101.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (SPBB Monitoring)
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3
ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2559
4
ที่รายการ
งบประมาณ
เงินงวดผูกพัน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
5
แจ้งจัดสรร
ที่ได้รับ
6
1. งบบุคลากร
7
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
8
1. เงินเดือนข้าราชการในสพป.พบ.เขต 1 (71 คน) 36,458,160.00 30,761,140.00 30,761,140.00 0.00
9
2. เงินเดือนข้าราชการครูในโรงเรียน (791 คน) 426,089,640.00 369,773,464.16 369,773,464.16 0.00
10
3. ค่าจ้างลูกจ้างประจำในสพป.พบ.เขต 1 (5 คน) 1,424,640.00 1,187,200.00 1,187,200.00 0.00
11
4. ค่าจ้างลูกจ้างประจำในโรงเรียน (49 คน) 13,344,360.00 10,883,200.00 10,883,200.00 0.00
12
5. ค่าตอบแทนวิทยฐานะในสพป.พบ.เขต 1 (3,500) (1 คน) 42,000.00 35,000.00 35,000.00 0.00
13
6. ค่าตอบแทนวิทยฐานะในสพป.พบ.เขต 1 (5,600/9,900) (19 คน) 2,890,000.00 2,685,000.00 2,685,000.00 0.00
14
7. ค่าตอบแทนวิทยฐานะครูในโรงเรียน(3,500) (135 คน) 5,670,000.00 4,725,000.00 4,725,000.00 0.00
15
8. ค่าตอบแทนวิทยฐานะครูในโรงเรียน (5,600/9,900) (540 คน) 65,000,000.00 60,738,000.00 60,738,000.00 0.00
16
1.2ค่าจ้างชั่วคราว
17
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ระดับก่อนประถม)
18
- ระดับก่อนประถมฯ
19
1. ครูพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา 149,160.00 149,160.00 124,300.00 24,860.00
20
เงินสมทบประกันสังคม 7,470.00 7,470.00 6,426.00 1,044.00
21
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ภาคบังคับ)
22
- ระดับการศึกษาภาคบังคับ 413,040.00 413,040.00 344,200.00 68,840.00
23
1. ครูจ้างสอน ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา
24
2. กรอบไม่ใช่จ้างเหมา(สพท.พบ.1) 1 อัตรา
25
เงินสมทบประกันสังคม 18,000.00 18,000.00 15,108.00 2,892.00
26
รวมงบบุคลากร 551,506,470.00 481,375,674.16 - 481,278,038.16 70,228,431.84
27
2. งบดำเนินงาน
28
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
29
1ค่าเช่าบ้าน 1,586,000.001,586,000.00 1,310,646.25 275,353.75
30
2ค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น34,707.0034,707.0034,707.00
31
3ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด/ขับรถ/ยาม/ทำความสะอาดของสพป.พบ.เขต 1 540,000.00 540,000.00 450,000.00 90,000.00
32
- พนักงานพิมพ์ดีด 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
33
- พนักงานขับรถยนต์ 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
34
- เวรยาม 9,000 บาท/2 ผลัด/เดือน 216,000.00
35
- พนักงานทำความสะอาด 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
36
เงินสมทบประกันสังคม 27,000.00 27,000.00 22,500.00 4,500.00
37
4ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 1,800,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 300,000.00
38
จำนวน 10 อัตรา 15,000 บาท/เดือน
39
1. วัดนาพรม 180,000.00
40
2. วัดหนองปรง 180,000.00
41
3. วัดห้วยโรง 180,000.00
42
4. วัดเขมาภิรัติการาม 180,000.00
43
5. วัดกุญชรวชิราราม 180,000.00
44
6. บ้านลิ้นช้าง 180,000.00
45
7. มิตรภาพที่ 34 180,000.00
46
8. วัดเกาะแก้ว 180,000.00
47
9. วัดคุ้งตำหนัก 180,000.00
48
10. วัดบางลำภู 180,000.00
49
- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน 90,000.00 90,000.00 75,000.00 15,000.00
50
5ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง (9,000 บาท/เดือน) 1,080,000.00 1,080,000.00 900,000.00 180,000.00
51
1. บ้านหนองรี 108,000.00
52
2. วังตะโก 108,000.00
53
3. วัดนาพรม 108,000.00
54
4. วัดมณีเลื่อน 108,000.00
55
5. บ้านดอนมะขามช้าง 108,000.00
56
6. วัดปากอ่าว 108,000.00
57
7. บ้านหนองชุมพล 108,000.00
58
8. ไทยรัฐวิทยา 13 108,000.00
59
9. วัดห้วยโรง 108,000.00
60
10. วัดหนองส้ม 108,000.00
61
- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 54,000.00 54,000.00 45,000.00 9,000.00
62
6ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 20 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท
2,160,000.00 2,160,000.00 1,800,000.00 360,000.00
63
1. วัดเพรียง
64
2. บ้านไร่ดอน
65
3. บ้านพี่เลี้ยง
66
4. บ้านดอนนาลุ่ม
67
5. บ้านหนองชุมพล
68
6. วัดห้วยโรง
69
7. วัดกุฏิ (ชุ่ม)
70
8. วัดหนองปรง
71
9. บ้านวัง
72
10. วัดท้ายตลาด
73
11. วัดเขาสมอระบัง
74
12. วัดต้นสน
75
13. บ้านแหลม
76
14. มิตรภาพที่ 34
77
15. วัดกุฏิ (นันทฯ)
78
16. บ้านทุ่งเฟื้อ
79
17. บ้านบางหอ
80
18. วัดบางขุนไทร
81
19. บ้านหนองรี
82
20. บ้านยางน้ำกลัดใต้
83
- เงินประกันสังคม 108,000.00 108,000.00 90,000.00 18,000.00
84
7ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรปฏิบัติงานแทนครู (ครูธุรการ) 40 อัตรา 7,200,000.00 7,200,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00
85
อัตราละ 15,000 บาท/เดือน 6 เดือน
86
1. เขมาฯ/หนองควง/เวียงคอย
87
2. วังตะโก/ทองนพคุณ/อินทาราม/เจริญศรี
88
3. วัดดอนไก่เตี้ย
89
4. บันไดทอง/โพธิ์ทัย/วัดสิงห์/วัดนาค
90
5. อนุบาลเพชรบุรี
91
6. ไร่ดอน/โรงเข้/วัดใหม่
92
7. วัดเพรียง/บ่อหวาย/ลาดโพธิ์/หนองพลับ
93
8. หาดเจ้า/บางทะลุ/บางกุฬา
94
9. บ่อโพง/ดอนนาลุ่ม/โตนดน้อย/หนองหว้า
95
10. พี่เลี้ยง/พระรูป/ไสกระดาน/โพพระใน
96
11. นาพรม/ดอนมะขามช้าง
97
12. ดอนยาง/หนองไม้เหลือง/หนองมะขาม
98
13. ถิ่นปุรา/บ่อขม/ดอนยี่กรอก
99
14. วัดต้นสน
100
15. บ้านแหลม
Loading...
 
 
 
สรุปงบประมาณเข้าเล่มแผน