3. การย่อความ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประกาศรายชื่อการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
2
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนหนองบัววิทยายน
3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
4
1. กิจกรรม การย่อความ ระดับชั้น ป.4-6 ประเภทบุคคล
5
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
6
เมือง 1หนองบัววิทยายน
ด.ญ.จินต์จุฑา จักรโนวรรณ
นางอริสรา ผิวโพธิ์/0810540614
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
7
เมือง 2บ้านกุดเต่าเด็กหญิงนภัทร โสโท
นางสาววราภรณ์ เจริญชัย/0883346833
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
8
เมือง 3บ้านพร้าวด.ญ.พลอยไพลิน ทองคำ
นางพรรณราย สิริธนพงศ์/0883396440
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
9
เมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์
เด็กหญิงนิตยา ศรีสุข
นายจีราวิชช์ คานลุนนายสุบิน พาลี/0872151544
10
เมือง 5ข่าดอนเข็ม
เด็กหญิงณปภา คีรีวงษ์
นางสาวพรรณิภา พลขางนางสุภาวดี นาคฤทธิ์
11
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ บุญอุ้ม
นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์/089-8421407
12
เมือง 7ร่มเกล้า
เด็กหญิงสุจิตรา ณรงค์ฤทธิ์
นางสังวาลย์ บรรลังสีนางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
13
เมือง 8
โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
เด็กหญิงณิชา กบสูงเนิน
ครูธนอนันต์ แทนสมบัตินายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
14
เมือง 9บ้านโคกกง
1เด็กชายธนวินท์ พิมพ์โคตร
นางสาวรัชนี แสนเหวิม
นางสาวรัชนี แสนเหวิม/0862285454
15
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 เด็กชายภูธเนศ พลบูรณ์
1 นางอรอนงค์ จันทร์สมัคร / 093 -5121092
นางสาวชุติมา ยืนทน/097-9894454
16
เมือง 1111
17
ศรีบุญเรือง 1
กุดจิกวิทยา
เด็กหญิงชุตินันท์ แสดใหญ่
นายสงกรานต์ นนตรี นายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
18
ศรีบุญเรือง 2
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
เด็็กชายทักษพล บำรุงภักดี
นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
19
ศรีบุญเรือง 3
ฝายหินประชารักษ์
ด.ญ.ชลธิชา จันทจร
นางสาวรัตนากรณ์ สังสิมมา
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
20
ศรีบุญเรือง 4
บ้านหนองอุ
1ด.ญ.มลฤดี สมประเสริฐ
1นางกุหลาบ เหลาเพ็งนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
21
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
เด็กหญิงสุพิชญ์ มูลสาร
นางวิกานดา ไชยสิงหา 0892740539
นายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
22
ศรีบุญเรือง 6
บ้านโนนงามด.ญ.สุนันทา พันธ์พิมนางสมพร ศรีวรรณวงษ์
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
23
ศรีบุญเรือง 7
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กหญิงชาลิสา  สมศรี
นางอนงลักษ์ มาเพชรนายสหพล ธรรมมา 0883040398
24
ศรีบุญเรือง 8
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
เด็กหญิงศริยาภรณ์ ดีน้อย
นายแหลมสิงห์ คำคลี่ 0933375959
นายแหลมสิงห์ คำคลี่ 0933375959
25
โนนสัง 1โนนสังวิทยาสรรค์
1ด.ญ.ศศิกาญจน์ มุงคุณ
1นายสมโภชน์ อรศักดิ์นายชัยฤกษ์ โอฆะพนม 0640587317
26
โนนสัง 2 บ้านโคกใหญ่1.ด.ญ.ปิยะวดี อิ่มนาง1.นายสุบรรณชัย บุญกว้างนายภาคภูมิ ศรีชนะ 089-5777742
27
โนนสัง 3โคกม่วงประชาสรรค์
1 ด.ญ.จีราภรณ์ ระวิพันธ์
1 นางปริณดา หวานดี
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
28
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่
เด็กหญิงฐิติวรดา เชื้อฉิม
นางสาวนันทพร ภานุเวศ
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
29
โนนสัง 5บ้้านหนองเล้าข้าว
เด็็กหญิงทรรศิกา ใจธรรม
นางเพ็ญศรี นามบุญลือ
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
30
โนนสัง 6บ้านท่าศิลาด.ญ.ฐานรัตน์ ฐานะนางสาวพวงทอง คงเจริญนายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
31
โนนสัง 7หนองแวงป่งสัง
เด็กหญิงอาริยา หนอกกระโทก
นายสุนทร ดอนปากจ้ำนายทองคำ ไชโย
32
2. กิจกรรม การย่อความ ระดับชั้น ม.1-3 ประเภทบุคคล
33
ศูนย์เครืองข่ายฯ
โรงเรียนชื่อ–สกุล นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล ครูผู้สอน / เบอร์โทร
ผู้กรอกข้อมูล/เบอร์โทร
34
เมือง 1หนองบัววิทยายนด.ญ.สิริจิตร มีกุล
นายสุวัฒน์ นาทันตอง/0898400688
สมพงษ์ พุกหน้า/0887465296
35
เมือง 2บ้านนามะเฟือง
เด็กหญิงอริสรา บาฤษี
นางสาวนันทิยา สมนาม/0862239461
นายธนกฤต ภูชมศรี/0830822918
36
เมือง 3บ้านบกโนนเรียงน.ส.น้ำฝน บุญหนา
นางประพันธ์ นามอาษา/0981050385
นายจิตยุทธ สีหะ/0862224783
37
เมือง 4หนองหว้าวิทยาสรรค์นางสาวภัสสร อินลา
นายสุบิน พาลี/0872151544
นายสุบิน พาลี/0872151544
38
เมือง 5บ้านดินทรายอ่อน
เด็กชายณัชพล เถาพุทธา
นางไพลิน ลิชผล/๐๙๕๗๒๓๖๕๑๐
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์/๐๘๑๒๖๓๖๕๖๘
39
เมือง 6
บ้านหินลับศิลามงคล
เด็กหญิงกานต์ชนก ปักษา
นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์/089-8421407
40
เมือง 7ร่มเกล้า
เด็กหญิงธารนารินทร์ คำดี
นางจรัส วาปีโส
41
เมือง 8
บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
เด็กหญิงนิภาพร สุดใจครูปัทมา พรหมธีนายภราดร วงษ์จันทร์ 0847998077
42
เมือง 911
43
เมือง 10
โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
1 เด็กหญิงชมพูนุช โกษากุล
1 นายจำเนียร วิลัยปาน /083-2851815
นางสาวชุติมา ยืนทน /097-9894454
44
เมือง 1111
45
ศรีบุญเรือง 1
เมืองใหม่วิทยา
เด็กชายธีระชาติ ลาดบัวขาว
นางณัฐติยา เพ็ชรฟูนายคมสรรณ์ ภูเพ็งใจ 0971282955
46
ศรีบุญเรือง 2
บ้านศรีบุญเรือง
เด็กหญิงปริศนา โทศรี
นางสาวขวัญฤทัย ดาแพง
นางสุพัตรา โภคานิตย์ /087-8622418
47
ศรีบุญเรือง 3
โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ด.ญ.ธิดาวรรณ อินทะสีนายสุพัฒน์ เจริญสุข
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า / 089-9645725
48
ศรีบุญเรือง 4
บ้านทรายมูล
1ด.ญ.ปวันรัตน์ พรมสาหิง
1นายสงบ สารฆังนางสาวพิชยา สายธนู 0849550826
49
ศรีบุญเรือง 5
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
ด.ญ.ทิพย์สุดา ใจภักดี
นายดุลยรัชช ดีศรีนายทีฆายุ แสวงเพชร 0878547769
50
ศรีบุญเรือง 6
นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา
ด.ช.เจษฎา ศรีอินทร์
นางสาวจารุวรรณ เสนามนตรี
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข 0860854790
51
ศรีบุญเรือง 7
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
เด็กหญิงกนกรดา แก้วรอด
นายนันทวัฒน์ จันทีเทศ0982238918
นายสหพล ธรรมมา0883040398
52
ศรีบุญเรือง 8
หนองแกสระแก้ววิทยา
นางสาวปนัดา เพ็งสกุล
นางวิภา พิชัย
นางสาวภาวินี อาสาชะนา 095-6639151
53
โนนสัง 111
54
โนนสัง 2 หนองกุงจารย์ผางวิทยา
1.ด.ญ.ปรีญภัทร สุดแก้ว
1.นางสุภิญญา ดอนช่างลุนนายภาคภูมิ ศรีชนะ 089-5777742
55
โนนสัง 3บ้านวังมน
1 ด.ญ.ณัฐฐินันท์ พิมพุก
1 นางสาวศิริพร ศรีมูลเมือง/063-6198265
นางสาววชิราพร เดชเดิม/063-5827308
56
โนนสัง 4บ้้านหนองแวง
เด็กหญิงขวัญฤดี จันทะลอย
นางฉวีวรรณ หาปัญณะ
นางสาวนันทพร ภานุเวศ/0879479124
57
โนนสัง 5บ้านถิ่น
เด็็กหญิงอลิษา นาหนองตูม
นายพิกุล ทวีทรัพย์
นางจิตติพร เชื้อบัณฑิต 0930868280
58
โนนสัง 6บ้านค้อด.ญ.วรัญญา สิงห์อาจนายวิศวะ ห้าวหาญ/0821203872
59
โนนสัง 711
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...