ม.5/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
3
2
3
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ผู้ประเมิน 1. นางศิริพรรณ บุญญา.......................................................... 2. ..........................................................................
4
3
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายสิทธิชัย โสรส
4442444433333.50ดี
8
2
นายสุชาติ สิทธิจินดา
4332444333333.25ดี
9
3
นางสาวทิพย์อาภา ไชยมาตย์
4444444443443.92ดีมาก
10
4
นางสาวน้ำฝน ทุมนาหาด
3444444444443.92ดีมาก
11
5
นางสาวมาลินี บุญหน
4444444444444.00ดีมาก
12
6
นางสาวสุทธิดา แสงจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นางสาวอทิตย์ติญา หอมหวล
4444444444444.00ดีมาก
14
8
นางสาวอารีรัตน์ คำภิมูล
4444444444444.00ดีมาก
15
9
นางสาวเบญจมาภรณ์ อำพันธ์
4444444444444.00ดีมาก
16
10
นางสาวกนกนาฏ กุมะลา
4444444444444.00ดีมาก
17
11
นางสาวกัลยาณี นนท์ศิริ
4444444444444.00ดีมาก
18
12
นางสาวณัฐธิรา พละศักดิ์
4342444323333.25ดี
19
13
นางสาวพิชชาพร ข้างน้อย
4443444333333.50ดี
20
14
นางสาวหนึ่งฤทัย เพชรคล้าย
4443444343333.58ดีมาก
21
15
นางสาวอนันตญา นามศิริ
4342344323233.08ดี
22
16
นางสาวอรยา สบายใจ
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวอาทิตยา จันทร์ชนะ
4444444444433.92ดีมาก
24
18
นางสาวกฤติยาภรณ์ นวลพุดซา
4333444333333.33ดี
25
19
นางสาวจิรวรรณ บูระพันธ์
4444444434443.92ดีมาก
26
20
นางสาวนภัสวรรณ อุดมพืช
4442444343333.50ดี
27
21
นางสาวปภัสรา ธรรมสัตย์
4333444333333.33ดี
28
22
นางสาววิลาสินี ดำน้อย
4444444444433.92ดีมาก
29
23
นางสาวชลธิชา สุขอ้วน
4343444333333.42ดี
30
24
นางสาวกรรณิกา แสงงาม
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวกาญจนา บุตรน้อย
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวกาญจนา แก่นเชื้อ
4444444444444.00ดีมาก
33
27
นางสาวดวงฤทัย หมู่ใหม่
4444444444433.92ดีมาก
34
28
นางสาวพรรณธิภา ปักปิ่น
4444444444433.92ดีมาก
35
29
นางสาวมัลลิกา บุญชม
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาวศศิธร อ้อมชมภู
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวรัตนา จอมหงษ์
4343444433333.50ดี
38
32
นางสาวณัฐพร นิลวัลย์
4342344433333.33ดี
39
33
นางสาวเจนจิรา วอทอง
4343344333333.33ดี
40
34123.333.737373737
41
350.00FALSE
42
360.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1