สำเนาของ ม.3/5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ผู้ประเมิน 1นาย ไพบูลย์ รัตนบวร.... 2. นางเพ็ญศรี นิลดำอ่อน..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายกณิศ รัตนสุวรรณ
4442444444443.83ดีมาก
8
2
เด็กชายฐิติพันธ์ ชุมปวน
4442444444443.83ดีมาก
9
3
เด็กชายณัฐนนท์ ณ มงคล
444244444444ดีมาก
10
4
เด็กชายบุญอนันต์ ไญยะพงศ์
4442444444443.83ดีมาก
11
5
เด็กชายปฏิภาณ ราชยา
4442444444443.83ดีมาก
12
6
เด็กชายพงศกร จำปาพันธ์
4442444444443.83ดีมาก
13
7
เด็กชายวรรธนะ ชิณวงศ์
4442444444443.83ดีมาก
14
8
เด็กชายศราวุธ ส่งเสริม
4442444444443.83ดีมาก
15
9
เด็กชายสมบูรณ์ พุทธคู
4442444444443.83ดีมาก
16
10
นายสราวุธ สุวรรณกูฏ
4442444444443.83ดีมาก
17
11
เด็กชายสุรศักดิ์ จันทะเนตร
4442444444443.83ดีมาก
18
12
เด็กชายหัสดินทร์ แก้วประไพ
4442444444443.83ดีมาก
19
13
เด็กชายอนพัทย์ รัตนศรี
4442444444443.83ดีมาก
20
14
นายอนุรักษ์ รูปเหลี่ยม
4442444444443.83ดีมาก
21
15
เด็กชายอิทธิกร จันทร์พวง
4442444444443.83ดีมาก
22
16
เด็กชายเดชา ทองทับ
4442444444443.83ดีมาก
23
17
เด็กหญิงกีรนา ทนทาน
4442444444443.83ดีมาก
24
18
นางสาวจงพิสุทธิ์ หลักหาญ
4442444444443.83ดีมาก
25
19
นางสาวจุลมณี กลมเกลี้ยง
4442444444443.83ดีมาก
26
20
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สุจริตธุระการ
4442444444443.83ดีมาก
27
21
นางสาวณัฎฐนิชา วิลามาศ
4442444444443.83ดีมาก
28
22
เด็กหญิงณัฐธิตา สาสีมา
4442444444443.83ดีมาก
29
23
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ จรเจริญ
4442444444443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤาชัย
4442444444443.83ดีมาก
31
25
นางสาวนิตยา พิมพ์หล่อ
4442444444443.83ดีมาก
32
26
นางสาวบุณยวีร์ แสงภักดี
4442444444443.83ดีมาก
33
27
นางสาวปนัดดา บุญบัง
4442444444443.83ดีมาก
34
28
เด็กหญิงฝนทิพย์ สกุลสุข
4442444444443.83ดีมาก
35
29
นางสาวภัคธีมา สุขวะลัย
4442444444443.83ดีมาก
36
30
เด็กหญิงภัทราพร มาตรา
4442444444443.83ดีมาก
37
31
นางสาวภัทราภรณ์ ภูมิลำเนา
4442444444443.83ดีมาก
38
32
เด็กหญิงลัลนา แสงทอง
4442444444443.83ดีมาก
39
33
เด็กหญิงศศิภาวรรณ กันทะมา
4442444444443.83ดีมาก
40
34
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ศิริกุล
4442444444443.83ดีมาก
41
35
เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์ทอง
4442444444443.83ดีมาก
42
36
เด็กหญิงจินดารัตน์ พรมมิ่ง
4442444444443.83ดีมาก
43
37
นางสาวสุนิสา กลิ่นรอง
4442444444443.83ดีมาก
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu