แบบสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลผู้ทรงคุณค่าครูมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาชื่อ - สกุลตำแหน่งโรงเรียนประเภทรางวัลขนาดของโรงเรียน
กลุ่มสาระ (เฉพาะผู้สมัครครูผู้สอนยอดเยี่ยม)
ระดับชั้นที่ส่งประกวด (เฉพาะผู้สมัครครูผู้สอนยอดเยี่ยม)
2
3
1/8/2017, 22:39:31นายชาญชัย ชาญฤทธิ์ครู
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
4
2/8/2017, 23:04:28นางสาวสุญาดา เฮงชัยโญรองผู้อำนวยการ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
5
4/8/2017, 21:18:34เมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุลราชินีบูรณะครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
6
5/8/2017, 10:40:19นางสาววรกมล วงศธรบุญรัศมิ์ราชินีบูรณะครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
7
5/8/2017, 10:40:52นางสาวรุ่งนภา มีใจราชินีบูรณะครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น
8
5/8/2017, 10:41:38นายวัชรพันธ์ ทองจันทาราชินีบูรณะครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
คณิตศาสตร์ระดับ ม.ต้น
9
5/8/2017, 16:13:09
นางสาวกนกรักษ์ สุทธิอำนวยกูล
พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
10
7/8/2017, 10:43:55นางสาวพรพิไร แก้วสมบัติวัดห้วยจรเข้วิทยาคมครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
11
8/8/2017, 16:42:23นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นภัทรญาณวิทยาครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดกลาง
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ ม.ต้น
12
8/8/2017, 17:12:21นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่
สุขศึกษาและพละศึกษา
ระดับ ม.ปลาย
13
8/8/2017, 17:24:23นายสุธาวี กลิ่นอุบลราชินีบูรณะครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ภาษาไทยระดับ ม.ต้น
14
8/8/2017, 19:05:59นางสาวจารุณี สอนใจภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ ม.ต้น
15
8/8/2017, 22:25:15นางสาวิตรี สุริยาวงษ์ราชินีบูรณะครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย
16
9/8/2017, 8:05:05นางสาวศจี ชินอักษรงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก
17
9/8/2017, 8:58:28นวัช ปานสุวรรณ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสสนกุหลาบมัธยม)
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
18
9/8/2017, 15:28:35นางสาวศิรประภา จังพานิชวัดไร่ขิงวิทยาครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
สังคมศึกษาฯระดับ ม.ต้น
19
9/8/2017, 18:09:52นายชวลิต ทัพเครือวัดไร่ขิงวิทยาครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ศิลปะระดับ ม.ปลาย
20
10/8/2017, 1:17:51ดร.กมลชนก ภาคภูมิ
กาญจนาภิเษกวิยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่คณิตศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
21
10/8/2017, 8:31:28นางสาวคนึง อ่อนนานมัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ศิลปะระดับ ม.ปลาย
22
10/8/2017, 8:45:29นางกันตินันท์ สักคุณามัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
23
10/8/2017, 8:48:25นางฐิติชญา อยู่เต็มสุขมัธยมฐานฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
วิทยาศาสตร์
24
10/8/2017, 10:37:14นายระพีภัทร์ ธนากูลจีรวัฒน์มัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ ม.ต้น
25
10/8/2017, 11:37:37นายผจญ รุ่งอรุณเลิศคงทองวิทยาครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับ ม.ปลาย
26
10/8/2017, 15:11:36นางสาวกัญญ์ชิตา แก้วสวัสดิ์
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ลูกจ้างสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่
27
10/8/2017, 16:03:14นางสาวกานดาภร สารพรภิญโญมัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
สังคมศึกษาฯระดับ ม.ต้น
28
10/8/2017, 16:35:10นางสุนันทา วิจารณ์กุลพระปฐมวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
29
12/8/2017, 9:47:04นายกัมพล โพธิ์ระดกมัธยมฐานบินกำแพงแสน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
30
13/8/2017, 13:24:14
นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
มัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนขนาดใหญ่ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย
31
13/8/2017, 13:41:30
นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
มัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ภาษาไทย
32
13/8/2017, 13:42:29
นางสตรีรัตน์ พิริยะเกียรติไพศาล
มัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย
33
13/8/2017, 21:43:48นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ปลาย
34
15/8/2017, 9:38:57นางสุนีย์ เหมรัตน์สิรินธรราชวิทยาลัยครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
35
15/8/2017, 9:38:58นางสุนีย์ เหมรัตน์สิรินธรราชวิทยาลัยครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
36
15/8/2017, 9:40:06นางสุภาภรณ์ ชัยยะสิรินธรราชวิทยาลัยครูผู้สอนยอดเยี่ยม
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
วิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
37
ปิดระบบรับสมัคร
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1