1_10 โปรแกรมน้ำหนักส่วนสูง.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.1/10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1 เด็กชายวีรวัฒน์ สุดสา1 18 1 2549 30
พ.ค.
2561 52 175
15
2
เด็กชายกอบโชค พงษ์ยี่หวา
1 29 6 2548 30
พ.ค.
2561 35 148
16
3
เด็กชายกิตติคุณ บุญถนอม
1 22 7 2548 30
พ.ค.
2561 50 158
17
4
เด็กชายกิตติธัช จันทร์จิระ
1 31 3 2549 30
พ.ค.
2561 44 156
18
5
เด็กชายกิตติภูมิ แป้นพัด
1 5 5 2549 30
พ.ค.
2561 78 156
19
6 เด็กชายคุณาสิน สาเลิศ1 9 9 2548 30
พ.ค.
2561 50 150
20
7
เด็กชายชัชนันท์ วงษ์แตร
1 19 3 2549 30
พ.ค.
2561 38 148
21
8
เด็กชายชัยเจริญ เกษมสิน
1 5 11 2548 30
พ.ค.
2561 32 140
22
9
เด็กชายณภัทร ประชาพันธ์
1 22 12 2548 30
พ.ค.
2561 66 158
23
10 เด็กชายณัฐดนัย เกิดบุญ1 21 9 2548 30
พ.ค.
2561 45 146
24
11 เด็กชายธนพัฒน์ ปานเอม1 12 9 2548 30
พ.ค.
2561 62 160
25
12
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหาบุตร
1 25 8 2548 30
พ.ค.
2561 44 158
26
13
เด็กชายธนวัฒน์ ยิ้มปราง
1 3 11 2548 30
พ.ค.
2561 53 158
27
14 เด็กชายปฎิภาณ แก้วมานพ1 28 3 2549 30
พ.ค.
2561 60 157
28
15
เด็กชายประวีร์ ศรีพูนอนันภ์
1 4 5 2549 30
พ.ค.
2561 35 143
29
16
เด็กชายปิยวัฒน์ เอี่ยมชัย
1 24 8 2548 30
พ.ค.
2561 70 176
30
17
เด็กชายปุญญพัฒน์ แซ่ตั้ง
1 14 10 2548 30
พ.ค.
2561 46 152
31
18
เด็กชายพัสกร ผาสุขขันธ์
1 3 10 2548 30
พ.ค.
2561 45 158
32
19 เด็กชายพิชาภพ พรรัมย์1 23 2 2548 30
พ.ค.
2561 35 148
33
20
เด็กชายภัทรภณ อ่องละออ
1 19 9 2548 30
พ.ค.
2561 104 174
34
21 เด็กชายภากร ทองศรี1 26 6 2548 30
พ.ค.
2561 51 171
35
22 เด็กชายยศกร แซ่อึ้ม1 27 2 2549 30
พ.ค.
2561 43 160
36
23 เด็กชายสิปปกร ทองเปรม1 10 11 2548 30
พ.ค.
2561 45 164
37
24 เด็กชายโสภณัฐ อยู่ปูน1 9 9 2547 30
พ.ค.
2561 47 161
38
25 เด็กชายณัฐพล หลำผึ้ง1 8 10 2548 30
พ.ค.
2561 60 160
39
26
เด็กชายธนวัฒน์ สีสุขสาม
1 12 12 2548 30
พ.ค.
2561 62 153
40
27
เด็กชายพิพิธธน พยุงศิลป์
1 30 7 2548 30
พ.ค.
2561 42 155
41
28
เด็กชายภัควลัญชญ์ เนียมจันทร์
1 10 11 2548 30
พ.ค.
2561 48 164
42
29 เด็กชายศุภกร ดีโบย1 31 8 2548 30
พ.ค.
2561 27 129
43
30 เด็กชายสรวิศ ทองแพ1 16 2 2549 30
พ.ค.
2561 45 161
44
31 เด็กชายอภิวัฒน์ ภู่คำ1 20 4 2549 30
พ.ค.
2561 35 149
45
32
เด็กหญิงเกวลิน อินทชัย
2 13 11 2548 30
พ.ค.
2561 84 168
46
33
เด็กหญิงญาณิศา บุญศาสตร์
2 5 8 2548 30
พ.ค.
2561 52 163
47
34
เด็กหญิงณัฏฐนิชา ระจินดา
2 5 3 2549 30
พ.ค.
2561 45 154
48
35
เด็กหญิงณัฐวกานต์ วงษ์มณี
2 6 4 2549 30
พ.ค.
2561 44 160
49
36
เด็กหญิงประภาพร ภานุประทีป
2 8 10 2548 30
พ.ค.
2561 38 150
50
37
เด็กหญิงปลายกมล อุตอามาตร์
2 27 4 2548 30
พ.ค.
2561 35 143
51
38 เด็กหญิงพิชชา ปุ้ยวัน2 25 30
พ.ค.
2561 40 150
52
39
เด็กหญิงภาณุมาส น้อยสะอาด
2 23 6 2548 30
พ.ค.
2561 39 154
53
40 เด็กหญิงภาสินี อ่วมขำ2 20 9 2548 30
พ.ค.
2561 30 145
54
41
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ปานเรือง
2 29 3 2549 30
พ.ค.
2561 65 145
55
42
เด็กหญิงวันวิษา เที่ยงพุ่ม
2 18 10 2548 30
พ.ค.
2561 42 130
56
43
เด็กหญิงศุภานันท์ เกิดทอง
2 7 4 2549 30
พ.ค.
2561 38 149
57
44
เด็กหญิงสุภัสสร ภู่อิ่ม
2 15 10 2548 30
พ.ค.
2561 70 165
58
45
เด็กหญิงโสภิตนภา ปุยอ๊อก
2 11 11 2548 30
พ.ค.
2561 52 166
59
46
เด็กหญิงอัญชิสา นิลศรี
2 3 11 2548 30
พ.ค.
2561 65 155
60
47
เด็กหญิงอุษมา ช่วยกลาง
2 2 9 2548 30
พ.ค.
2561 47 163
61
48 เด็กหญิงกิรณี เมฆนิ่ม2 14 4 2549 30
พ.ค.
2561 32 145
62
49 เด็กหญิงณัฐชา ใจแสน2 22 10 2548 30
พ.ค.
2561 41 151
63
50
เด็กหญิงไพรินทร์ คำน้อย
2 2 4 2549 30
พ.ค.
2561 45 160
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu