12:37:453 / 101/730ด.ช.นนทพัทธ์ โกเมศ
21
22/8/2016, 10:10:326 / 101/3.31ด.ญ.สุภัสสร อรรถกฤษณ์
22
22/8/2016, 12:36:044 / 101/731ด.ช.พงศกร โคสจันทร์
23
22/8/2016, 10:10:056 / 101/3.32
ด.ช.กฤษฏิ์พิมุกต์ โสมประยูร
24
22/8/2016, 12:55:414 / 101/732ด.ญ.เฟื่องฟ้า แป้นเปีย
25
22/8/2016, 10:09:524 / 101/3.33ด.ญ ภัทรมน อินทร์ทองน้อย
26
22/8/2016, 10:12:277 / 101/3.33ด.ญ. ภัทรมน อินทร์ทองน้อย
27
22/8/2016, 12:39:155 / 101/733ด.ช.ปุณยวัจน์ ขจรวงษ์
28
22/8/2016, 10:10:096 / 101/3.34ด.ญ.ธนธรณ์ มุสิกราษฎร์
29
22/8/2016, 12:41:357 / 101/734ด.ช.เอกฤทธิ์ จันทร์แสง
30
22/8/2016, 12:41:548 / 101/735ณัฐภัสสร มีวิเชียร
31
22/8/2016, 12:43:038 / 101/736สุวิจักขณ์ อุ่นอนันต์
32
22/8/2016, 12:41:505 / 101/737ด.ช.ปรเมศร์ ปรีชา
33
22/8/2016, 12:42:256 / 101/738ด.ญ.ชนม์นิภา ศิริมาตร
34
22/8/2016, 12:41:496 / 101/739ณพวิทย์ เกตุพรหมมา
35
22/8/2016, 12:41:485 / 101/740ด.ช.ภูบดินทร์ สงสาร
36
22/8/2016, 12:41:508 / 101/741ฉัตรมงคล ดุลยเสนีย์
37
22/8/2016, 12:38:477 / 101/742ด.ช.กนกพล ศิริชววัฒน์
38
22/8/2016, 12:39:498 / 101/743ด.ช.ชิษณุกร นาทอง
39
22/8/2016, 12:38:156 / 101/747นพพล ยิ่งพงษ์ชัย
40
22/8/2016, 12:38:144 / 101/748จิรณัฐพันธุ์ วุฒิชัย
41
22/8/2016, 13:03:075 / 101/746รชานนท์ บุญจัน
42
22/8/2016, 13:05:276 / 101/729ด.ญ รัตนธร นันท์ธีมา
43
22/8/2016, 13:09:142 / 101/745ด.ช.ณภัทร บุญมาเลิศ
44
22/8/2016, 13:16:492 / 101/744ด.ญ.มนัสนันท์ ชูโฉม
45
25/8/2016, 8:59:202 / 101/829ด.ญ.กายทอง ปิ่นทอง
46
25/8/2016, 8:59:392 / 101/844ด.ญ.มาริสา จำปาทอง
47
25/8/2016, 9:00:107 / 101/832
ด.ญ.ธิษณามดี จันทร์อธิกุล
48
25/8/2016, 9:00:575 / 101/846สุดารัตน์ ทรงนาศึก
49
25/8/2016, 9:01:007 / 101/841เกียรติภัทร สัทธาพงศ์
50
25/8/2016, 9:01:074 / 101/840
ด.ญ.ธันยาภัทร์ อุดมเจริญทิพย์
51
25/8/2016, 9:01:115 / 101/826ด.ญ. ธีรดา คงสิน
52
25/8/2016, 9:01:135 / 101/825ด.ช.ธนภพ เนียรพาล
53
25/8/2016, 9:01:325 / 101/830ด.ญ.แพรณิกา พินิจงาม
54
25/8/2016, 9:01:326 / 101/848ด.ญ.นานาโกะ หวังใจ
55
25/8/2016, 9:02:215 / 101/835ด.ญ.ดนยา พืชสาลี
56
25/8/2016, 9:02:465 / 101/834ด.ญ.ฐิตาภัสร์ ตีระสกุล
57
25/8/2016, 9:03:025 / 101/827กรวรรณ กลิ่นเกลี้ยง
58
25/8/2016, 9:03:234 / 101/839ด.ช.บวรรภัค จันทร์หอม
59
25/8/2016, 9:03:267 / 101/837ศิรภัทร ขันเพียแก้ว
60
25/8/2016, 9:03:488 / 101/831ด.ญ ศิรดา ทรัพย์ทองคำ
61
25/8/2016, 9:03:573 / 101/847ด.ญ.กัญญารัตน์ ใจธรรม
62
25/8/2016, 9:04:125 / 101/843สิทธิภาค เศษฐสุข
63
25/8/2016, 9:04:188 / 101/833ด.ช.พชรพล ปากเมย
64
25/8/2016, 9:04:234 / 101/836ด.ญ.น้ำทิพย์ พลสอน
65
25/8/2016, 9:04:238 / 101/838กีรติ บุญมาเลิศ
66
25/8/2016, 9:05:094 / 101/845ด.ช.ชยุต โกวิทวิจารณ์
67
25/8/2016, 9:06:066 / 101/828ศักดิพงศ์ จรัสธนธำรง
68
25/8/2016, 9:06:565 / 101/842ด.ช.อันวา โสภณ
69
25/8/2016, 12:32:227 / 101/935ด.ช. สุธี พวงจันทร์
70
25/8/2016, 12:32:535 / 101/931ด.ช.ภัทรนาวิน จินดาพันธ์
71
25/8/2016, 12:34:263 / 101/925ด.ช.ภาคิน พรมพิมพ์
72
25/8/2016, 12:34:353 / 101/926
ด.ช.ภูรวิชญ์ เกียรติพลากรณ์
73
25/8/2016, 12:35:016 / 101/942ด.ญ.พิยดา ประทุมไข
74
25/8/2016, 12:35:337 / 101/941ด.ญ. อมิตตา แซงะห์
75
25/8/2016, 12:35:525 / 101/946วราฤทธิ์ นพวรรณสกุล
76
25/8/2016, 12:35:574 / 101/940ด.ช. ถิรายุ รัตนน้อย
77
25/8/2016, 12:36:027 / 101/929ด.ญ. วัลภา มะลิวัลย์
78
25/8/2016, 12:36:047 / 101/938ด.ญ.ชาณัฐณันท์ คำมั่น
79
25/8/2016, 12:36:168 / 101/930ด.ญ.พิรญาณ์ พัฒนา
80
25/8/2016, 12:36:186 / 101/927ด.ช.ภูริภัทร มินโด
81
25/8/2016, 12:36:402 / 101/937ด.ญ จิรสุตา แย้มชมชื่น
82
25/8/2016, 12:36:463 / 101/933ด.ญ.เกศราภรณ์ แก้ววิหก
83
25/8/2016, 12:36:468 / 101/936ด.ญ.กุลสินี วิลัยรัตน์
84
25/8/2016, 12:36:546 / 101/928ด.ญ.ธีรดา บินฮาซัน
85
25/8/2016, 12:36:574 / 101/932ด.ช ชนาธิป ปานใหม่
86
25/8/2016, 12:36:583 / 101/934
ด.ช.ยศกร พินิตพิพัฒน์พงศ์
87
25/8/2016, 12:37:102 / 101/939ด.ช.อัครพล ท่าประสาร
88
25/8/2016, 12:37:134 / 101/948ด.ญ.นันทิชา พสุธารชาติ
89
25/8/2016, 12:42:205 / 101/943ด.ช. พงศ์ภัค ทองคำ
90
25/8/2016, 12:43:467 / 101/944ด.ช.วริธร กุมสูงเนิน
91
26/8/2016, 10:38:127 / 101/421ด.ญ.ณภาส์ณัฐ ถนอมทรัพย์
92
26/8/2016, 10:38:429 / 101/419
ด.ญ.ช่อผกา อนุกูลวัฒนาการ
93
26/8/2016, 10:38:555 / 101/427ด.ช.วีรภัทร ศรีหร่าย
94
26/8/2016, 10:38:598 / 101/418ด.ญ.พิมพา แสงใสแก้ว
95
26/8/2016, 10:39:035 / 101/425ด.ช.ปัฐวีเกียรติ์ ประศรี
96
26/8/2016, 10:40:278 / 101/422แพรวา-อัศวเรืองอนันต์
97
26/8/2016, 10:41:248 / 101/420อภิสิทธิ์ อัครวิกยกรม
98
26/8/2016, 10:41:293 / 101/431ด.ญ.นัทนีย์ รักทอง
99
26/8/2016, 10:41:594 / 101/428ด.ช.วรดร สังข์อ่อง
100
26/8/2016, 10:42:067 / 101/426ด.ช.อรรถกาญจน์ แอนดาริส
Loading...
 
 
 
คะแนนสอบหน่วยที่ 3