ภาษีปี57
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCD
1
รายละเอียดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีภาษี 2557
2
ที่
รหัสหน่วยงาน
ชี่อ นามสกุล
จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อเดือน
3
1001นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง4000
4
2001นายเสริมสุข สุวรรณกิจ
5
3001นางปราณี สุวรรณะ2500
6
4001นายอุทัย กาญจนะ2200
7
5001นายสุวรรณ ขวัญแก้ว3500
8
6001นายสมศักดิ์ นิตย์คำพร2000
9
7001นายสุปกรณ์ ทิพย์เสนา3000
10
8001นางสโรชา ประพฤติ1500
11
9001นางพัชรนันท์ สีแก้วน้ำใส1000
12
10001นายประภาส นวลแก้ว400
13
11001นายกมลพันธ์ แก้วโชติ0
14
12001นางรัชนี ณ ชาตรี2500
15
13001นายธัญญา บินโหรน3000
16
14001นายสุธิเชษฐ พฤกษวานิช1800
17
15001นางกันต์กนิษฐ์ นุ้ยสีรุ่ง500
18
16001นางสาวชนิสา คชาทอง1500
19
17001นางรัตนา ซุ้นจ้าย500
20
18001นางสุรีย์ พูลทอง
21
19001นางคำพรทิพย์ ปรัชญาวาที
22
20001นายจรัญ ชูศรี
23
21001นางสาวจตุพร จันทร์เรือง200
24
22001นางสาวประจวบ พุทธวาศรี
25
23001นางสาวพยอม ศรีสมัย0
26
24001นางสาวอภิรดี เกลี้ยงเกิด0
27
25001นางสาวปรีดา ชูมณี
28
26001นางสุวิชญา ระบุญถิ่น0
29
27001นางสาวมนสินี เสริมสิรินาวา1000
30
28001นางสุดารัตน์ แววสง่า0
31
29001นางสาววรรณพรรธน์ จันทสะโร
32
30001นางอุษณีย์ ชนะโต1200
33
31001นางวาสนา ขลิกโท800
34
32001นางสาวจุไรพร โสดาหวัง1000
35
33001นางสาวอารี แก้วคีรีวัน400
36
34001นางกาญจนา ชนะชนม์800
37
35001นางสาวมณฑา ไชยถาวร0
38
36001นางสาวอนงค์ ไหมพรม200
39
37001นางธีรารัตน์ ชูสุวรรณฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃฃ
40
38001นางคนึงนิจ ขวัญชาย0
41
39001นายธีรนนท์ หนูเขียว0
42
40001นางอัมพร ศิริบุญโญ3000
43
41001นางสาวพรรณี จิตพงศ์500
44
42001นางสาวมยุรี แซ่จ้อง0
45
43001นางสาวนลัทปวัน แก้วพรหม0
46
44001นายณรงค์ศักดิ์ สมรักษ์2500
47
45001นางญาณี ล้วนประเสริฐ
48
46001นายวิรัตน์ อินทสระ1500
49
47001นางอังศิกา เจริญวิริยะภาพ500
50
48001นางอรสร สุวรรณพูล1000
51
49001นางสาวพรรณปพร ชูชีพ0
52
50001นางสาวิตรี มโนวรณ์0
53
51001นางนุสรา เพ็ชรมีค่า200
54
52001นางสาววารี แซ่เจียว100
55
53001นางลดานาท เขมนาทนนท์0
56
54001นางกิ่งก้อย อรุโณทัยสกุล0
57
55001นางสาวศุภิสรา สุชาติ0
58
56001นายสารัช เอกทัตร3500
59
57001นายปราโมทย์ แก้วมณีโชติ2000
60
58001นางสาวปิยะรัตน์ กอก็ศรี0
61
59001นางมยุพร ชัยภัทรรังสิมา0
62
60001นางอัปสรรัชย์ สุวรรณคีรี300
63
61001นางสาวธัญพร ศรีมณี0
64
62001นางสาวปรีดา แสงช่วง0
65
63001
นางปุณปศมาธ์น อวะภาค นิวตัน
66
64001นายคนอง คงทอง0
67
65001
นางสาวจิตสุภา เลิศสันติวงศ์
0
68
66001นางนันทา คำทอง2200
69
67001นางสาวอุทุมพร สิงหพล0
70
68001นางสาวกนิษฐา อภัยรัตน์0
71
69001นางสาวรัชนี พรหมมา0
72
70001นางสาวชญาทัศน์ รัตมะโน0
73
71001นางสาวกาญจนจิตต์ คงขำ100
74
72001นางสาวศศิธร มากสร200
75
73001นางสาวสุชาดา ชุมแสง0
76
74001นางจันทรา คืนตัก0
77
75001นายจรัญ หวันหะ0
78
76001
นางสาวสุภาวดี เสาร์ทองจันทร์
0
79
77001นางอรุณี แก้วรุ่งเรือง500
80
78001นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ์300
81
79001นางวชิรา สงวนธิ500
82
80001นางสาวฮัสลีนา แมละมัย0
83
81001นายอุทัย แก่นทอง
84
82001นายสมคิด อินชัย
85
83001นายเอียด ทองตีบ0
86
84001นายสมพร ชูชาลี
87
85001นายสุโก ขะมิมะ0
88
86001นายการียา สังเกะ
89
87101นางธนพร มุกสง1500
90
88101นางสาวรุจิรา ศีลบุตร2000
91
89101นางเสาวรส เพิ่มพูล300
92
90101นายจรันทร์ มูลจันทร์2000
93
91101นางศุลีพร ระสิตานนท์2000
94
92101นางสุดสวาท นวลนภดล2500
95
93101นางนิภา จำเนียร4000
96
94101นางปริศนา สว่างพงศ์1500
97
95101นางอรวรรณ พุทธมนต์ทักษิณ3000
98
96101นายโอฬาร เสริมสุทธิ์0
99
97101นางบุญฉาย ทองขุนดำ1500
100
98101นางแฉล้ม นำอุทิศ1500
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet3
Sheet2
Sheet57
Sheet56
Sheet55
Sheet54
Sheet53
Sheet52
Sheet51
Sheet50
Sheet49
Sheet48