101.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปผลการจัดสรรงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (SPBB Monitoring)
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
3
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2560
4
ที่รายการ งบประมาณเงินงวดผูกพัน เบิกจ่ายคงเหลือ
5
แจ้งจัดสรรที่ได้รับ
6
1. งบบุคลากร
7
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
8
1. เงินเดือนข้าราชการ 107,351,781.67 107,351,781.67 107,351,781.67 0.00
9
2. ค่าจ้างลูกจ้างประจำ 3,520,140.00 3,520,140.00 3,520,140.00 0.00
10
3. ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 37,618.47 37,618.47 37,618.47 0.00
11
4. เงินประจำตำแหน่ง 9,709,294.82 9,709,294.82 9,709,294.82 0.00
12
5. ค่าตอบแทนวิทยฐานะ 9,760,856.58 9,760,856.58 9,760,856.58 0.00
13
6. เงินพ.ส.ร. 21,064.50 21,064.50 21,064.50 0.00
14
7. กบข.สมทบ , ชดเชย 3,679,741.69 3,679,741.69 3,679,741.69 0.00
15
8. กสจ. 68,784.00 68,784.00 68,784.00 0.00
16
1.2ค่าจ้างชั่วคราว 559,680.00 559,680.00559,680.00
17
1. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ระดับก่อนประถม)0.00
18
- ระดับก่อนประถมศึกษา0.00
19
1. ครูพี่เลี้ยง ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา0.00
20
2. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ภาคบังคับ)0.00
21
- ระดับการศึกษาภาคบังคับ0.00
22
1. ครูจ้างสอน ร.ร.บ้านแหลม 1 อัตรา0.00
23
2. กรอบไม่ใช่จ้างเหมา(สพท.พบ.1) 1 อัตรา0.00
24
เงินสมทบประกันสังคม 25,400.00 25,400.00 25,400.00
25
รวมงบบุคลากร 134,734,361.73 134,734,361.73 - 134,149,281.73 585,080.00
26
2. งบดำเนินงาน
27
1.1ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
28
1ค่าเช่าบ้าน 1,768,000.00 1,768,000.001,768,000.00
29
2 ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดีด/ขับรถ/ยาม/ทำความสะอาดของสพป.พบ.เขต 1540,000.00540,000.00540,000.00
30
- พนักงานพิมพ์ดีด 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
31
- พนักงานขับรถยนต์ 9,000 บาท/เดือน108,000.00
32
- เวรยาม 9,000 บาท/2 ผลัด/เดือน 216,000.00
33
- พนักงานทำความสะอาด 9,000 บาท/เดือน 108,000.00
34
เงินสมทบประกันสังคม 13,500.00 13,500.0013,500.00
35
3 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 720,000.00 720,000.00720,000.00
36
จำนวน 8 อัตรา 15,000 บาท/เดือน
37
1. วัดนาพรม90,000.00
38
2. วัดหนองปรง 90,000.00
39
3. วัดห้วยโรง 90,000.00
40
4. วัดเขมาภิรัติการาม 90,000.00
41
5. วัดกุญชรวชิราราม 90,000.00
42
6. บ้านลิ้นช้าง 90,000.00
43
7. มิตรภาพที่ 34 90,000.00
44
8. วัดเกาะแก้ว 90,000.00
45
9. วัดคุ้งตำหนัก 90,000.00
46
10. วัดบางลำภู 90,000.00
47
- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือน 36,000.00 36,000.00 36,000.00
48
4 ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง (9,000 บาท/เดือน) 1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00
49
1. บ้านหนองรี 108,000.00
50
2. วังตะโก108,000.00
51
3. วัดนาพรม 108,000.00
52
4. วัดมณีเลื่อน 108,000.00
53
5. บ้านดอนมะขามช้าง 108,000.00
54
6. วัดปากอ่าว 108,000.00
55
7. บ้านหนองชุมพล 108,000.00
56
8. ไทยรัฐวิทยา 13 108,000.00
57
9. วัดห้วยโรง 108,000.00
58
10. วัดหนองส้ม 108,000.00
59
- เงินประกันสังคมค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 27,000.00 27,000.0027,000.00
60
5 ค่าตอบแทนจ้างครูโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2559 – มีนาคม 2560) อัตราละ 17,000 บาท/เดือน จำนวน 26 อัตรา 2,210,000.00 2,210,000.002,210,000.00
61
1. วัดเขาสมอระบัง 85,000.00
62
2. วัดหนองปรง85,000.00
63
3. บ้านไร่ดอน85,000.00
64
4. วัดนาพรม85,000.00
65
5. บ้านไทรงาม85,000.00
66
6. วัดราษฎร์ศรัทธา85,000.00
67
7. บ้านดอนนาลุ่ม85,000.00
68
8. วัดโรงเข้85,000.00
69
9. วัดเพรียง85,000.00
70
10. บ้านบ่อโพง85,000.00
71
11. วัดท้ายตลาด85,000.00
72
12. วัดดอนทราย85,000.00
73
13. บ้านหนองชุมพล85,000.00
74
14. บ้านแหลม85,000.00
75
15. วัดต้นสน85,000.00
76
16. วัดบางขุนไทร85,000.00
77
17. วัดดอนผิงแดด85,000.00
78
18. บ้านดอนมะขาม85,000.00
79
19. วัดสิงห์85,000.00
80
20. บ้านบางหอ85,000.00
81
21. บ้านโตนดน้อย85,000.00
82
22. วัดเกาะแก้ว85,000.00
83
23. บ้านหนองรี 85,000.00
84
24. วัดยาง85,000.00
85
25. วัดไทรทอง 85,000.00
86
26. บ้านยางน้ำกลัดใต้ 85,000.00
87
6 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับ
โรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 20 อัตรา อัตราละ 9,000 บาท
1,080,000.00 1,080,000.00 1,080,000.00
88
1. วัดเพรียง
89
2. บ้านไร่ดอน
90
3. บ้านพี่เลี้ยง
91
4. บ้านดอนนาลุ่ม
92
5. บ้านหนองชุมพล
93
6. วัดห้วยโรง
94
7. วัดกุฏิ (ชุ่ม)
95
8. วัดหนองปรง
96
9. บ้านวัง
97
10. วัดท้ายตลาด
98
11. วัดเขาสมอระบัง
99
12. วัดต้นสน
100
13. บ้านแหลม
Loading...
 
 
 
สรุปงบประมาณเข้าเล่มแผน